Jaarverslag 2020

Mulier Instituut

juli 2021

 

1. Woord van het bestuur

Door (sport)onderzoek te doen en de kwaliteit van het sportonderzoek in Nederland voortdurend te verbeteren draagt de Stichting Mulier Instituut bij aan een hogere en verantwoorde deelname aan sporten en vormen van actieve recreatie. Die bijdrage verloopt via bevordering van de sportwetenschap, versterking van de sportsector en onderbouwing van het sportbeleid gericht op het stimuleren en organiseren van sport en recreatief bewegen.

Naar aanleiding van de coronamaatregelen heeft het ministerie van VWS het afgelopen jaar een beroep op het Mulier Instituut gedaan om de Monitor Sport en corona uit te voeren en ondersteuning te bieden bij het uittekenen van de steunpakketten voor de sport. Hiermee hebben we invulling kunnen geven aan onze ambitie om bij te dragen aan de onderbouwing van sportbeleid. Daarnaast is het Mulier Instituut succesvol geweest in het binnenhalen van verschillende wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Meest in het oog springend is het tweejarig onderzoek naar ongelijkheid in sport en bewegen onder COVID-19, gefinancierd door ZonMw. Verder hebben twee medewerkers van het Mulier Instituut in 2020 met succes hun proefschrift verdedigd. Hiermee heeft het Mulier Instituut ook in 2020 een substantiële bijdrage geleverd aan de sportwetenschap.

Het Mulier Instituut is vrij snel na de ingang van de coronamaatregelen geheel ‘in de wolken’ gegaan en blijkt nu al een jaar als vrijwel virtuele organisatie te (kunnen) functioneren. In 2020 is een zodanige omvang van de organisatie bereikt dat een bezinning in gang is gezet op zaken als interne communicatie, de ondersteuning van de onderzoekers, en de ontwikkeling, inrichting en aansturing van de organisatie. Vooral bij dit laatste punt geldt dat duidelijk moet zijn hoe de organisatie optimaal kan bijdragen aan de maatschappelijke meerwaarde die het Mulier Instituut wenst te leveren. Welk onderzoek wil het Mulier Instituut bij voorrang doen, en hoe? En welke (inrichting van de) organisatie draagt hier het best aan bij? De discussie hierover moet in 2021 tot een (voorlopige) afronding komen. Duidelijk is al wel dat de organisatiestructuur, persoonlijke ontwikkeling, integrale kwaliteitszorg en een meerjarige onderzoekagenda belangrijke elementen zijn in deze discussie.

Als gevolg van de coronapandemie zag de orderportefeuille er in 2020 wat anders uit dan in voorgaande jaren: meer wetenschappelijke onderzoeksubsidies en vragen vanuit het ministerie van VWS en minder onderzoek voor gemeenten en sportbonden. Alles overziend is de omzet in 2020 gestegen en is het jaar afgesloten met een positief resultaat. Wij zijn onze opdrachtgevers en subsidieverstrekkers, en in het bijzonder de Directie Sport van het ministerie van VWS, zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en de plezierige contacten en discussies over de uitkomsten van het onderzoek. Wij danken alle websites, tijdschriften en congresorganisatoren voor de gelegenheid die ze ons bieden om onderzoeksuitkomsten te ontsluiten voor een groter publiek van verenigingsbestuurders, bondsmedewerkers, sportambtenaren, hogeschooldocenten, buurtsportcoaches en gymleraren. Tot slot danken we alle (oud-) medewerkers en studenten van het instituut en de leden van de Raad van Toezicht voor hun bijdrage aan de missie van het Mulier Instituut, de fijne werksfeer en onderlinge steun, en hun rol als ambassadeurs van het belang van goed sportonderzoek.

2021 is (alweer!) een spannend jaar. Komt er een nieuw kabinet, en zo ja, wat voor plannen heeft de nieuwe regering op het gebied van sport en recreatief bewegen? Komen we af van de coronamaatregelen, en zo ja, veert de sport dan terug? Lukt het ons om te komen tot een prikkelende onderzoekagenda en een passend organisatiemodel? Bij het volgende jaarverslag kennen we de antwoorden op al deze vragen.

Hugo van der Poel & Remco Hoekman
Bestuur en directie Mulier Instituut

li

 

2. Woord van Raad van Toezicht

In 2020 kwam de RvT driemaal bijeen om te spreken over de jaarrekening en begroting, de interne organisatie, de ontwikkeling van de orderportefeuille en het strategisch beleid. Bijzondere aandacht was er voor de gevolgen van de coronamaatregelen, het databeleid en de zelfevaluatie van de RvT.

Sportief en anderszins was 2020 een apart jaar vanwege de vergaande coronamaatregelen. Het Mulier Instituut heeft alert gereageerd op de nieuwe vragen die zich aandienden in de diverse branches van sport en actieve vormen van recreatie. Met de twee voortgangsrapportages over de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector is een gedegen en overkoepelend beeld van die gevolgen gegeven, dat bijdroeg aan de vorming van sportbeleid in deze turbulente tijden.

Hoewel sommige onderzoeksprojecten moesten worden uitgesteld of aangepast, is het instituut erin geslaagd het meeste onderzoek doorgang te laten vinden, de orderportefeuille te laten groeien en het jaar met een positief resultaat af te sluiten. Als toezichthouder zien we een stabiele en veerkrachtige organisatie, die door goed onderzoek een onmisbare rol vervult in het Nederlandse sportlandschap.

De groei van de organisatie is verheugend, maar maakt ook dat bezinning op de huisvesting, interne communicatie, organisatie en aansturing nodig is. De Raad van Toezicht vindt het belangrijk dat de organisatie goed blijft ingericht op de statutaire doelstelling om de kwaliteit van het sportonderzoek in Nederland te bevorderen.

Wij vertrouwen erop dat we bij het volgende jaarverslag, als het Mulier Instituut twintig jaar bestaat, kunnen melden dat het instituut is gehuisvest in een prachtig heringericht kantoor. Maar vooral dat er een goed aangepaste organisatie staat, die door uitstekend sportonderzoek ondersteuning en inspiratie biedt aan de sportsector, het sportbeleid en iedereen die ertoe bijdraagt dat mensen met plezier sporten en actief recreëren.

Henk Wals, voorzitter Raad van Toezicht

Raad van Toezicht Mulier Instituut, v.l.n.r.:Dick Schiethart, André van Schaveren (vice-voorzitter),
Hetty Linden, Roel
Roelfzema en Henk Wals (voorzitter).

 

3. Financiën

De omzet van het Mulier Instituut bedroeg in 2020 ruim 3,6 miljoen euro (3.635.886 euro). Dat betekent een groei van 20 procent ten opzichte van 2019.

 

4. Personeel

Omvang en samenstelling

Tussen eind 2019 en eind 2020 is het aantal medewerkers gegroeid van 37 naar 46 (2020: 38,75 fte; 2019: 31,04 fte), waarvan 70 procent vrouw en 30 procent man. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was in 2020 36 jaar (2019: 38 jaar). Het ziekteverzuimpercentage was in 2020 2,3 procent (2019: 2,7%).

Kwalificaties

43 van de 46 medewerkers van het Mulier Instituut in 2020 hebben een academische opleiding genoten. Elf medewerkers zijn gepromoveerd. In 2020 werkten bij het MI voor kortere of langere tijd vijftien stagiairs/afstudeerders, zeven onderzoeksassistenten en één gelieerde onderzoeker.

Nevenactiviteiten

Medewerkers van het Mulier Instituut voeren diverse nevenactiviteiten uit. Zo zijn sommige medewerkers bestuurslid van een sportvereniging, zijn anderen lid of president van wetenschappelijke commissies als de European Association for Sociology of Sport en zijn er medewerkers werkzaam als sportinstructeur of docent bewegingsonderwijs. Enkele medewerkers van het Mulier Instituut zijn jurylid, bijvoorbeeld voor de Sportinnovator Innovatieprijs. Daarnaast zijn er medewerkers actief als bestuurslid bij de Stichting Boymansfonds. Een aantal medewerkers zijn vaste columnist bij vakbladen zoals bijvoorbeeld Sport & Gemeenten en Sportaccom.

WNT-verantwoording

Voor de salariëring van het personeel hanteert het Mulier Instituut de salaristabel van de CAO Nederlandse Universiteiten. De beloning van de directie geschiedt cf. schaal 16 van die tabel. De beloning blijft daarmee binnen het bezoldigingsmaximum gesteld door de WNT. Deze gegevens zijn opgenomen in de jaarrekening.

Zie onze website voor meer informatie over onze medewerkers. 

 

5. Publicaties

Het MI publiceerde in 2020 in totaal 91 rapporten en 53 factsheets. Er werden negen wetenschappelijke artikelen van onderzoekers van het Mulier Instituut gepubliceerd. Vanwege de coronamaatregelen in 2020 zijn er minder presentaties gegeven. Onderzoekers gaven in 2020 in totaal dertig online presentaties.

 

6. Media & Evenementen

In 2020 is het Mulier Instituut wederom in veel verschillende media verschenen. Het aantal media-uitingen op radio, online en in dagbladen/tijdschriften is (iets) toegenomen ten opzichte van 2019.

Op sociale media groeide het MI verder: naar 6.300 volgers op Twitter en 6.200 volgers op LinkedIn eind 2020.

 

Bijlagen & download (PDF)

 

Download PDF

Klik hier om het jaarverslag in pdf te downloaden, inclusief overzicht van personeel, publicaties en bijdragen in de media.

Mulier Instituut

Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Postbus 85445 | 3508 AK Utrecht
Herculesplein 269 | 3584 AA Utrecht
+31 (0)30 721 02 20 | www.mulierinstituut.nl
info@mulierinstituut.nl | @mulierinstituut