Ruimteonderzoek binnen- en buitensport De Fryske Marren

In opdracht van de gemeente De Fryske Marren voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de ruimtelijke behoefte aan buiten- en binnensportmogelijkheden in 2025 en 2035 in De Fryske Marren. De normatieve behoefte aan sportaccommodaties wordt op basis van bevolkingsprognoses en recente ontwikkelingen in de sportdeelname en het sportaccommodatiegebruik bepaald. Door het uitvoeren van een bezettingsanalyse van de binnensportruimtes en het in beeld brengen van het nevengebruik van de velden en banen, bezien we hoe het huidige gebruik van de accommodaties zich verhoudt tot de normatieve behoefte.

De Fryske Marren is een plattelandsgemeente met ruim 50.000 inwoners verspreid over 51 (officiële) kernen. De leefbaarheid van de kernen speelt daarnaast een rol rondom de discussies over toekomstige investeringen in de sportaccommodaties. Beide aspecten zullen op basis van informatie uit de projecten Sport in transitieregio’s en Sportverenigingen in krimpkernen in de beschouwing van de resultaten worden meegenomen.

Met het rapport heeft de gemeente De Fryske Marren inzicht in de groei of afname van de behoefte aan de diverse sportaccommodaties in De Fryske Marren en onderbouwing voor de ontwikkeling van een integrale sportnota.

Rapportage Sport 2018

In 2018 werkt het Mulier Instituut samen met het Sociaal en Cultureel planbureau (SCP) aan de totstandkoming van de zesde Rapportage Sport. De Rapportage Sport bundelt de belangrijkste statistieken op het gebied van sport en sportief bewegen, en biedt daarmee een actueel cijfermatig overzicht van de stand van zaken van de sport in Nederland.

De Rapportage Sport 2018 kent drie delen. Het eerste deel schetste de maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen waarbinnen de ontwikkelingen in de sport zich afspelen en kunnen worden geduid. Het tweede deel schetst de trendmatige ontwikkelingen in de sport, waarbij de lijnen uit eerdere rapportages worden doorgetrokken naar het nu. In het derde deel is de focus gericht op de betekenis of waarde van sport voor het sociale domein, de economie, ruimtelijke ontwikkelingen en op het internationale vlak. Een slotbeschouwing sluit de rapportage af.

Volgens de planning verschijnt de Rapportage Sport 2018 in december 2018.

Voor meer informatie, neem contact op met Hugo van der Poel.

Evaluatie sportbeleid Zeist

De gemeente Zeist heeft, op basis van hun sport- en beweegvisie voor 2015-2020, een uitvoeringsprogramma voor het schooljaar 2017/2018 geschreven. Om de uitvoering van het sport- en beweegbeleid te evalueren heeft gemeente Zeist het Mulier Instituut gevraagd om twee monitoren uit te zetten.

Verenigingsmonitor

Met de lokale verenigingsmonitor wordt inzicht verkregen in de vitaliteit van de Zeister sportverenigingen. De lokale verenigingsmonitor is samengesteld op basis van de landelijke vragenlijst Verenigingsmonitor. Bij vitaliteit van verenigingen gaat het enerzijds om organisatiekracht van een vereniging: de mate waarin de sportverenigingen nu en in de toekomst in staat zijn eigen sport(en) aan te bieden aan de eigen en potentiële leden. Anderzijds gaat vitaliteit over de maatschappelijke functie: de rol van de verenigingen in hun omgeving. De Verenigingsmonitor Zeist is een herhaling van de 0-meting in 2014, waardoor tevens de ontwikkelingen in vitaliteit van de verenigingen zichtbaar gemaakt kunnen worden.
Aanvullend doel is om zicht te krijgen op de ervaringen en tevredenheid van sportverenigingen over de samenwerking met en ondersteuning van de gemeente, door enkele vragen hierover aan de verenigingsmonitor toe te voegen.

