Ruimtelijke behoefte binnensport Hoogeveen

In opdracht van de gemeente Hoogeveen voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de huidige en toekomstige behoefte aan binnensportvoorzieningen in Hoogeveen. Er wordt een beeld gegeven van de aanwezige binnensportaccommodaties, de spreiding over de gemeente en de geschiktheid voor bewegingsonderwijs en sportgebruik.

Met gebruik van bevolkings- en draagvlakcijfers wordt normatief het aantal benodigde binnensportvoorzieningen bepaald. Door het uitvoeren van een bezettingsanalyse bezien we hoe het huidige gebruik van de binnensportvoorzieningen zich verhoudt tot de normatieve behoefte. Op basis van bevolkings- en leerlingprognoses en recente landelijke en lokale ontwikkelingen analyseren we hoe de vraag naar binnensportaccommodaties zich tot 2030 zal ontwikkelen. We beschouwen de ruimtelijke configuratie van het binnensportaanbod en bezien in hoeverre deze aansluit bij de behoefte. Hierbij houden we tevens rekening met de spreiding ten opzichte van de schoollocaties.

Met het rapport heeft de gemeente Hoogeveen inzicht in de groei of afname van de behoefte aan binnensportvoorzieningen in Hoogeveen en onderbouwing van waar eventuele planmatige aanpassingen nodig zijn in het voorzieningenaanbod.

Ontwikkeling toolbox behoefteonderzoek gehandicaptensport

Lokale en regionale coördinatoren gehandicaptensport blijken veel behoefte te hebben aan inzicht in de sport- en beweegbehoeften van mensen met een beperking en in de vraag hoe zij dat zelf kunnen verwerven. Om op lokaal en regionaal niveau een goede match te kunnen maken tussen vraag en aanbod, is inzicht in drempels en motieven én in wensen en voorkeuren van mensen met een beperking van groot belang.

Het Mulier Instituut ontwikkelt een toolbox behoefteonderzoek die lokale of regionale organisaties (die zich bezighouden met gehandicaptensport) handvatten biedt om zelf een onderzoek uit te voeren naar de sport- en beweegbehoeften van mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening, zodat zij inzicht krijgen in deze sport- en beweegbehoeften. Het Mulier Instituut ontwikkelt deze toolbox ten behoeve van het gehandicaptensportprogramma Grenzeloos actief in opdracht van RIVM.

Bij het ontwikkelen van de toolbox wordt gebruik gemaakt van vier fasen: de voorbereidingsfase (1), ontwikkelfase (2), testfase (3), en afrondingsfase (4). In de eerste fase wordt geïnventariseerd welke methoden coördinatoren op dit moment gebruiken en welke knelpunten zij daarbij ervaren. In de tweede fase wordt een vragenlijst opgesteld waarmee coördinatoren inzicht krijgen in de (sport)wensen en (sport)voorkeuren van de respondent met een beperking. Vervolgens stelt het Mulier Instituut een stappenplan op voor het opzetten en uitvoeren van lokaal/regionaal onderzoek, met als instrument de ontwikkelde vragenlijst. In de testfase (fase 3) doorloopt het Mulier Instituut bij twee geselecteerde pilots de concept toolbox. Tevens worden focusgroepbijeenkomsten gehouden met personen met een beperking, om na te gaan of de vragenlijst aansluit bij de doelgroep. Als laatste stap van het stappenplan, wordt een online invoermenu ontwikkeld waarin coördinatoren de belangrijkste kerngegevens van hun onderzoek kunnen doorgeven. Het invoermenu functioneert als een online enquête.

De resultaten van de twee pilots worden verwerkt in de definitieve toolbox, bestaande uit; de vragenlijst en het codeboek, stappenplan, invoerscherm, SPSS-syntax en richtlijnen/tips voor analyse, online invoerscherm met een samenvatting van lokale onderzoeken. De toolbox zal online vrij toegankelijk zijn.

Publicaties 2017

Klik hier voor het Evaluatieonderzoek buurtsportcoaches.

Klik hier voor het Bijlagenrapport bij het evaluatieonderzoek buurtsportcoaches.

Klik hier voor het stagerapport De buurtsportcoach als verbinder.

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017.

Klik hier voor het rapport Sportimpuls, meting 2017.

Klik hier voor de kamerbrief van minister Bruins, Voortgangsbrief Wetgevingoverleg Sport (13-11-2017).

Publicaties 2017

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017.

Klik hier voor het Evaluatieonderzoek buurtsportcoaches.

Klik hier voor het Bijlagenrapport bij het evaluatieonderzoek buurtsportcoaches.

Klik hier voor het rapport Sportimpuls, meting 2017.

Klik hier voor het factsheet Stappen op weg naar sport en/of bewegen.

Klik hier voor het factsheet Afstemmen vraag & aanbod voor sporten/bewegen.

Klik hier voor de kamerbrief van minister Bruins, Voortgangsbrief Wetgevingoverleg Sport (13-11-2017).

Evaluatie Bewegen en meedoen in Ooij

In de gemeente Berg en Dal, met als zwaartepunt de deelgemeente Ooij, wil de Gelderse Sport Federatie (GSF) vrijwilligers en professionals opleiden om, samen met het bestaande zorg- en beweegnetwerk, beweegactiviteiten te realiseren voor kwetsbare ouderen (65+). Dit project wordt gerealiseerd met behulp van (financiële) ondersteuning van FNO. Om te laten zien wat het project uiteindelijk heeft bereikt en wat werkzame elementen of verbeterpunten zijn, is het Mulier Instituut gevraagd om het project te monitoren en evalueren. Binnen het onderzoek worden activiteiten en deelnemersaantallen geregistreerd. Daarnaast houden we interviews met relevante professionals, deelnemende vrijwilligers en kwetsbare ouderen.

