Gegevens uit Bibliotheek

Sportinfrastructuur in Nederland. Quickscan sportaccommodaties en sportorganisaties.

auteur(s):
Hoekman, R.H.A., Collard, D.C.M., Cevaal, A.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2011
collatie:
68 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Sportinfrastructuur in Nederland : quickscan sportaccommodaties en sportorganisaties

samenvatting:
Tijdens het Wetgevingsoverleg van 7 december 2009 heeft de Tweede Kamer gevraagd om een nulmeting uit te voeren die inzicht geeft in de stand van zaken ten aanzien van (breedte)sportaccommodaties en -faciliteiten op wijkniveau. De nulmeting was ingegeven door onzekerheden die bestonden over de bereikbaarheid van de sport. Bij de Tweede Kamer was de indruk ontstaan dat sportfaciliteiten naar de rand van de stad werden verplaatst, de (groene) ruimte voor sport in de stad was afgenomen en het sportaanbod in landelijke gebieden was verschraald. Het Mulier Instituut heeft in opdracht van het ministerie van VWS deze nulmeting ('quickscan') uitgevoerd. Deze quickscan geeft op basis van een literatuurstudie, verkenning van gegevensbestanden en gesprekken met gemeenten, sportbonden en beleidsorganisaties een overzicht van de huidige kennis over sportaccommodaties, sportorganisaties en accommodatiegebruik van burgers, alsmede van de thans aanwezige kennislacunes.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPIN-TB-0004
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-248
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
ACCO-TB-0002
Beschikbaar