Monitor Samenwerkingspartners

Het doel van de Monitor Samenwerkingspartners is het inzicht krijgen in de ervaringen, ervaren opbrengsten en tevredenheid van betrokken partners bij het uitvoeren van het sportbeleid. Deze monitor wordt, in samenspraak met gemeente Zeist, ontwikkeld en uitgezet bij relevante partners. Uitgangspunt van de vragen zijn de verschillende activiteiten die in gemeente Zeist op het gebied van sport en bewegen worden uitgevoerd.

Het Mulier Instituut rapporteert de resultaten van het project in de loop van 2018. De resultaten neemt de gemeente Zeist mee in een nieuw uitvoeringsprogramma voor het schooljaar 2018/2019.

Looptijd: januari – juni 2018

Eerder onderzoek

Het Mulier Instituut gaf de gemeente Zeist eerder ondersteuning bij het opstellen van een monitor en evaluatieplan van het sportbeleid in Zeist en verzorgde een tussentijdse evaluatie. Klik op de links voor meer informatie.

 

 

Borging Sportimpulsprojecten ronde 2014

Sinds 2012 kunnen lokale sport- en beweegaanbieders via de Sportimpuls tweejarige financiële ondersteuning ontvangen bij het opzetten van lokaal vraaggericht sport- en beweegaanbod. Het doel is om een hogere en vooral duurzame sport- en beweegdeelname te bereiken. De regeling is vooral gericht op diegenen die nog niet actief zijn. Dit kunnen ouderen, volwassenen, of kinderen zijn, mensen met overgewicht, gehandicapten of jeugd in arme gezinnen. Binnen de Sportimpuls hebben sport- en beweegaanbieders drie mogelijkheden om een aanvraag in te dienen: de reguliere Sportimpuls (sinds 2012), de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG, sinds 2013) en de Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB, sinds 2014). De Sportimpuls maakt samen met de Buurtsportcoachregeling deel uit van het programma Sport en Bewegen in de Buurt van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en loopt tot en met 2018.

In 2017 is door het Mulier Instituut een eerste onderzoek uitgevoerd naar de borging van de 339 Sportimpulsprojecten uit de rondes 2012 en 2013 (Ooms, Scholten & Van Lindert, 2017). Hierbij is gekeken naar wat nog over was van de projecten na de tweejarige projectperiode. Verschillende aspecten van borging zijn meegenomen, namelijk de borging van opgezette sport- en beweegactiviteiten, financiën, opgezette samenwerkingsverbanden, structurele sport- en beweegdeelname van deelnemers en opgedane kennis en expertise. Op basis van het onderzoek is een aantal aanbevelingen gedaan om de borging van huidige en toekomstige Sportimpulsprojecten te verbeteren. Klik hier voor een beschrijving van de belangrijkste resultaten uit het onderzoek en het rapport.

Het huidige onderzoek is een vervolg op dit onderzoek. Hierbij staat de borging centraal van de 208 Sportimpulsprojecten die in 2014 zijn gestart. Het betreft 122 reguliere Sportimpulsprojecten, 26 KSG-projecten en 60 JILIB-projecten. Deze projecten zijn in de loop van 2016 afgerond.

We voeren twee deelonderzoeken uit:

  • een online vragenlijst onder de hoofdaanvragers (lokale sport- en beweegaanbieders) van de afgeronde Sportimpulsprojecten;
  • verdiepende interviews met betrokkenen van twaalf afgeronde Sportimpulsprojecten.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de eerste helft van 2018. De rapportage wordt verwacht in augustus 2018.

Kwalitatief onderzoek buurtsportcoaches voor kinderen met overgewicht

Sinds 2008 zetten gemeenten met cofinanciering van het Rijk buurtsportcoaches in om de mogelijkheden om te kunnen sporten en bewegen voor iedere Nederlander te vergroten. In 2017 zijn in 371 gemeenten rond de 4.500 buurtsportcoaches in wijken en buurten actief. Buurtsportcoaches richten zich daarbij op veel verschillende doelgroepen, waaronder ook kinderen met overgewicht.

Het Mulier Instituut voert in opdracht van Kenniscentrum Sport een kleinschalig kwalitatief onderzoek uit onder buurtsportcoaches die kinderen met overgewicht als doelgroep hebben.

