Boymansprijs

 

Jaarlijks stelt het Boymansfonds, indien de beoordeling daartoe aanleiding geeft, de volgende prijzen ter beschikking:

*        de Boymansprijs ter waarde van € 1.250,– voor een met goed of zeer goed beoordeelde dissertatie of een daarmee gelijk te stellen manuscript;

*        de Aanmoedigingsprijs ter waarde van € 450,– voor een met goed of zeer goed beoordeelde afstudeerscriptie, op hbo-niveau of wo-niveau

Voor inzending komen dissertaties en scripties in aanmerking die handelen over een aspect van de sport, de lichamelijke opvoeding, de bewegings- c.q. sportieve recreatie of de daarmee samenhan­gende maatschappelijke achtergronden van de sportbeoefening in het algemeen en meer in het bijzonder vanuit een christelijke levensopvatting.

Deelname is mogelijk voor promovendi en studenten c.q. afgestudeerden van een instelling voor wetenschappelijk onderwijs of hoger beroepsonderwijs. De inzendtermijn voor de Boymansprijs of Aanmoedigingsprijs 2020 is geopend. De prijzen zullen worden uitgereikt tijdens de Dag van het Sportonderzoek 2020 in Eindhoven.

Klik hier voor het reglement van de Boymansprijs en de Aanmoedigingsprijs.

E-mail een digitale versie van je dissertatie of scriptie, een Nederlandstalige samenvatting, een actueel cv, afschrift van behaalde diploma’s en een inhoudelijke motivatie waarom jouw dissertatie of scriptie in aanmerking komt voor de prijs (max. 200 woorden) naar s.degroot@mulierinstituut.nl en stuur daarnaast je dissertatie of scriptie in drievoud naar het volgende adres:

Mulier instituut/Boymansfonds
t.a.v. mevrouw S. de Groot
Postbus 85445, 3508 AK  Utrecht

 

Kathrine van den Bogert wint Boymansprijs

Dr. Kathrine van den Bogert heeft op de Dag van het Sportonderzoek in Amsterdam de Boymansprijs gewonnen. De Boymansprijs wordt sinds 1987 uitgereikt aan het beste proefschrift op het gebied van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie. De aanmoedigingsprijs voor beste scriptie ging naar Kim de Wild MSc.

Dr. Kathrine van den Bogert promoveerde in april van dit jaar aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift Playing gender, religion, and ethnicity: Girls’ football and public playgrounds in the Schilderswijk. De dissertatie is een etnografische studie over Marokkaans-Nederlandse moslimmeiden die straatvoetbal spelen in de Schilderswijk in Den Haag. Het proefschrift geeft volgens de jury een vernieuwende maatschappelijke blik, zet aan tot nadenken en heeft een grote bijdrage voor de interculturele samenleving. Sinds 2019 werkt Van den Bogert aan de Radboud Universiteit als postdoctoraal onderzoeker en docent binnen de richting Gender & Diversity and Anthropology en verricht zij onderzoek naar ‘the role of new migrant self-organisations in integration and inclusion’ in Nijmegen en Birmingham’.

De Aanmoedigingsprijs voor beste scriptie ging naar Kim de Wild die in juni 2018 afstudeerde aan de Universiteit Utrecht op haar scriptie ‘Jij kan niet zwemmen want je bent te dik’. De Wild, die sportbeleid en sportmanagement studeerde, verrichtte een kwalitatief onderzoek naar de invloed van discoursen op de betekenisgeving aan sport van kinderen met overgewicht. De jury oordeelde dat de scriptie een mooie, diepgaande analyse van het obesitasdiscours biedt en dat de keuze voor diepte-interviews en focusgroepen met 9-11-jarigen goed aansluit op de onderzoeksvraag en het gehanteerde perspectief.

Door het jaarlijks toekennen van de Boymansprijs en de Aanmoedigingsprijs wil de stichting Boymansfonds wetenschappers en studenten van universiteiten en hogescholen stimuleren tot onderzoek en publicatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. De Boymansprijs voor beste proefschrift bestaat uit een geldbedrag van 1.250 euro, een oorkonde en een bronzen plaquette. De Aanmoedigingsprijs voor beste afstudeerscriptie bestaat uit een geldbedrag van 450 euro, een oorkonde en een bronzen plaquette.

Klik hier voor een overzicht van eerdere winnaars van de Boymansprijs en Aanmoedigingsprijs. 

Stichting Boymansfonds

De Stichting Boymansfonds heeft tot doel om de middelen te beheren die worden aangewend om wetenschappelijk onderzoek en studie naar de betekenis van sport, lichamelijke opvoeding en recreatie, en de maatschappelijke betekenis ervan, te bevorderen. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het beschikbaar stellen van gelden, waardoor studie en publicatie gestimuleerd worden. Door het jaarlijks toekennen van de Boymansprijs en de Aanmoedigingsprijs wil de stichting  wetenschappers en studenten van universiteiten en hogescholen In Nederland en Vlaanderen stimuleren tot onderzoek en publicatie op het gebied van lichamelijke opvoeding, sport en recreatie. Het Mulier Instituut voert sinds november 2016 het secretariaat van de stichting.

mgr. P.J. Boymans

Mgr. Peter J. Boymans (1914-1984) was na zijn priesterwijding in 1939 kapelaan in Maastricht en sinds 1948 rector te Imstenrade. In 1946 stelde het bisdom hem aan als sportadviseur van het bisdom Roermond. Hij vervulde die functie tot aan zijn dood. Hij was de initiatiefnemer van het r.k. CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) in Sittard. Op 11 september 1978 werd het ‘NKS Boymansfonds’ ingesteld ter gelegenheid van het zilveren jubileum van Mgr. Boymans als Nationaal sportadviseur van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie.

In 2003 is het boek mgr. P.J. Boymans (1914 – 1984). De priester in de sport gepresenteerd waarin de betekenis van Mgr. Boymans voor de sportwereld in het algemeen en voor de NKS in het bijzonder wordt beschreven. Het boek is een bewerking van een afstudeeronderzoek over Boymans, geschreven door Jacques Hoorens.

Bestuur:

Dick Wijte (voorzitter)
Agnes Elling (secretaris/penningmeester)
Harry Stegeman
Marije Elferink-Gemser
Irene de Kort
Steven Vos

Beoordelingscommissie:

Maarten van Bottenburg
Nicolette Schipper-van Veldhoven
Chris Visscher

Stichting Boymansfonds

Mulier Instituut
t.a.v. Saskia de Groot (o.v.v. Boymansprijs)
Herculesplein 269
3584 AA Utrecht
030-7210730
s.degroot@mulierinstituut.nl

Op bovengenoemd adres kan ook nadere informatie worden ingewonnen over de werkwijze van de beoordelingscommissie en de beoordelingscriteria.