Jaarverslag 2021

Mulier Instituut

juni 2022

 

1. Woord van het bestuur

Voor het Mulier Instituut stond het jaar 2021 in het teken van investeren in de toekomst. Enerzijds werd het kantoor verbouwd tot een eigentijdse werkruimte met een uitstraling die past bij een sportonderzoeksbureau. Anderzijds werd een ondernemingsraad ingesteld en met de medewerkers gesproken over een andere organisatie-inrichting om zo ook in de toekomst vanuit een goed functionerende organisatie (sport)onderzoek te kunnen blijven doen.

Het Mulier Instituut heeft zich in 2021 opnieuw gericht op de bevordering van de sportwetenschap, versterking van de sportsector en onderbouwing van het sportbeleid gericht op het stimuleren en organiseren van sport en recreatief bewegen. Het instituut heeft de sportwetenschap bevorderd door betrokkenheid bij diverse wetenschappelijke onderzoeksprojecten en -aanvragen. Enkele in het oog springende voorbeelden zijn het onderzoeksproject ‘VMBO in beweging’, gefinancierd door ZonMw, en de gehonoreerde aanvraag ‘Uit de zorg, in beweging: de buurtsportcoach als verbinder van zorg en sport’ binnen het implementatienetwerk sport en bewegen van ZonMw. Verder heeft Mirjam Stuij haar proefschrift verdedigd, waarvoor ze de Boymansprijs 2021 ontving voor ‘beste dissertatie sport, lichamelijke opvoeding en recreatie’.

Daarnaast heeft het Mulier Instituut op vele thema’s onderzoeken gedaan die bijdragen aan de onderbouwing van het sportbeleid. Onder andere binnen de Monitor Sport en corona en de monitoring van het Nationaal Sportakkoord. Verder is met verdiepende onderzoeken bijgedragen aan de beantwoording van Kamervragen, onder andere over zwemdiplomabezit bij kinderen met een beperking.

De orderportefeuille heeft zich in 2021 verder ontwikkeld met een grote verscheidenheid aan projecten naast de activiteiten voor het ministerie van VWS. Wij zijn onze opdrachtgevers en subsidieverstrekkers, en in het bijzonder de Directie Sport van het ministerie van VWS, zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen. Hoewel de omzet in 2021 is gestegen, is het jaar afgesloten met een klein negatief resultaat door de (eenmalige) kosten voor het toekomstbestendig maken van het kantoor en de organisatie.

2022 is het jaar waarin we de organisatieontwikkeling gaan afronden en gaan genieten van het samenzijn en samenwerken in het nieuw ingerichte kantoor. En waarin we iedereen weer in levende lijve hopen te ontmoeten bij bijeenkomsten en congressen. We kijken ernaar uit!

Hugo van der Poel & Remco Hoekman
Bestuur en directie Mulier Instituut

li

 

2. Woord van Raad van Toezicht

In 2021 heeft de Raad van Toezicht afscheid genomen van Hetty Linden, André van Schaveren en Roel Roelfzema. De RvT dankt hen voor hun belangeloze inzet voor het Mulier Instituut, hun bijdragen aan de vergaderingen en de plezierig-kritische wijze waarop ze hebben toegezien op het wel en wee van het Mulier Instituut. Gelukkig hebben we in Joëlle Staps, Jan Rijpstra en Olaf van Haver kundige opvolgers kunnen vinden.

Het resultaat van de verbouwing mag er zijn: een fraai kantoor ingericht op hybride werken, met een goede mix van diverse soorten werkplekken en overlegruimtes. De sportieve uitstraling maakt het nieuwe kantoor voor sportonderzoekers een fantastische plek om ons inzicht in de sportende en recreatief bewegende mens verder te verdiepen.

Dat het (financiële) resultaat een kleine min laat zien, is het gevolg van een aantal geplande extra uitgaven. Naast de verbouwing en inrichting van het kantoor is de bezetting inmiddels weer op sterkte en de nieuwe administratieve software ingeregeld. Daarmee zijn we er zeker van dat het Mulier Instituut in 2022 weer zwarte cijfers zal schrijven.