Kwalitatieve verdieping ruimteonderzoek Teylingen

In opdracht van de gemeente Teylingen doet het Mulier Instituut een verdiepend onderzoek naar de uitkomsten van het recent uitgevoerde ruimteonderzoek binnensport. Hierbij wordt ingegaan op de taakstelling van de gemeente en de situatie in andere gemeenten. Tevens vindt verdiepende discussie plaats, waarbij de verenigingscontext en andere lokale partijen worden geïntegreerd.

Om invulling te geven aan de kwalitatieve verdieping voeren we de volgende onderzoeksonderdelen uit:

  • Afstandsanalyse
    Een analyse van de afstanden van onderwijslocaties naar binnensportvoorzieningen, in functie van de taakstelling voor bewegingsonderwijs.
  • Benchmark
    Een vergelijking van de aanwezigheid van binnensportaccommodaties in Teylingen met vergelijkbare gemeenten op basis van de Database SportAanbod.
  • Discussiesessies
    Drie discussiesessies met gebruikers en potentiële gebruikers van binnensportaccommodaties (topsport – breedtesport – onderwijs) over huidige ervaringen en knelpunten, en oplossingsrichtingen voor de toekomst.

De resultaten worden eind januari 2018 verwacht.

Ruimtelijke behoefte binnensport Nijmegen

In opdracht van de gemeente Nijmegen voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de ruimtelijke behoefte aan binnensportmogelijkheden in 2025 en 2035 in Nijmegen. Op basis van bevolkingsprognoses en draagvlakcijfers wordt normatief het aantal benodigde binnensportvoorzieningen bepaald. Door het uitvoeren van een bezettingsanalyse bezien we hoe het huidige gebruik van de binnensportvoorzieningen zich verhoudt tot de normatieve behoefte.

De bevolkingsontwikkeling van de Nijmeegse stadsdelen zal sterk uiteenlopen: groei in Nijmegen-Noord en aan het Waalfront, grotere vergrijzing in Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen Nieuw-West. De huidige ruimtelijke configuratie van het aanbod wordt in deze context beschouwd, alsmede de spreiding ten opzichte van de schoollocaties, om te bezien in hoeverre de configuratie aansluit bij de behoefte.

Met het rapport heeft de gemeente Nijmegen inzicht in de groei of afname van de behoefte aan binnensportvoorzieningen in Nijmegen en onderbouwing van waar eventuele planmatige aanpassingen nodig zijn in het voorzieningenaanbod.

Uitvoering en ondersteuning monitoring sportbeleid Overbetuwe

Om meer zicht en greep te krijgen op de effectiviteit van het sportbeleid in de gemeente Overbetuwe, biedt het Mulier Instituut de gemeente ondersteuning bij het monitoren van het sportbeleid. We voeren allereerst een 0-meting uit met beschikbare landelijke en/of lokale data van het sportbeleid. De beschikbare data hebben vooral betrekking op: sport- en/of beweegdeelname, gezondheid, lidmaatschap sportverenigingen en mogelijkheden om te sporten voor mensen met een beperking (hoeveelheid sportaanbod).

Als is bepaald welke beleidsdoelstellingen centraal komen te staan in het sportbeleid van Overbetuwe, kan het Mulier Instituut assisteren bij de inrichting van de monitoring. Met de betrokken organisaties wordt besproken wat voor hen haalbaar is om bij te dragen aan de monitoring, en welke data en instrumenten zij daarvoor nodig hebben. Op basis van deze gesprekken ontwikkelen we een instrumentarium, zodat de gemeente zelf daarna de monitoring van het beleid ter hand kan nemen.

Behoefteonderzoek zwemwater en verkenning ijsbaan regio Ede/Wageningen

In opdracht van de gemeenten Ede en Wageningen onderzoekt het Mulier Instituut de huidige en toekomstige behoefte aan (binnen)zwemwater. In dit onderzoek wordt de planningsnorm – die het Mulier Instituut samen met de KNZB heeft ontwikkeld in onderzoek naar de Rotterdamse zwemwaterbehoefte – opnieuw ingezet. Met behulp van deze planningsnorm worden de huidige capaciteit en functionaliteit van de zwembaden afgezet tegen de behoefte. Knelpunten in onder- of overcapaciteit worden zo inzichtelijk, zowel voor de huidige situatie als voor de toekomst (2030). Naast cijfers zijn ook stakeholders in dit onderzoek van belang. Er worden verschillende lokale partijen uit Ede en Wageningen betrokken, zoals zwemverenigingen, zwembadmanagers en zwemscholen.

In het tweede deel van het onderzoek verkennen we het verzorgingsgebied van een mogelijk te realiseren 400-meterkunstijsbaan in Ede/Wageningen. We analyseren hiervoor het aantal inwoners en de bijbehorende reistijden in het potentiële verzorgingsgebied. We relateren deze uitkomsten aan de kenmerken van de verzorgingsgebieden van de bestaande 400-meterkunstijsbanen in Nederland.

Voor het zwemwateronderzoek werkt het Mulier Instituut samen met adviesbureau Treem. De eindrapportage wordt in februari 2018 verwacht.