Ruimte-onderzoek

Ruimte-onderzoek

Hebben we als gemeente voldoende accommodaties? Gegeven demografische veranderingen, waar gaan zich tekorten of overschotten voordoen? Biedt kunstgras (voldoende) soelaas? Is er genoeg ruimte voor bewegingsonderwijs binnen de vastgestelde normafstanden? Voor een snel en adequaat inzicht in de (toekomstige) behoefte aan sportaccommodaties heeft het MI een ruimte-instrument ontwikkeld. Dit instrument gaat afzonderlijk in op de behoefte aan buitensportaccommodaties, binnensportaccommodaties en zwembaden. Daarnaast heeft het Mulier Instituut een methodiek ontwikkeld om ook inzicht te bieden in de mogelijkheden om te sporten en bewegen in de openbare ruimte en de mate waarin dit zich verhoudt tot de behoefte van de bevolking.

Wilt u meer weten over hoe het ruimte-instrument u kan helpen om uw beleid vorm te geven? Neem vrijblijvend contact op met Remco Hoekman.

Ruimte-instrument buitensportaccommodaties

Met het ruimte-instrument maken we inzichtelijk wat de huidige vraag is naar buitensportaccommodaties en gaan daarbij afzonderlijk in op de diverse sporttakken (o.a. voetbal, hockey, korfbal, tennis, rugby en atletiek) en zetten dit af tegen het aanbod. Hierbij passen we de richtlijnen toe die sportbonden hanteren en die zijn vastgelegd in het handboek sportaccommodaties en hebben we aandacht voor nevengebruik van buitensportaccommodaties. Op basis van de verwachte bevolkingsontwikkeling, veranderende bevolkingssamenstelling en ontwikkelingen in de deelname aan takken van sport, bepalen we wat de vraag naar sportaccommodaties is voor de toekomst. Eventuele tekorten of overschotten worden zichtbaar door de toekomstige behoefte te vergelijken met het huidige aanbod, aangevuld met eventuele concrete uitvoeringsplannen voor extra velden, omzetting naar kunstgras of afstoting van velden.

Ruimte-instrument binnensportaccommodaties

Het ruimte-instrument binnensportaccommodaties gaat in op de behoefte aan ruimte voor de binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzalen en gymzalen), door met behulp van draagvlakcijfers, benchmarkgegevens, bevolkingsprognoses en leerlingprognoses het aantal benodigde accommodaties voor nu en in de toekomst te bepalen. Op basis van verhuuroverzichten maken we bovendien inzichtelijk wat de bezetting is van de gemeentelijke binnensportaccommodaties op de piek- en dalmomenten. Met het oog op bewegingsonderwijs brengen we in kaart hoe groot de afstanden zijn tussen onderwijslocaties en binnensportaccommodaties en geven we aan waar eventuele knelpunten (kunnen) ontstaan.

Planningsinstrument zwembaden

Het Mulier Instituut heeft samen met de KNZB een planningsinstrument zwembaden ontwikkeld en voor het eerst toegepast in de gemeente Rotterdam.  Het instrument meet de zwemwaterbehoefte voor vijf verschillende activiteiten, te weten: onderwijs, sport, doelgroepenzwemmen, banenzwemmen en pretzwemmen. Door inzet van het planningsinstrument en gebruik van bevolkingsprognoses, gecombineerd met kwalitatief onderzoek onder zwembadmanagers, verenigingen en commerciële zwemscholen, wordt inzicht gegeven in de huidige en toekomstige behoefte aan overdekt zwemwater in een gemeente.

Sport en bewegen in de openbare ruimte

Het Mulier Instituut heeft de kernindicator beweegvriendelijke omgeving doorontwikkeld naar wijkniveau om goed zicht te krijgen op de lokaal aanwezige openbare ruimten die uitnodigen tot sport en bewegen. We verkennen welke sportief te gebruiken openbare ruimten beschikbaar zijn, hoe deze gebruikt worden en hoe deze (nog) geschikter gemaakt zouden kunnen worden. We besteden onder andere aandacht aan sportieve routestructuren (hardlooproutes, wandelroutes, etc.) en buitenfitnessvoorzieningen. We kijken verder naar mogelijkheden voor anders georganiseerde sport in de buitenruimte (o.a. bootcamp, loopgroepen) en lifestyle sports zoals skaten en free running. We hebben aandacht voor de fysieke omgeving, de organisaties die hier actief zijn en de activiteiten die er plaatsvinden. Dit levert interessante beleidsinformatie op voor gemeenten waarmee vorm kan worden geven aan het beleid rondom sport en bewegen in de openbare ruimte. Daarnaast helpt het om het belang van sport en bewegen te laten landen in de omgevingsvisies en –plannen die de komende jaren opgesteld worden vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.

Lopend onderzoek

Bronckhorst: ruimteonderzoek binnensport

De doelstelling van het ruimteonderzoek dat het Mulier Instituut uitvoert voor de gemeente Bronckhorst, is het in kaart brengen van de huidige en toekomstige (2025 en 2035) behoefte aan voorzieningen voor de binnensport. Met het onderzoek wordt inzichtelijk wat de huidige vraag is naar gemeentelijke binnensportvoorzieningen (sporthallen, sportzalen en gymzalen). Door confrontatie met het aanwezige aanbod wordt duidelijk of en in welke mate in Bronckhorst tekorten dan wel overschotten bestaan bij een of meerdere voorzieningen. Op basis van te voorziene demografische ontwikkelingen wordt bepaald of en in welke mate de vraag naar voorzieningen verandert en wat daarvan de implicaties zijn voor de verhouding met het bestaande aanbod.

