Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland'

auteur(s):
Pulles, I., Reitsma, M., Hoogendam, A., Brus, J., Hoekman, R.H.A., Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2020
collatie:
165 p. bijl. fig. tab.
documenten:

Monitor Sportakkoord 'Sport verenigt Nederland': voortgangsrapportage juni 2020

samenvatting:

Van het Nationaal Sportakkoord gaat een verbindende kracht uit: niet eerder waren landelijk, lokaal en het beleid van de sportsector zelf zo nauw met elkaar verbonden en op elkaar afgestemd. Niet eerder ook werd zo’n omvattende focus op de sportsector gehanteerd. Zo was ‘(duurzame) sportinfrastructuur’ tot voor kort iets waar alleen gemeenten zich mee bezig hielden en was ‘positieve sportcultuur’ iets waar vooral de georganiseerde sport aan werkte. Op alle thema’s wordt door de drie partners in de UitvoeringsAlliantie (ministerie van VWS, Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF) samengewerkt en er kan worden geconstateerd dat sprake is van ‘collectief gedeeld probleemeigenaarschap’. 

Opvallend hierbij is de brede groep partijen die een bijdrage levert, waaronder partijen die voorheen minder betrokken waren bij (de uitvoering van) landelijk en lokaal sportbeleid. Dat zien we terug op lokaal niveau: vrijwel alle gemeenten hebben een lokaal akkoord of zijn ernaar op weg, met daarin afspraken tussen lokale partijen om samen te werken aan de lokaal vastgestelde ambities. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de lokaal aanwezige energie, kennis en mogelijkheden, zoals de beschikbaarheid van buurtsportcoaches.

Dit blijkt uit de derde rapportage van de Monitor Sportakkoord, waarin het Mulier Instituut. met steun van het ministerie van VWS, de inhoudelijke voortgang van het sportakkoord in beeld brengt op de vijf thema’s: inclusief sporten en bewegen, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur en van jongs af aan vaardig in bewegen. Het is in veel gevallen nog te vroeg om te concluderen dat de gestelde doelen gerealiseerd worden of zijn. Het rapport maakt inzichtelijk wat er in gang is gezet en besteedt aandacht aan het proces. De belangrijkste conclusies zijn dat het proces over het geheel genomen goed is ingericht, maar op sommige onderdelen sprake is van onvoldoende regie. Daarnaast is het belangrijk om bij de uitvoering van het sportakkoord de brede samenwerking die er bij het begin was goed te borgen.

Deze voortgangsrapportage van juni 2020 is de derde in een serie voortgangsrapportages die het Mulier Instituut uitbrengt, en waarmee het sportakkoord gedurende de looptijd van het sportakkoord (2018-2021) op kortcyclische wijze gemonitord wordt.

Voor de bevordering van de leesbaarheid en het gebruiksgemak is een aantal hoofdstukken apart in te zien. Deze hoofdstukken zijn geen zelfstandige rapportages, maar een selectie uit de rapportage Monitor Sportakkoord.

  • Klik hier voor de Managementsamenvatting.
  • Klik hier voor het themahoofdstuk Inclusief sporten en bewegen.
  • Klik hier voor het themahoofdstuk Duurzame sportinfrastructuur.
  • Klik hier voor het themahoofdstuk Vitale sport- en beweegaanbieders.
  • Klik hier voor het themahoofdstuk Positieve sportcultuur.
  • Klik hier voor het themahoofdstuk Van jongs af aan vaardig in bewegen.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-TB-0023
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-698
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl