Sportvoorzieningen en sportdeelname

Van de overheidsmiddelen besteed aan sport komt 90 procent van gemeenten, die van hun budget 85-90 procent besteden aan bouw, beheer en exploitatie van sportaccommodaties. In geld uitgedrukt zijn sportvoorzieningen verreweg het belangrijkste instrument dat wordt ingezet om de sportdeelname te verhogen. Maar als het gaat om onderzoek naar sportdeelname, gaat de meeste aandacht uit naar de ‘vraagkant’, naar de sociaal-culturele en sociaal-economische achtergronden en de motieven van sporters en niet-sporters, en nauwelijks naar de ‘aanbodskant’. Het ontbreekt hierdoor aan een goede ‘evidence-base’ voor effectief en doelmatig sportaccommodatiebeleid.

Het Mulier Instituut heeft in de afgelopen jaren divers onderzoek uitgevoerd waarin de betekenis van sportvoorzieningen centraal staat en zet die lijn in de komende jaren voort. In het NWO-programma Sportvoorzieningen en sportdeelname is aandacht voor de betekenis van sportvoorzieningen en de rol van sportaccommodatiebeleid. Als onderdeel van dit programma zijn diverse artikelen verschenen in internationale wetenschappelijke tijdschriften, en zijn twee proefschriften afgerond met aandacht voor de betekenis van sportvoorzieningen. Daarnaast is met het Brancherapport Sportaccommodaties in Nederland inzicht geboden in het landschap van sportaccommodaties in Nederland en bouwstenen aangedragen voor een betere onderbouwing van het sportaccommodatiebeleid en meer inzicht geboden in de relatie tussen het aanbod van sportvoorzieningen en sportdeelname. Verder gaat het Mulier Instituut in opdracht van gemeenten specifiek in op de relatie tussen sportvoorzieningen en sportdeelname op lokaal niveau, waarbij aandacht is voor een goede afstemming van het aanbod van sportvoorzieningen op de huidige en toekomstige vraag van de bevolking. Hiervoor benut het Mulier Instituut het ruimte-instrument dat ontwikkeld is om bij te dragen aan toekomstbestendig sportaccommodatiebeleid.

 

Uitgelicht

Sportbeleid en sportdeelname

Is er een relatie tussen lokaal sportbeleid en gemeentelijke sportdeelname? Lees het artikel van Remco Hoekman in European Journal for Sport and Society: Providing for the rich? The effect of public investments in sport on sport (club) participation of vulnerable youth and adults

Uitgelicht

Sportaccommodaties en sportdeelname

In hoeverre verklaren afstand tot en diversiteit van sportaccommodaties verschillen in sportdeelname? Lees het artikel van Remco Hoekman in Leisure Studies Journal: Sport participation and the social and physical environment: explaining differences between urban and rural areas in the Netherlands