De vragen daarbij zijn:

  • In hoeverre worden buurtsportcoaches voor deze doelgroep ingezet?
  • Hoe worden zij ingezet en welke aanpak hanteren zij om kinderen met overgewicht te bereiken?
  • Welke vragen en behoeften aan ondersteuning hebben deze buurtsportcoaches?

Het Mulier Instituut organiseert daarvoor twee expertmeetings met buurtsportcoaches die zich op kinderen met overgewicht richten. De resultaten worden verwerkt in een PowerPointPresentatie.

 

Beleidsmonitor Team:Fit

In samenwerking met Team:Fit ontwikkelde het Mulier Instituut een beleidsmonitor voor Team:Fit, een initiatief van Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) dat als doelstelling heeft om het aanbod in sportkantines gezonder te maken.

In de beleidsmonitor Team:Fit wordt aandacht besteed aan de ambities, ervaringen in de uitvoering, het beleid en de ondersteuningsbehoefte van verenigingen en accommodaties bij de aanpak van Team:Fit, een gezondere sportkantine. Alle deelnemende verenigingen en accommodaties aan Team: Fit ontvangen jaarlijks een vragenlijst. Op deze manier wordt de ontwikkeling en de borging van Team:Fit in de organisaties gevolgd.

De beleidsmonitor is een vervolg op de 0- en 1-meting die eerder voor Team:Fit (voorheen De Gezonde Sportkantine) zijn uitgevoerd.

De resultaten van de beleidsmonitor worden begin 2018 verwacht.

Sportdeelname en openbare ruimte Almere

In opdracht van de gemeente Almere voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de sportdeelname en naar het sportief gebruik van de openbare ruimte in Almere. Aanleiding is de behoefte van de gemeente om het huidige sportgedrag te kunnen vergelijken met de resultaten van onderzoeken in eerdere jaren. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd voor de zes wijken in Almere, waarbij we inzicht geven in de sportdeelname van volwassenen en kinderen.

Naast de sportdeelname wenst de gemeente Almere ook inzicht te hebben in sportief gebruik van de openbare ruimte, de beweegvriendelijke omgeving en de kansen en belemmeringen die worden ervaren door de inwoners van Almere waar het gaat om het sportief gebruik van de openbare ruimte.

Met het onderzoek wordt deskresearch uitgevoerd (kwantitatief) waarbij op basis van bestaande datasets en informatievoorziening de beschikbare openbare ruimte in kaart wordt gebracht en de beweegvriendelijkheid van de omgeving inzichtelijk wordt gemaakt. Hierbij bouwt het Mulier instituut voort op de ervaringen uit eerdere onderzoeken in Rotterdam (2008), Almere (2009), Arnhem (2017) en Schiedam (lopend onderzoek). Voor het onderzoek maken we gebruik van landelijke kennis over sport en bewegen in de openbare ruimte, zoals het hoofdstuk ‘Sport, Ruimte en Tijd’ in de Rapportage Sport, de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving in Brancherapport Sportaccommodaties in Nederland (hoofdstuk 14) en de secundaire analyse van bestaande data naar gebruik van de openbare ruimte (dataset: Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN).

Om een uitspraak te doen over hoe men in Almere de openbare ruimte ervaart, worden als onderdeel van het onderzoek naar sportdeelname vragen gesteld aan inwoners van Almere. De bevindingen uit de enquête worden in een werksessie getoetst bij lokale partijen die nauw betrokken zijn bij het vormgeven, beheren en gebruiken van de openbare ruimte. Hierbij valt te denken aan: medewerkers ruimtelijke ordening, sportverenigingen, buurtsportcoaches, wijkraden en onderwijs betrokkenen. Met behulp van twee werksessies bepalen we welke mogelijkheden en kansen de openbare ruimte biedt voor het sportbeleid in gemeente Almere.

De resultaten van het onderzoek worden op een compacte wijze vervat in een rapportage.

Ruimtelijke behoefte binnensport Hoogeveen

In opdracht van de gemeente Hoogeveen voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de huidige en toekomstige behoefte aan binnensportvoorzieningen in Hoogeveen. Er wordt een beeld gegeven van de aanwezige binnensportaccommodaties, de spreiding over de gemeente en de geschiktheid voor bewegingsonderwijs en sportgebruik.

