Gegevens uit Bibliotheek

De impuls van een combinatiefunctionaris. Outcome monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur.

auteur(s):
Beth, J.O., Heijden, A. von, Lucassen, J.M.H.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2011
collatie:
58 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

De impuls van een combinatiefunctionaris : outcome monitor Impuls brede scholen, sport en cultuur : samenvatting

samenvatting:

De Impuls brede scholen, sport en cultuur betreft een structurele inzet van rijksmiddelen voor de inzet van professionals die een brug vormen tussen de sectoren onderwijs, sport en cultuur. Er zijn ook combinaties mogelijk met opvang en welzijn. De professionals dienen in tenminste twee van de drie sectoren werkzaam te zijn en worden 'combinatiefunctionarissen' genoemd. In dit rapport worden de bevindingen gepresenteerd van de monitoring van de outcome doelstellingen van de Impuls brede scholen, sport en cultuur. De outcome doelstellingen van de Impuls zijn door het ministerie van VWS als volgt geformuleerd: 1. de uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als voortgezet onderwijs, om te beginnen in de 40 krachtwijken; 2. de versterking van circa 10 procent van de sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk; 3. het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen; 4. het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met een of meer kunst- en cultuurvormen en onder jongeren actieve kunstbeoefening stimuleren. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van voorhanden gegevens van de Verenigingsmonitor, jaarberichten brede scholen, monitor cultuureducatie en het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO). Gebruik makend van dit bestaande landelijke periodieke onderzoek is de situatie in 2007 (0-meting) vergeleken met de situatie in 2009 (1-meting). De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0017
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-244
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
ONDE-TB-0007
Beschikbaar