Vraag-aanbodscan gehandicaptensport

Vraag en aanbod

Eén van de grootste uitdagingen in gehandicaptensport is het realiseren van een goede match tussen de vraag naar passend sport- en beweegaanbod door mensen met een beperking en het aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor deze doelgroep.

Het Mulier Instituut helpt gemeenten of regio’s die deze match willen verbeteren met het in kaart brengen van relevante data over de doelgroep en het aanbod. Hiervoor heeft zij de vraag-aanbodscan gehandicaptensport ontwikkeld.

In de vraag-aanbodscan brengt het Mulier Instituut de volgende gegevens overzichtelijk in beeld:

  • Omvang en locatie van mensen met een beperking naar wijk, gemeente of regio;
  • Vindplaatsen en benaderwijzen van mensen met een beperking;
  • Algemene gegevens over de sportdeelname van mensen met een beperking;
  • Informatie over ervaren wensen, behoeften, stimulansen en belemmeringen ten aanzien van sport;
  • Omvang en locatie van het aangepast sportaanbod naar soort sport en doelgroep.

Naar gelang de wens van de opdrachtgever brengt het Mulier Instituut de gegevens samen in een rapportage met tekst, tabellen en geografische kaarten of presenteert de kerngegevens met behulp van een PowerPoint-presentatie tijdens een workshop of bijeenkomst met lokale en regionale betrokkenen, uiteraard voorzien van een advies.

Wilt u meer weten over hoe de vraag-aanbodscan gehandicaptensport u kan helpen om uw gehandicaptensportbeleid vorm te geven? Neem vrijblijvend contact op met Caroline van Lindert.

Toolbox behoefteonderzoek gehandicaptensport

Het Mulier Instituut ontwikkelt een toolbox behoefteonderzoek die lokale of regionale organisaties (die zich bezighouden met gehandicaptensport) handvatten biedt om zelf een onderzoek uit te voeren naar de sport- en beweegbehoeften van mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening, zodat zij inzicht krijgen in deze sport- en beweegbehoeften. Het Mulier Instituut ontwikkelt deze toolbox ten behoeve van het gehandicaptensportprogramma Grenzeloos actief, in opdracht van RIVM.

Bij het ontwikkelen van de toolbox wordt gebruikgemaakt van vier fasen: de voorbereidingsfase (1), ontwikkelfase (2), testfase (3), en afrondingsfase (4).

In de eerste fase wordt geïnventariseerd welke methoden coördinatoren op dit moment gebruiken en welke knelpunten zij daarbij ervaren. In de tweede fase wordt een vragenlijst opgesteld waarmee coördinatoren inzicht krijgen in de (sport)wensen en (sport)voorkeuren van de respondent met een beperking. Vervolgens stelt het Mulier Instituut een stappenplan op voor het opzetten en uitvoeren van lokaal/regionaal onderzoek, met als instrument de ontwikkelde vragenlijst. In de testfase (fase 3) doorloopt het Mulier Instituut bij twee geselecteerde pilots de concept toolbox. Tevens worden focusgroepbijeenkomsten gehouden met personen met een beperking, om na te gaan of de vragenlijst aansluit bij de doelgroep. Als laatste stap van het stappenplan, wordt een online invoermenu ontwikkeld waarin coördinatoren de belangrijkste kerngegevens van hun onderzoek kunnen doorgeven. Het invoermenu functioneert als een online enquête.

Resultaten

De resultaten van de twee pilots worden verwerkt in de definitieve toolbox, bestaande uit; de vragenlijst en het codeboek, stappenplan, invoerscherm, SPSS-syntax en richtlijnen/tips voor analyse, online invoerscherm met een samenvatting van lokale onderzoeken. De toolbox zal online vrij toegankelijk zijn.

Onderzoek uitgelicht

Sportmatch in Eindhoven

Eén van de grootste uitdagingen in de gehandicaptensport is het realiseren van een goede match tussen vraag en aanbod. Het aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking of kinderen met een beperking is in regio Eindhoven beter op de potentiële vraag afgestemd dan voor mensen met een motorische, visuele of auditieve beperking. In de wijken waar relatief veel mensen met een verstandelijke beperking of kinderen met een beperking wonen, is vaak voldoende (aangepast) aanbod in de buurt beschikbaar. Voor volwassenen met een lichamelijke beperking is in de regio Eindhoven nog geen goede match tussen vraag en aanbod aanwezig.

Onderzoek uitgelicht

Sportmatch in Amsterdam

In de gemeente Amsterdam bestaat het sportaanbod voor mensen met een handicap uit 167 activiteiten op 114 locaties. De meeste sportactiviteiten richten zich op mensen met een motorische (72 activiteiten) en verstandelijke handicap (50 activiteiten). Het sportaanbod voor mensen met een auditieve of visuele handicap is kleiner dan voor mensen met een motorische en/of verstandelijke handicap.