Jaarverslag 2022

Mulier Instituut

juni 2022

 

1. Woord van het bestuur

Voor het Mulier Instituut stond het jaar 2022 in het teken van het 20-jarig jubileum. Een mooi moment voor reflectie en een blik vooruit. Met een aangepaste organisatiestructuur kijken wij met vertrouwen naar de toekomst. De aansturing van de organisatie is niet langer alleen bij de directie belegd, maar wordt vanaf 2023 opgepakt door een managementteam (MT). Dit MT bestaat uit de hoofden van de drie inhoudelijke clusters, het hoofd kwaliteit en het hoofd bedrijfsvoering. Zo kunnen wij vanuit een goed functionerende organisatie (sport)onderzoek blijven doen.

Bijdragen aan bevordering sportwetenschap

Het Mulier Instituut heeft zich in 2022 opnieuw gericht op de bevordering van de sportwetenschap, versterking van de sportsector en onderbouwing van het sportbeleid. Het instituut bevordert sportwetenschap door betrokkenheid bij diverse wetenschappelijke onderzoeksprojecten en –aanvragen.
Enkele in het oog springende voorbeelden zijn de Kennis- en innovatiescans MOOI in Beweging en het VMBO sportlab, gefinancierd door ZonMw, en het project Representing Europe binnen de Nationale Wetenschapsagenda. Verder heeft het Mulier Instituut een voortrekkersrol vervuld in het Activate Erasmus+-project gericht op bewegend leren. Met als resultaat een internationaal congres in samenwerking met Hogeschool Windesheim.

Onderzoeken voor onderbouwing sportbeleid

Daarnaast heeft het Mulier Instituut op vele thema’s onderzoeken gedaan die bijdragen aan de onderbouwing van het sportbeleid of versterking van de sportsector. Enerzijds door opdrachtonderzoeken voor gemeenten, rekenkamercommissies en sportbonden en anderzijds vanuit het uitgevoerde werkplan voor het ministerie van VWS.
Onder dat laatste vallen de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties, de Monitor Sport en corona en de monitoring van het Nationaal Sportakkoord.
Daarnaast hebben we inzicht geboden in het landschap van verenigingsondersteuning in Nederland.
Verder hebben we met verdiepende onderzoeken bijgedragen aan de beantwoording van Kamervragen, onder andere over zwemdiplomabezit bij vluchtelingen en kinderen die opgroeien in armoede en over energielasten bij sportaanbieders als gevolg van stijgende energieprijzen.

Meebouwen aan een sterke sportsector

Hiermee heeft het instituut zich in 2022 met een verscheidenheid aan projecten gemanifesteerd in wetenschappelijk en meer toegepast onderzoek. Het landschap van sport en sportief bewegen heeft daar via verschillende kanalen kennis van kunnen nemen en gebruik van kunnen maken.
Wij zijn onze opdrachtgevers en subsidieverstrekkers, en in het bijzonder de Directie Sport van het ministerie van VWS, zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen.

Wij kijken ernaar uit om in 2023 opnieuw een betekenisvolle bijdrage te leveren!

Hugo van der Poel & Remco Hoekman
Bestuur en directie Mulier Instituut

li

 

2. Woord van Raad van Toezicht

In 2022 heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van Henk Wals en Dick Schiethart. De RvT dankt hen voor hun belangeloze inzet voor het Mulier Instituut, hun bijdragen aan de vergaderingen en de plezierig-kritische wijze waarop ze hebben toegezien op het wel en wee van het Mulier Instituut. In Judith Tillemans en Kasia Karpinska hebben wij kundige opvolgers gevonden.

Nieuwe organisatiestructuur

Het Mulier Instituut is in de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld in omvang. Dit vroeg om een aanpassing van de organisatiestructuur, waar in 2021 al de eerste stappen voor zijn gezet. Deze organisatieontwikkeling is in 2022 afgerond, met als resultaat een betere verdeling van verantwoordelijkheden en een evenwichtige en toekomstbestendige aansturing van het instituut. Het nieuwe managementteam speelt daarbij een belangrijke rol.

Jubileum

In 2022 heeft het Mulier Instituut zijn 20-jarig bestaan gevierd en konden we  met tevredenheid terugblikken op de bijdrage van het instituut aan de bevordering van de sportwetenschap en versterking van de sportsector.

