Boymansprijs

Jaarlijks stelt het NKS Boymansfonds, indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft, de volgende prijzen ter beschikking:

*        de Boymansprijs ter waarde van € 1.250,– voor een met goed of zeer goed beoordeelde dissertatie of een daarmee gelijk te stellen manuscript;

*        de Aanmoedigingsprijs ter waarde van € 450,– voor een met goed of zeer goed beoordeelde afstudeerscriptie, op hbo-niveau of wo-niveau

Voor inzending komen dissertaties en scripties in aanmerking die handelen over een aspect van de sport, de lichamelijke opvoeding, de bewegings- c.q. sportieve recreatie of de daarmee samenhan­gende maatschappelijke achtergronden van de sportbeoefening in het algemeen en meer in het bijzonder vanuit een christelijke levensopvatting.

Deelname is mogelijk voor promovendi en studenten c.q. afgestudeerden van een instelling voor wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs. De inzendtermijn voor de Boymansprijs of Aanmoedigingsprijs 2018 is gesloten. De prijzen zullen worden uitgereikt tijdens de Dag van het Sportonderzoek op 8 november 2018 in Den Haag.

E-mail een digitale versie van je dissertatie of scriptie, een actueel cv, afschrift van behaalde diploma’s en een inhoudelijke motivatie waarom jouw dissertatie of scriptie in aanmerking komt voor de prijs (max. 200 woorden) naar s.degroot@mulierinstituut.nl en stuur daarnaast je dissertatie of scriptie in drievoud naar het volgende adres:

Mulier instituut
t.a.v. mevrouw S. de Groot
Postbus 85445, 3508 AK  Utrecht

Klik hier voor het reglement voor de Boymansprijs en de Aanmoedigingsprijs. 

Uitreiking Boymansprijs op Dag van het Sportonderzoek

Op 9 november 2017 zijn op de Dag van het Sportonderzoek  in Zwolle de Boymansprijs en Aanmoedigingsprijs uitgereikt. De Boymansprijs is in 2017 gewonnen door dr. Hanne Vandermeerschen voor haar dissertatieBeing poor, being benched? Sports participation and opportunities for people in poverty: in search of an inclusive policy’. De aanmoedigingsprijs werd uitgereikt aan Thomas Schoot voor zijn masterthesis ‘More than facilitating football. A study on the relationship between organizational practices and organizational performance of Dutch amateur football clubs’.

 

Door het jaarlijks toekennen van de Boymansprijs en de Aanmoedigingsprijs wil de stichting NKS Boymansfonds wetenschappers en studenten van universiteiten en hogescholen stimuleren tot onderzoek en publicatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. De Boymansprijs is gekoppeld aan een dissertatie en bestaat uit een geldbedrag van  € 1.250, een oorkonde en een bronzen plaquette. De Aanmoedigingsprijs is bestemd voor een afstudeerscriptie en bestaat uit een geldbedrag van € 450, een oorkonde en een bronzen plaquette.

Stichting NKS Boymansfonds

De Stichting NKS Boymansfonds heeft tot doel om de middelen te beheren die worden aangewend om wetenschappelijk onderzoek en studie naar de betekenis van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie, en de maatschappelijke betekenis ervan, te bevorderen. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het beschikbaar stellen van gelden, waardoor studie en publicatie gestimuleerd worden. Door het jaarlijks toekennen van de Boymansprijs en de Aanmoedigingsprijs wil de stichting  wetenschappers en studenten van universiteiten en hogescholen In Nederland en Vlaanderen stimuleren tot onderzoek en publicatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. Het Mulier Instituut voert sinds november 2016 het secretariaat van de stichting.

mgr. P.J. Boymans

Mgr. Peter J. Boymans (1914-1984) was na zijn priesterwijding in 1939 kapelaan in Maastricht en sinds 1948 rector te Imstenrade. In 1946 stelde het bisdom hem aan als sportadviseur van het bisdom Roermond. Hij vervulde die functie tot aan zijn dood. Hij was de initiatiefnemer van het r.k. CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) in Sittard. Op 11 september 1978 werd het ‘NKS Boymansfonds’ ingesteld ter gelegenheid van het zilveren jubileum van Mgr. Boymans als Nationaal sportadviseur van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie.

In 2003 is het boek mgr. P.J. Boymans (1914 – 1984). De priester in de sport. gepresenteerd waarin de betekenis van Mgr. Boymans voor de sportwereld in het algemeen en voor de NKS in het bijzonder wordt beschreven. Het boek is een bewerking van een afstudeeronderzoek over Boymans, geschreven door Jacques Hoorens.

Bestuur:

Dick Wijte (voorzitter)
Henk van der Loo (secretaris)
Irene de Kort
Agnes Elling
Marije Elferink-Gemser
Steven Vos

Beoordelingscommissie:

Maarten van Bottenburg
Nicolette Schipper-van Veldhoven
Chris Visscher

Stichting NKS Boymansfonds

Mulier Instituut
t.a.v. Saskia de Groot (o.v.v. Boymansprijs)
Herculesplein 269
3584 AA Utrecht
030-7210730
s.degroot@mulierinstituut.nl

Op bovengenoemd adres kan ook nadere informatie worden ingewonnen over de werkwijze van de beoordelingscommissie en de beoordelingscriteria.