Met gebruik van bevolkings- en draagvlakcijfers wordt normatief het aantal benodigde binnensportvoorzieningen bepaald. Door het uitvoeren van een bezettingsanalyse bezien we hoe het huidige gebruik van de binnensportvoorzieningen zich verhoudt tot de normatieve behoefte. Op basis van bevolkings- en leerlingprognoses en recente landelijke en lokale ontwikkelingen analyseren we hoe de vraag naar binnensportaccommodaties zich tot 2030 zal ontwikkelen. We beschouwen de ruimtelijke configuratie van het binnensportaanbod en bezien in hoeverre deze aansluit bij de behoefte. Hierbij houden we tevens rekening met de spreiding ten opzichte van de schoollocaties.

Met het rapport heeft de gemeente Hoogeveen inzicht in de groei of afname van de behoefte aan binnensportvoorzieningen in Hoogeveen en onderbouwing van waar eventuele planmatige aanpassingen nodig zijn in het voorzieningenaanbod.

Ontwikkeling toolbox behoefteonderzoek gehandicaptensport

Lokale en regionale coördinatoren gehandicaptensport blijken veel behoefte te hebben aan inzicht in de sport- en beweegbehoeften van mensen met een beperking en in de vraag hoe zij dat zelf kunnen verwerven. Om op lokaal en regionaal niveau een goede match te kunnen maken tussen vraag en aanbod, is inzicht in drempels en motieven én in wensen en voorkeuren van mensen met een beperking van groot belang.

Het Mulier Instituut ontwikkelt een toolbox behoefteonderzoek die lokale of regionale organisaties (die zich bezighouden met gehandicaptensport) handvatten biedt om zelf een onderzoek uit te voeren naar de sport- en beweegbehoeften van mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening, zodat zij inzicht krijgen in deze sport- en beweegbehoeften. Het Mulier Instituut ontwikkelt deze toolbox ten behoeve van het gehandicaptensportprogramma Grenzeloos actief in opdracht van RIVM.

Bij het ontwikkelen van de toolbox wordt gebruik gemaakt van vier fasen: de voorbereidingsfase (1), ontwikkelfase (2), testfase (3), en afrondingsfase (4). In de eerste fase wordt geïnventariseerd welke methoden coördinatoren op dit moment gebruiken en welke knelpunten zij daarbij ervaren. In de tweede fase wordt een vragenlijst opgesteld waarmee coördinatoren inzicht krijgen in de (sport)wensen en (sport)voorkeuren van de respondent met een beperking. Vervolgens stelt het Mulier Instituut een stappenplan op voor het opzetten en uitvoeren van lokaal/regionaal onderzoek, met als instrument de ontwikkelde vragenlijst. In de testfase (fase 3) doorloopt het Mulier Instituut bij twee geselecteerde pilots de concept toolbox. Tevens worden focusgroepbijeenkomsten gehouden met personen met een beperking, om na te gaan of de vragenlijst aansluit bij de doelgroep. Als laatste stap van het stappenplan, wordt een online invoermenu ontwikkeld waarin coördinatoren de belangrijkste kerngegevens van hun onderzoek kunnen doorgeven. Het invoermenu functioneert als een online enquête.

De resultaten van de twee pilots worden verwerkt in de definitieve toolbox, bestaande uit; de vragenlijst en het codeboek, stappenplan, invoerscherm, SPSS-syntax en richtlijnen/tips voor analyse, online invoerscherm met een samenvatting van lokale onderzoeken. De toolbox zal online vrij toegankelijk zijn.

Publicaties 2017

Klik hier voor het Evaluatieonderzoek buurtsportcoaches.

Klik hier voor het Bijlagenrapport bij het evaluatieonderzoek buurtsportcoaches.

Klik hier voor het stagerapport De buurtsportcoach als verbinder.

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017.

Klik hier voor het rapport Sportimpuls, meting 2017.

Klik hier voor de kamerbrief van minister Bruins, Voortgangsbrief Wetgevingoverleg Sport (13-11-2017).