De Fryske Marren: ruimteonderzoek binnen- en buitensport

In opdracht van de gemeente De Fryske Marren voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de ruimtelijke behoefte aan buiten- en binnensportmogelijkheden in 2025 en 2035 in De Fryske Marren. De normatieve behoefte aan sportaccommodaties wordt op basis van bevolkingsprognoses en recente ontwikkelingen in de sportdeelname en het sportaccommodatiegebruik bepaald. Door het uitvoeren van een bezettingsanalyse van de binnensportruimtes en het in beeld brengen van het nevengebruik van de velden en banen, bezien we hoe het huidige gebruik van de accommodaties zich verhoudt tot de normatieve behoefte.

De Fryske Marren is een plattelandsgemeente met ruim 50.000 inwoners verspreid over 51 (officiële) kernen. De leefbaarheid van de kernen speelt daarnaast een rol rondom de discussies over toekomstige investeringen in de sportaccommodaties. Beide aspecten zullen op basis van informatie uit de projecten Sport in transitieregio’s en Sportverenigingen in krimpkernen in de beschouwing van de resultaten worden meegenomen.

Met het rapport heeft de gemeente De Fryske Marren inzicht in de groei of afname van de behoefte aan de diverse sportaccommodaties in De Fryske Marren en onderbouwing voor de ontwikkeling van een integrale sportnota.

Nijmegen: ruimtelijke behoefte binnensport

In opdracht van de gemeente Nijmegen voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de ruimtelijke behoefte aan binnensportmogelijkheden in 2025 en 2035 in Nijmegen. Op basis van bevolkingsprognoses en draagvlakcijfers wordt normatief het aantal benodigde binnensportvoorzieningen bepaald. Door het uitvoeren van een bezettingsanalyse bezien we hoe het huidige gebruik van de binnensportvoorzieningen zich verhoudt tot de normatieve behoefte.

De bevolkingsontwikkeling van de Nijmeegse stadsdelen zal sterk uiteenlopen: groei in Nijmegen-Noord en aan het Waalfront, grotere vergrijzing in Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen Nieuw-West. De huidige ruimtelijke configuratie van het aanbod wordt in deze context beschouwd, alsmede de spreiding ten opzichte van de schoollocaties, om te bezien in hoeverre de configuratie aansluit bij de behoefte.

Met het rapport heeft de gemeente Nijmegen inzicht in de groei of afname van de behoefte aan binnensportvoorzieningen in Nijmegen en onderbouwing van waar eventuele planmatige aanpassingen nodig zijn in het voorzieningenaanbod.

Urk: huidige en toekomstige behoefte binnensportaccommodaties

De gemeente Urk wenst inzicht te hebben in de huidige en toekomstige behoefte naar binnensportaccommodaties en hoe zich dit verhoudt tot het huidige aanbod. Deze wens vloeit voort uit demografische ontwikkelingen op Urk en het geluid vanuit verenigingen dat diverse binnensportaccommodaties vol zitten. De doelstelling van het onderzoek is het in kaart brengen van de huidige en toekomstige behoefte (in 2025 en 2035) aan voorzieningen voor de binnensport op Urk. Het onderzoek is opgebouwd uit een kwantitatieve benadering en aanvullend een kwalitatieve verdieping om te komen tot een afwegingskader voor toekomstige investeringen in het aanbod aan binnensportruimte op Urk.

In de kwantitatieve benadering wordt gebruikgemaakt van vastgelegde en algemeen geaccepteerde normen en richtlijnen om objectief de behoefte aan voorzieningen voor de binnensport in beeld te brengen. Door confrontatie tussen vraag en aanbod wordt duidelijk waar en in welke mate, op Urk tekorten dan wel overschotten (gaan) bestaan. In de kwalitatieve verdieping worden de gebruikers van de binnensportruimtes (o.a. de verenigingen) bevraagd om de cijfers in context te plaatsen. Beide onderdelen moeten leiden tot een helder afwegingskader voor toekomstige investeringen in de binnensport of eventueel oplossingsrichtingen voor tekorten of overschotten.

Utrecht: behoefteonderzoek zwemwater

In opdracht van de gemeente Utrecht en in samenwerking met TREEM voert het Mulier Instituut in de zomer van 2018 onderzoek uit naar de behoefte aan overdekt zwemwater in de gemeente Utrecht. Naar aanleiding van de zwemvisie die de gemeente in april 2018 openbaar heeft gemaakt, heeft de gemeente aangegeven meer inzicht te willen krijgen in zowel de huidige zwemwaterbehoefte binnen de gemeente als de toekomstige behoefte, rekening houdend met bevolkingsontwikkelingen, trendmatige ontwikkelingen en geformuleerde ambities in de zwemvisie.

Op basis van het planningsinstrument zwembaden en met behulp van informatie verzameld bij zwembaden binnen en buiten Utrecht, input van de verenigingen, zwemlesaanbieders en zwembadmanagers gaan het Mulier Instituut en TREEM in kaart brengen hoeveel zwemwater de gemeente Utrecht nu en in 2040 nodig heeft.