Boymansprijs

Flyer_Boymans_2024

Jaarlijks stellen het Mulier Instituut en het Kenniscentrum Sport en Bewegen, als de beoordeling daartoe aanleiding geeft, de volgende prijs ter beschikking:

*        de Boymansprijs ter waarde van €1.250 voor een met goed of zeer goed beoordeelde dissertatie of een daarmee gelijk te stellen manuscript.

Voor inzending komen dissertaties in aanmerking die handelen over een aspect van de sport, de lichamelijke opvoeding, de bewegings-/sportieve recreatie of de daarmee samenhan­gende maatschappelijke achtergronden van de sportbeoefening in het algemeen en meer in het bijzonder vanuit een christelijke levensopvatting.

Deelname is mogelijk voor promovendi van een instelling voor wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs. De inzendtermijn voor de Boymansprijs 2024 is geopend en sluit op 1 april 2024. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Dag van het Sportonderzoek. Deze vindt in 2024 plaats op 21 november in Vlissingen.

 

Lees ook het reglement van de Boymansprijs.

E-mail een digitale versie van je dissertatie, een Nederlandstalige samenvatting, een actueel cv, een afschrift van behaalde diploma’s en een inhoudelijke motivatie waarom jouw dissertatie in aanmerking komt voor de prijs (max. 200 woorden) naar boymansprijs@mulierinstituut.nl en stuur daarnaast je dissertatie in viervoud naar het volgende adres:

Mulier Instituut
t.a.v. mevrouw M. van de Brug
Herculesplein 269
3584 AA  Utrecht

 

Jon Verriet winnaar Boymansprijs 2023

De Boymansprijs voor het beste proefschrift op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie gaat dit jaar naar Jon Verriet. Hij krijgt de prijs voor zijn dissertatie Representing the Healthy Lifestyle aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Verriet ontving de prijs op donderdag 23 november tijdens de Dag van het Sportonderzoek in Groningen uit handen van jurylid Chris Visscher. Samen met Nicolette Schipper – van Veldhoven, Cees Vervoorn en Maarten van Bottenburg vormde Visscher dit jaar de jury van de Boymansprijs. Zij hebben alle inzendingen voor de prijs beoordeeld.

De jury is het erover eens dat het onderzoek van Verriet een goed uitgewerkt historisch verhaal is. Het is voor een historisch proefschrift vrij uniek dat alle hoofdstukken gepubliceerd zijn. Het geeft een origineel en overzichtelijk beeld op een thema dat bijzonder actueel is. De toepassing van meerdere methodieken en de grondigheid waarmee te werk is gegaan krijgt veel waardering van de jury.

Verriet analyseert in zijn proefschrift de geschiedenis van de gezondheidsadviezen in Nederland tussen 1940 en 2020. Het toont aan dat gezondheidsvoorlichters, journalisten, bedrijven, beroemdheden en leden van het publiek  na de Tweede Wereldoorlog sterk uiteenlopende ideeën aandroegen over wat volgens hen de meest gezonde levensstijl was.

Bekijk hier de uitleg van winnaar over zijn onderzoek.

Stimulans voor de wetenschap

De Boymansprijs wordt sinds 1987 uitgereikt aan het beste proefschrift op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie. Tot 2023 werd de prijs beheerd door Stichting Boymansfonds. Deze stichting is opgeheven, en de prijs wordt sinds 2023 uitgereikt door het Mulier Instituut en het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Door het jaarlijks toekennen van de Boymansprijs willen het Mulier Instituut en het Kenniscentrum Sport & Bewegen wetenschappers van universiteiten en hogescholen stimuleren tot onderzoek en publicatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. De Boymansprijs voor beste proefschrift bestaat uit een geldbedrag van 1.250 euro, een oorkonde en een beeld.

Bekijk ook een overzicht van eerdere winnaars van de Boymansprijs en Aanmoedigingsprijs (deze werd tot 2019 uitgereikt)

mgr. P.J. Boymans

Mgr. Peter J. Boymans (1914-1984) was na zijn priesterwijding in 1939 kapelaan in Maastricht en sinds 1948 rector te Imstenrade. In 1946 stelde het bisdom hem aan als sportadviseur van het bisdom Roermond. Hij vervulde die functie tot aan zijn dood. Hij was de initiatiefnemer van het r.k. CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) in Sittard. Op 11 september 1978 werd het ‘NKS Boymansfonds’ ingesteld ter gelegenheid van het zilveren jubileum van Mgr. Boymans als Nationaal sportadviseur van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie.

In 2003 is het boek mgr. P.J. Boymans (1914 – 1984). De priester in de sport gepresenteerd waarin de betekenis van Mgr. Boymans voor de sportwereld in het algemeen en voor de NKS in het bijzonder wordt beschreven. Het boek is een bewerking van een afstudeeronderzoek over Boymans, geschreven door Jacques Hoorens.

Bestuur

Remco Hoekman (Mulier Instituut)

Bert van Oostveen (Kenniscentrum Sport & Bewegen)

Jury

Maarten van Bottenburg

Nicolette Schipper-van Veldhoven

Chris Visscher

Cees Vervoorn

Boymansprijs

Mulier Instituut
t.a.v. mevrouw M. van de Brug
Herculesplein 269
3584 AA Utrecht
030-7210730
boymansprijs@mulierinstituut.nl

Op bovengenoemd adres kunt u ook nadere informatie inwinnen over de werkwijze van de jury en de beoordelingscriteria.