Gegevens uit Kennisbank
Terug naar zoekresultaten

Economische omvang en potentie paardensector Limburg

auteur(s):
Hover, P., Boer, W.I.J. de, Maat, K. van der, Davids, A.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut / Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
jaar:
2017
collatie:
64 p. bijl.
documenten:

Economische omvang en potentie paardensector Limburg

samenvatting:

Limburg behoort tot de Nederlandse provincies die de paardensector een warm hart toedragen en de provincie steunt de sector omwille van de bijdrage aan de economie en place marketing. Sinds 2011 is de focus op de paardensector in Limburg met het Limburgs Paardensportplan in een versnelling gekomen. In dit plan is de integrale visie geschetst van de Provincie Limburg, de LLTB vakgroep paardenhouderij en de KNHS Regio Limburg en organisaties uit de paardensector zelf. Om de voortgang van het Limburgs Paardensportplan en het toewerken naar concrete resultaten te borgen, is in 2014 de Stichting Limburg Paardensport opgericht. In dit rapport schatten de onderzoekers hoe groot de economische omvang van de sector in Limburg is en hoe die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Daarnaast is inzicht verstrekt in de kansen en bedreigingen voor de Limburgse paardensector. De blik is ook op de toekomst gericht: welke investeringen zijn te verwachten, hoe schat de sector de financiële situatie in de toekomst in en welke acties zijn wenselijk om de ambities van de provincie te realiseren? De antwoorden op deze vragen bieden betrouwbare informatie voor toekomstig beleid en dragen daarmee bij aan de verwezenlijking van het doel om dé paardenprovincie van Nederland te worden. De uitkomsten van de analyses van bestaande data, de literatuurstudie, de online vragenlijst, de groepsgesprekken en expertinterviews zijn samengevat in een analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Die hebben geleid tot aanbevelingen die geformuleerd zijn in de vorm van actiepunten. 

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPOR-TB-0012
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-506
Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek.

Mulier Instituut
030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Kenniscentrum Sport & Bewegen
030-3041100
info@kenniscentrumsport enbewegen.nl

KVLO
030-6920847
info@kvlo.nl

VSG
070-3738055
info@sportengemeenten.nl