Het Mulier Instituut neemt een belangrijke plek in als leverancier van gedegen en beleidsrelevant sportonderzoek. Met een diverse publicatielijst van wetenschappelijke artikelen tot rapporten, factsheets en artikelen in vakbladen, inhoudelijke bijdragen tijdens congressen en andere bijeenkomsten, en een veelvoud aan media-optredens zijn de onderzoeksuitkomsten toegankelijk voor meerdere gebruikersgroepen om er hun voordeel mee te doen.

In balans

De uitgaven en inkomsten zijn na jaren van extra uitgaven aan de verbouwing en inrichting van het kantoor en de optimalisering van software en systemen weer redelijk in balans. Hier kan het komende jaar op worden voortgebouwd, met een streven om het weerstandsvermogen op een niveau te brengen dat past bij de gegroeide organisatie.

Stevig in positie

De Raad van Toezicht dankt de directie en de medewerkers voor hun inzet. Het Mulier Instituut is een niet meer weg te denken onderzoeksorganisatie in het brede landschap van sport en bewegen. De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat het Mulier Instituut met de nieuwe organisatiestructuur een mooie toekomst voor zich heeft.

Jan Rijpstra, voorzitter Raad van Toezicht

 

Raad van Toezicht Mulier Instituut, v.l.n.r.: Jan Rijpstra, Joëlle Staps, Olaf van Haver, Judith Tillemans en Kasia Karpinska.

 

 

 

 

3. Financiën

De omzet van het Mulier Instituut bedroeg in 2022 ruim 4,5 miljoen euro (4.559.523 euro). Dat betekent een groei van 16 procent ten opzichte van 2021.

 

 

4. Personeel

Omvang en samenstelling

Tussen eind 2021 en eind 2022 is het aantal medewerkers gegroeid van 61 naar 67 (2021: 45,06 fte, 2022: 52,03 fte). De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was in 2022 36 jaar (2021: 36 jaar). Het ziekteverzuimpercentage was in 2022 4,8 procent.

Nevenactiviteiten

Medewerkers van het Mulier Instituut voeren diverse nevenactiviteiten uit. Zo zijn sommige medewerkers bestuurslid van een sportvereniging, zijn anderen lid van wetenschappelijke commissies als de European Association for Sociology of Sport en zijn er medewerkers werkzaam als sportinstructeur of docent bewegingsonderwijs. Enkele medewerkers van het Mulier Instituut zijn jurylid, bijvoorbeeld voor de prijs van duurzame sportaccommodatie van het jaar. Daarnaast zijn er medewerkers die bestuursfuncties vervullen bij sportorganisaties en wetenschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Een aantal medewerkers is vaste columnist bij vakbladen, zoals Sport & Gemeenten en Sportaccom. In 2022 voerde het Mulier Instituut het secretariaat van de Boymansprijs en zat een medewerker in het bestuur ervan.

WNT-verantwoording

Voor de salariëring van het personeel hanteert het Mulier Instituut de salaristabel van de CAO Nederlandse Universiteiten. De beloning van de directie geschiedt volgens schaal 16 van die tabel. De beloning blijft daarmee binnen het bezoldigingsmaximum gesteld door de WNT. Deze gegevens zijn opgenomen in de jaarrekening.

Zie onze website voor meer informatie over onze medewerkers. 

 

5. Publicaties

Het MI publiceerde in 2022 in totaal 96 rapporten en 40 factsheets. Daarnaast schreven onderzoekers van het Mulier Instituut zes wetenschappelijke artikelen en boekbijdragen.

 

6. Media & Evenementen

In 2022 verschenen onderzoekers van het Mulier Instituut regelmatig in de media. Journalisten van radio, televisie en kranten doen steeds vaker een beroep op de kennis en expertise van onze onderzoekers. Daarnaast ontvangen de media vaker persberichten over onderzoeken van het Mulier Instituut. Hierdoor verschijnt het Mulier Instituut ook vaker in de regionale en lokale media.

Op sociale media groeide het MI vooral op LinkedIn verder: van 6700 volgers eind 2021 naar 8300 volgers eind 2022.

 

Bijlagen & download (PDF)

 

Download PDF

Download het Jaarverslag 2022 in pdf, inclusief overzicht van personeel, publicaties en bijdragen in de media.

Mulier Instituut

Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Herculesplein 269 | 3584 AA Utrecht
+31 (0)30 721 02 20 | www.mulierinstituut.nl
info@mulierinstituut.nl | @mulierinstituut

 

 

Kunnen we je twee korte vragen stellen?