Boymansprijs

Jaarlijks stelt het Boymansfonds, indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft, de volgende prijs ter beschikking:

*        de Boymansprijs ter waarde van € 1.250,– voor een met goed of zeer goed beoordeelde dissertatie of een daarmee gelijk te stellen manuscript.

Voor inzending komen dissertaties in aanmerking die handelen over een aspect van de sport, de lichamelijke opvoeding, de bewegings- c.q. sportieve recreatie of de daarmee samenhan­gende maatschappelijke achtergronden van de sportbeoefening in het algemeen en meer in het bijzonder vanuit een christelijke levensopvatting.

Deelname is mogelijk voor promovendi van een instelling voor wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs. De inzendtermijn voor de Boymansprijs 2023 is geopend en sluit op 1 april 2023. De prijzen zullen worden uitgereikt tijdens de Dag van het Sportonderzoek.

Klik hier voor het reglement van de Boymansprijs.

E-mail een digitale versie van je dissertatie, een Nederlandstalige samenvatting, een actueel cv, afschrift van behaalde diploma’s en een inhoudelijke motivatie waarom jouw dissertatie in aanmerking komt voor de prijs (max. 200 woorden) naar boymansfonds@mulierinstituut.nl en stuur daarnaast je dissertatie in viervoud naar het volgende adres:

Mulier Instituut/Boymansfonds
t.a.v. mevrouw K. van den Blink – de Jong
Postbus 85445, 3508 AK  Utrecht

 

Willem de Boer wint Boymansprijs 2022

Willem de Boer ontving de Boymansprijs 2022 op donderdag 24 november tijdens de Dag van het Sportonderzoek in Zwolle.  Willem kreeg de prijs voor zijn proefschrift over de gezondheidsverschillen tussen lage en hoge inkomensgroepen in relatie tot sportdeelname. De Boer hoopt dat hij met zijn onderzoek een bijdrage levert om het belang van sport en bewegen in de maatschappij te vergroten.

Lees meer in zijn proefschrift Sport as a medicine for health and health inequalities.

De Boymansprijs wordt sinds 1987 uitgereikt aan het beste proefschrift op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie. Door het jaarlijks toekennen van de Boymansprijs wil de stichting Boymansfonds wetenschappers van universiteiten en hogescholen stimuleren tot onderzoek en publicatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. De Boymansprijs voor beste proefschrift bestaat uit een geldbedrag van 1.250 euro, een oorkonde en een bronzen plaquette.

Klik hier voor een overzicht van eerdere winnaars van de Boymansprijs en Aanmoedigingsprijs (deze werd tot 2019 uitgereikt)

Stichting Boymansfonds

De Stichting Boymansfonds heeft tot doel om de middelen te beheren die worden aangewend om wetenschappelijk onderzoek en studie naar de betekenis van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie, en de maatschappelijke betekenis ervan, te bevorderen. De stichting tracht dit doel te bereiken door het beschikbaar stellen van gelden, waardoor studie en publicatie gestimuleerd worden. Door het jaarlijks toekennen van de Boymansprijs wil de stichting  wetenschappers en studenten van universiteiten en hogescholen In Nederland en Vlaanderen stimuleren tot onderzoek en publicatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. Het Mulier Instituut voert sinds november 2016 het secretariaat van de stichting.

mgr. P.J. Boymans

Mgr. Peter J. Boymans (1914-1984) was na zijn priesterwijding in 1939 kapelaan in Maastricht en sinds 1948 rector te Imstenrade. In 1946 stelde het bisdom hem aan als sportadviseur van het bisdom Roermond. Hij vervulde die functie tot aan zijn dood. Hij was de initiatiefnemer van het r.k. CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) in Sittard. Op 11 september 1978 werd het ‘NKS Boymansfonds’ ingesteld ter gelegenheid van het zilveren jubileum van Mgr. Boymans als Nationaal sportadviseur van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie.

In 2003 is het boek mgr. P.J. Boymans (1914 – 1984). De priester in de sport gepresenteerd waarin de betekenis van Mgr. Boymans voor de sportwereld in het algemeen en voor de NKS in het bijzonder wordt beschreven. Het boek is een bewerking van een afstudeeronderzoek over Boymans, geschreven door Jacques Hoorens.

Bestuur:

Marije Elferink-Gemser (interim voorzitter)

Hugo van der Poel

Bert van Oostveen

Beoordelingscommissie:

Maarten van Bottenburg

Nicolette Schipper-van Veldhoven

Chris Visscher

Cees Vervoorn

Stichting Boymansfonds

Mulier Instituut
t.a.v. mevrouw K. van den Blink – de Jong (o.v.v. Boymansprijs)
Herculesplein 269
3584 AA Utrecht
030-7210730
boymansfonds@mulierinstituut.nl

Op bovengenoemd adres kan ook nadere informatie worden ingewonnen over de werkwijze van de beoordelingscommissie en de beoordelingscriteria.