Boymansprijs

 

Jaarlijks stelt het Boymansfonds, indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft, de volgende prijs ter beschikking:

*        de Boymansprijs ter waarde van € 1.250,– voor een met goed of zeer goed beoordeelde dissertatie of een daarmee gelijk te stellen manuscript.

Voor inzending komen dissertaties in aanmerking die handelen over een aspect van de sport, de lichamelijke opvoeding, de bewegings- c.q. sportieve recreatie of de daarmee samenhan­gende maatschappelijke achtergronden van de sportbeoefening in het algemeen en meer in het bijzonder vanuit een christelijke levensopvatting.

Deelname is mogelijk voor promovendi van een instelling voor wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs. De inzendtermijn voor de Boymansprijs 2021 is geopend en sluit op 1 april 2022. De prijzen zullen worden uitgereikt tijdens de Dag van het Sportonderzoek.

Klik hier voor het reglement van de Boymansprijs.

E-mail een digitale versie van je dissertatie, een Nederlandstalige samenvatting, een actueel cv, afschrift van behaalde diploma’s en een inhoudelijke motivatie waarom jouw dissertatie in aanmerking komt voor de prijs (max. 200 woorden) naar s.degroot@mulierinstituut.nl en stuur daarnaast je dissertatie in viervoud naar het volgende adres:

Mulier instituut/Boymansfonds
t.a.v. mevrouw S. de Groot
Postbus 85445, 3508 AK  Utrecht

 

Mirjam Stuij wint Boymansprijs 2021

Dr. Mirjam Stuij heeft op de Dag van het Sportonderzoek in Nijmegen de Boymansprijs gewonnen.  Mirjam heeft de Boymansprijs 2021 ontvangen voor haar proefschrift over bewegen in de zorg voor mensen met diabetes type 2. Daarvoor ging ze in gesprek met zorgverleners en mensen met diabetes type 2 en liep ze mee met wandelgroepen. Lees meer in haar proefschrift ‘Physical activity in type 2 diabetes care: a critical narrative study’ (met Nederlandse samenvatting) of haar lekenpraatje ‘beweging in de type 2-diabeteszorg‘.

De Boymansprijs wordt sinds 1987 uitgereikt aan het beste proefschrift op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie. Door het jaarlijks toekennen van de Boymansprijs wil de stichting Boymansfonds wetenschappers van universiteiten en hogescholen stimuleren tot onderzoek en publicatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. De Boymansprijs voor beste proefschrift bestaat uit een geldbedrag van 1.250 euro, een oorkonde en een bronzen plaquette.

Klik hier voor een overzicht van eerdere winnaars van de Boymansprijs en Aanmoedigingsprijs (deze werd tot 2019 uitgereikt)

Stichting Boymansfonds

De Stichting Boymansfonds heeft tot doel om de middelen te beheren die worden aangewend om wetenschappelijk onderzoek en studie naar de betekenis van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie, en de maatschappelijke betekenis ervan, te bevorderen. De stichting tracht dit doel te bereiken door het beschikbaar stellen van gelden, waardoor studie en publicatie gestimuleerd worden. Door het jaarlijks toekennen van de Boymansprijs wil de stichting  wetenschappers en studenten van universiteiten en hogescholen In Nederland en Vlaanderen stimuleren tot onderzoek en publicatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. Het Mulier Instituut voert sinds november 2016 het secretariaat van de stichting.

mgr. P.J. Boymans

Mgr. Peter J. Boymans (1914-1984) was na zijn priesterwijding in 1939 kapelaan in Maastricht en sinds 1948 rector te Imstenrade. In 1946 stelde het bisdom hem aan als sportadviseur van het bisdom Roermond. Hij vervulde die functie tot aan zijn dood. Hij was de initiatiefnemer van het r.k. CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) in Sittard. Op 11 september 1978 werd het ‘NKS Boymansfonds’ ingesteld ter gelegenheid van het zilveren jubileum van Mgr. Boymans als Nationaal sportadviseur van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie.

In 2003 is het boek mgr. P.J. Boymans (1914 – 1984). De priester in de sport gepresenteerd waarin de betekenis van Mgr. Boymans voor de sportwereld in het algemeen en voor de NKS in het bijzonder wordt beschreven. Het boek is een bewerking van een afstudeeronderzoek over Boymans, geschreven door Jacques Hoorens.

Bestuur:

Marije Elferink-Gemser (interim voorzitter)

Hugo van der Poel

Bert van Oostveen

Beoordelingscommissie:

Maarten van Bottenburg

Nicolette Schipper-van Veldhoven

Chris Visscher

Cees Vervoorn

Stichting Boymansfonds

Mulier Instituut
t.a.v. Saskia de Groot (o.v.v. Boymansprijs)
Herculesplein 269
3584 AA Utrecht
030-7210730
s.degroot@mulierinstituut.nl

Op bovengenoemd adres kan ook nadere informatie worden ingewonnen over de werkwijze van de beoordelingscommissie en de beoordelingscriteria.