Evaluatie lokaal sportbeleid

Lopend onderzoek

Evaluatie sportbeleid Zeist

De gemeente Zeist heeft, op basis van hun sport- en beweegvisie voor 2015-2020, een uitvoeringsprogramma voor het schooljaar 2017/2018 geschreven. Om de uitvoering van het sport- en beweegbeleid te evalueren heeft gemeente Zeist het Mulier Instituut gevraagd om twee monitoren uit te zetten.

Verenigingsmonitor

Met de lokale verenigingsmonitor wordt inzicht verkregen in de vitaliteit van de Zeister sportverenigingen. De lokale verenigingsmonitor is samengesteld op basis van de landelijke vragenlijst Verenigingsmonitor. Bij vitaliteit van verenigingen gaat het enerzijds om organisatiekracht van een vereniging: de mate waarin de sportverenigingen nu en in de toekomst in staat zijn eigen sport(en) aan te bieden aan de eigen en potentiële leden. Anderzijds gaat vitaliteit over de maatschappelijke functie: de rol van de verenigingen in hun omgeving. De Verenigingsmonitor Zeist is een herhaling van de 0-meting in 2014, waardoor tevens de ontwikkelingen in vitaliteit van de verenigingen zichtbaar gemaakt kunnen worden.
Aanvullend doel is om zicht te krijgen op de ervaringen en tevredenheid van sportverenigingen over de samenwerking met en ondersteuning van de gemeente, door enkele vragen hierover aan de verenigingsmonitor toe te voegen.

Monitor Samenwerkingspartners

Het doel van de Monitor Samenwerkingspartners is het inzicht krijgen in de ervaringen, ervaren opbrengsten en tevredenheid van betrokken partners bij het uitvoeren van het sportbeleid. Deze monitor wordt, in samenspraak met gemeente Zeist, ontwikkeld en uitgezet bij relevante partners. Uitgangspunt van de vragen zijn de verschillende activiteiten die in gemeente Zeist op het gebied van sport en bewegen worden uitgevoerd.

Het Mulier Instituut rapporteert de resultaten van het project in de loop van 2018. De resultaten neemt de gemeente Zeist mee in een nieuw uitvoeringsprogramma voor het schooljaar 2018/2019.

Eerder onderzoek

Het Mulier Instituut gaf de gemeente Zeist eerder ondersteuning bij het opstellen van een monitor en evaluatieplan van het sportbeleid in Zeist en verzorgde een tussentijdse evaluatie. Klik op de links voor meer informatie.

Almere: Evaluatie Aanpak Gezond Gewicht

Met de Aanpak Gezond Gewicht Almere (AGGA) 2017-2021 zet de gemeente Almere in op het stimuleren van een gezonde leefstijl van kinderen. Deze integrale aanpak is onderverdeeld in twee pijlers: ‘collectieve preventie’ en ‘ketenaanpak overgewicht kinderen’. De gemeente Almere heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven om de stand van zaken op deze twee pijlers te evalueren. De resultaten geven inzicht in de opbrengsten tot nu toe en geven richting om de aanpak, waar nodig, bij te sturen.

Voor de evaluatie worden beschikbare cijfers gebruikt, zoals registraties van deelname aan activiteiten die een gezonde leefstijl van kinderen bevorderen. Daarnaast worden interviews gehouden met professionals die bij de aanpak betrokkenen zijn. Zij worden onder andere bevraagd over de behaalde successen in de afgelopen periode, taken en verantwoordelijkheden, en verbeterpunten binnen het proces. De resultaten worden verwerkt in een bondige rapportage en door middel van een mondelinge presentatie aan de gemeente Almere teruggekoppeld. Ook worden door het Mulier Instituut handvatten aangedragen voor een toekomstig monitoring- en evaluatieplan.

Looptijd: juni – november 2018.

Contactpersoon: Amika Singh.