Gegevens uit Bibliotheek

Sportbeleid in Gennep – financiën. Rekenkameronderzoek naar de relatie tussen het sportbeleid en de financiële inspanningen van de gemeente Gennep.

auteur(s):
Romijn, D., Hoekman, R.H.A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2015
collatie:
31 p.
documenten:

Sportbeleid in Gennep – financiën : rekenkameronderzoek naar de relatie tussen het sportbeleid en de financiële inspanningen van de gemeente Gennep

samenvatting:

In opdracht van de Rekenkamercommissie Gennep heeft het Mulier Instituut een rekenkameronderzoek uitgevoerd naar de financiële component van het sportbeleid van de gemeente Gennep met uitzondering van subsidies bedoeld voor sportstimulering. Deze zijn aan de orde gesteld in het Rekenkameronderzoek ‘Sportbeleid in Gennep’ (Hoekman & Verhoofstad, 2015) waar het huidige rekenkameronderzoek een vervolg op is. De volgende drie onderzoeksvragen staan centraal in dit onderzoek: (1). In hoeverre is er inzicht in tariefstelling en dekkingspercentages van gemeentelijke sportaccommodaties en wat zijn de verschillen hierin tussen typen sportaccommodaties en hoe verhoudt dit zich tot de geprivatiseerde sportaccommodaties?; (2). In hoeverre sluiten de waargenomen verschillen in tariefstelling en dekkingspercentages van sportaccommodaties aan bij de doelen uit het sportbeleid?; (3). In welke mate vormen tarieven een sturingsinstrument voor het realiseren van de doelstellingen uit de sportnota? Op basis van documentanalyse, financiële analyses en interviews wordt in deze rapportage antwoord gegeven op deze onderzoeksvragen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0020
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-391
Wordt niet uitgeleend