De groei van de organisatie vraagt aanpassingen in de organisatiestructuur en de aansturing van het instituut. Hoewel deze organisatieontwikkeling voortkomt uit het succes van het Mulier Instituut als leverancier van gedegen en beleidsrelevant sportonderzoek, begrijpen we goed dat deze ontwikkeling onder het personeel voor enige onzekerheid zorgt. Niettemin zien we dat het proces bij het ingestelde Veranderteam in goede handen is. De groei van het instituut bracht ook de instelling van een ondernemingsraad met zich mee, die het proces kritisch volgt. De Raad van Toezicht heeft er alle vertrouwen in dat de nieuwe organisatiestructuur voldoende draagvlak heeft en in de loop van 2022 succesvol geïmplementeerd wordt.

Het was een uitzonderlijk jaar, maar de kwaliteit en kwantiteit van het onderzoek heeft daar niet onder geleden. Er zijn weer vele interessante artikelen, rapporten en factsheets verschenen waar het sportbeleid zijn voordeel mee kan doen. Aan de vooravond van zijn twintigste verjaardag staat het instituut in volle bloei, klaar voor de volgende twintig jaar!

Henk Wals, voorzitter Raad van Toezicht

Raad van Toezicht Mulier Instituut, v.l.n.r.: Dick Schiethart, Henk Wals (voorzitter), Jan Rijpstra, Joëlle Staps en Olaf van Haver

 

3. Financiën

De omzet van het Mulier Instituut bedroeg in 2021 ruim 3,9 miljoen euro (3.928.723 euro). Dat betekent een groei van 8 procent ten opzichte van 2020.

 

4. Personeel

Omvang en samenstelling

Tussen eind 2020 en eind 2021 is het aantal medewerkers gegroeid van 46 naar 61 (2020: 38,75 fte, 2021: 45,06 fte). De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was in 2021 36 jaar (2020: 36 jaar). Het ziekteverzuimpercentage was in 2021 1,2 procent (2020: 2,3%).

Kwalificaties

58 van de 61 medewerkers van het Mulier Instituut hebben een academische opleiding genoten. Zestien medewerkers zijn gepromoveerd. In 2021 werkten bij het MI voor kortere of langere tijd twaalf stagiairs/afstudeerders en acht onderzoeksassistenten.

Nevenactiviteiten

Medewerkers van het Mulier Instituut voeren diverse nevenactiviteiten uit. Zo zijn sommige medewerkers bestuurslid van een sportvereniging, zijn anderen lid of vice-president van wetenschappelijke commissies als de European Association for Sociology of Sport en zijn er medewerkers werkzaam als sportinstructeur of docent bewegingsonderwijs. Enkele medewerkers van het Mulier Instituut zijn jurylid, bijvoorbeeld voor de prijs van duurzame sportaccommodatie van het jaar. Daarnaast zijn er medewerkers actief als bestuurslid bij de Stichting Boymansfonds. Een aantal medewerkers is vaste columnist bij vakbladen zoals bijvoorbeeld Sport & Gemeenten en Sportaccom.

WNT-verantwoording

Voor de salariëring van het personeel hanteert het Mulier Instituut de salaristabel van de CAO Nederlandse Universiteiten. De beloning van de directie geschiedt cf. schaal 15 en 16 van die tabel. De beloning blijft daarmee binnen het bezoldigingsmaximum gesteld door de WNT. Deze gegevens zijn opgenomen in de jaarrekening.

Zie onze website voor meer informatie over onze medewerkers. 

 

5. Publicaties

Het MI publiceerde in 2021 in totaal 92 rapporten en 36 factsheets. Er werden zeventien wetenschappelijke artikelen van onderzoekers van het Mulier Instituut gepubliceerd. Vanwege de coronamaatregelen in 2021 zijn er minder presentaties gegeven. Onderzoekers gaven in 2021 in totaal 34 (online) presentaties.

 

6. Media & Evenementen

In 2021 is het Mulier Instituut wederom in veel verschillende media verschenen. Het aantal media-uitingen op televisie is iets toegenomen ten opzichte van 2020. Het aantal media-uitingen online en in dagbladen/tijdschriften is (iets) afgenomen ten opzichte van 2020.

Op sociale media groeide het MI vooral op LinkedIn verder: van 6200 volgers eind 2020 naar 6700 volgers eind 2021.

 

Bijlagen & download (PDF)

 

Download PDF

Klik hier om het jaarverslag in pdf te downloaden, inclusief overzicht van personeel, publicaties en bijdragen in de media.

Mulier Instituut

Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Postbus 85445 | 3508 AK Utrecht
Herculesplein 269 | 3584 AA Utrecht
+31 (0)30 721 02 20 | www.mulierinstituut.nl
info@mulierinstituut.nl | @mulierinstituut