Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Een sportvriendelijke omgeving in Gelderland

auteur(s):
Reitsma, M., Prins, R.G.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
51 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
documenten:

Een sportvriendelijke omgeving in Gelderland: twaalf Gelderse projecten om de openbare ruimte sportvriendelijker te maken

samenvatting:

De nieuwe Omgevingswet biedt mogelijkheden om bij het inrichten van de leefomgeving aandacht te schenken aan gezonde leefstijl en leefbaarheid. De provincie Gelderland heeft vooruitlopend hierop in haar uitvoeringsprogramma voor 2016-2019, ‘Gelderland Sport!’, nadrukkelijk aandacht voor de sportieve inrichting van de openbare ruimte. Zo heeft de provincie aan twaalf Gelderse projecten subsidie verleend om de openbare ruimte sportvriendelijker en leefbaarder te maken.

In dit onderzoek, uitgevoerd door het Mulier Instituut in opdracht van de provincie Gelderland, zijn deze projecten geëvalueerd. Bij alle twaalf projecten is in kaart gebracht hoe de organisatie, het beheer en het activiteitenaanbod op elkaar zijn afgestemd en wat daarin succes- en faalfactoren waren. In een verdiepende studie is bij drie projecten nader ingegaan op het gebruik, het bereik en de maatschappelijke waarde van de aanpassingen in de openbare ruimte.

Het onderzoek is uitgevoerd in twee fases. In de eerste onderzoeksfase zijn alle gesubsidieerde projecten benaderd om door middel van documentenanalyses en interviews met de initiatiefnemers na te gaan hoe deze projecten georganiseerd zijn, wat succes- en faalfactoren zijn en hoe de projecten gebruikt worden. Dit heeft in een tussenrapportage geresulteerd. Deze tussenrapportage is te vinden in bijlage 2; de hoofdbevindingen worden ook samengevat in hoofdstuk 3.

Deze rapportage richt zich op de tweede fase van het project, waarin drie projecten verder onderzocht worden. In hoofdstuk 2 worden de onderzoeksopzet en methode van onderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 staan de belangrijkste bevindingen uit onderzoekfase 1, die bestond uit een verkennende studie naar de twaalf projecten. Hoofdstukken 4, 5 en 6 rapporteren over onderzoeksfase 2, waarin drie focusprojecten diepgaander zijn onderzocht. Hoofdstuk 7 bevat de beantwoording van de onderzoeksvragen, de conclusies van het onderzoek (fase 1 en fase 2 gecombineerd) en enkele aanbevelingen.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0022
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-705
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
0318-490900
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

Nationale Raad Zwemveiligheid
0318-830250
info@nrz-nl.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl