Jaarverslag 2019

Mulier Instituut

juni 2020

 

1. Woord van het bestuur

Vanuit de gedachte dat lokaal, dicht bij de burgers, het verschil wordt gemaakt is in 2019 vanuit het Nationale Sportakkoord de stap gezet naar lokale sportakkoorden. Dit vroeg om een verbetering en uitbreiding van de beschikbare lokale data om lokaal sport- en beweegbeleid te kunnen onderbouwen. Het Mulier Instituut heeft mogen bijdragen aan de versterking van deze data-infrastructuur en volgde de totstandkoming van de lokale sportakkoorden en de ingezette maatregelen. Om bij te dragen aan ‘lerend beleid’ had het Mulier Instituut ook aandacht voor de doelmatigheid en effectiviteit van de ingezette maatregelen en destilleerde werkzame mechanismen om zo handvatten te bieden voor het stimuleren van sport en sportief bewegen.

Een nieuw werkterrein voor het Mulier Instituut in 2019 was het thema duurzaamheid. Met een nulmeting van de energetische waarde van het sportvastgoed is bijgedragen aan de onderbouwing van de Routekaart Verduurzaming Sport die op 23 januari 2020 is ondertekend. Op het snijvlak gezondheid en sport en bewegen heeft het Mulier Instituut de activiteiten geïntensiveerd. Met steun van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een promotieplek ingesteld, waarmee, voor het eerst, de aanstelling van een promovendus bij het Mulier Instituut mogelijk werd.

In 2019 zijn zowel de geacquireerde opdrachten als de werkzaamheden voor het ministerie van VWS toegenomen. De omzet van het Mulier Instituut kwam hiermee boven de grens van 3 miljoen euro. Om dit mogelijk te maken is de organisatie in 2019 verder uitgebreid. De nieuwe medewerkers brachten interessante expertise met zich mee en vormden een welkome aanvulling op het bestaande team.

Dankzij de inzet van een ieder is 2019 afgesloten met een positief resultaat en kon het weerstandsvermogen worden versterkt.

De projectevaluaties in 2019 lieten wederom zien dat opdrachtgevers tevreden zijn over het werk van het Mulier Instituut. Wij zijn hen erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en de mogelijkheden die ze ons hebben geboden om betrouwbaar, kwalitatief hoogstaand, maatschappelijk relevant en vernieuwend sportonderzoek te doen. Daarnaast hebben we onze onderzoeken onder de aandacht kunnen brengen op tal van bijeenkomsten en congressen en via vakbladen en online platforms. Wij waarderen de geboden mogelijkheden om onze onderzoeksuitkomsten te duiden voor en vertalen naar de beleidspraktijk en om onze expertise in te zetten ten behoeve van de onderbouwing van beleidsbeslissingen. We danken alle (oud-)medewerkers en de leden van de Raad van Toezicht voor hun inzet en hun bijdrage aan het werk van het instituut en daarmee aan de versterking van de sportsector.

In 2020 zetten we ons werk voort en blijven als ‘kritische vriend’ gevraagd en ongevraagd duiding en reflectie bieden voor het sportbeleid en de sportpraktijk. We spelen onveranderd in op actuele vraagstukken uit het veld. Voor 2020 betekent dit concreet dat we de gevolgen van de coronacrisis voor de sportsector in kaart gaan brengen om zo de sportsector houvast te bieden in deze onzekere tijd.  

Remco Hoekman & Hugo van der Poel
Directie/bestuur Mulier Instituut

lie

 

2. Woord van Raad van Toezicht

In 2019 kwam de RvT driemaal bijeen om te spreken over de jaarrekening en begroting, de interne organisatie, de ontwikkeling van de orderportefeuille en het strategisch beleid. Bijzondere aandacht was er voor de uitbreiding van de directie, de borging van de wetenschappelijke kwaliteit en het mediabeleid.

We feliciteren Remco Hoekman met zijn benoeming als directeur naast directeur-bestuurder Hugo van der Poel. Met een tweehoofdige directie is de leiding van het instituut beter geborgd. Beide directieleden hebben nu de tijd om inhoudelijk betrokken te zijn bij het onderzoek. De RvT heeft er het volste vertrouwen in dat het instituut op deze manier goed is toegerust om te werken aan de verdere versterking en uitbouw van het sportonderzoek ten dienste van beleid en samenleving.

Het Mulier Instituut heeft in 2019 wederom enorme toegevoegde waarde laten zien met haar onderzoeken voor en in de Nederlandse sportsector. En we hebben in 2019 verder gebouwd aan het financiële fundament van de organisatie en daarmee bijgedragen aan de continuïteit en het duurzame karakter van het Mulier Instituut.

Najaar 2019 hebben wij afscheid genomen van onze eerste voorzitter, Rinda den Besten. Dat ging gepaard met een gezellig etentje, gecombineerd met een discussie over de strategie van het instituut. De RvT heeft veel waardering voor de inzet van Rinda voor het instituut. Zij gaf op een positief-kritische manier invulling aan de rol van de RvT en wist de juiste balans te vinden tussen zakelijk en aangenaam vergaderen. De RvT is na haar vertrek versterkt met het nieuwe lid Hetty Linden. Zelf heb ik de voorzittersrol overgenomen.

Sportief gaat 2020 er heel anders uitzien dan verwacht. Wij vertrouwen erop dat de onderzoekers van het Mulier Instituut alert reageren op de nieuwe vragen die zich aandienen in en voor de sportsector. Met onafhankelijk onderzoek naar de gevolgen van de coronamaatregelen voor de sportsector kan het instituut een belangrijk bijdrage leveren aan de onderbouwing van beleid dat bijdraagt aan een toekomstbestendige sportsector.

Henk Wals, voorzitter Raad van Toezicht

Klik hier voor het overzicht van de neventaken van de Raad van Toezicht van het Mulier Instituut.

Raad van Toezicht Mulier Instituut, v.l.n.r.:Dick Schiethart, André van Schaveren (vice-voorzitter),
Hetty Linden, Roel
Roelfzema en Henk Wals (voorzitter).

 

3. Financiën

De omzet van het Mulier Instituut bedroeg in 2019 iets meer dan 3,0 miljoen euro (3.027.053 euro). Dat betekent een groei van 24 procent ten opzichte van 2018.

 

4. Personeel

Omvang en samenstelling

Van eind 2018 tot eind 2019 is het aantal medewerkers gegroeid van 34 naar 37 (2019: 31,0 fte; 2018: 28,2 fte), waarvan 70 procent vrouw en 30 procent man. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was, net als in 2017 en 2018, 38 jaar. Het ziekteverzuimpercentage was in 2019 2,7 procent (2018: 3,7%).

Kwalificaties

33 van de 37 medewerkers van het Mulier Instituut hebben in 2019 een academische opleiding genoten. Acht medewerkers zijn gepromoveerd. In 2019 werkten bij het MI voor kortere of langere tijd vijftien stagiairs/afstudeerders, één assistent-onderzoeker, zeven onderzoeksassistenten en één gelieerde onderzoeker.

Klik hier voor het complete personeelsoverzicht.

 

5. Publicaties

Het MI publiceerde in 2019 in totaal 71 rapporten, 25 factsheets en vier websheets. Er werden zeven wetenschappelijke artikelen van onderzoekers van het Mulier Instituut gepubliceerd. Daarnaast gaven onderzoekers 89 presentaties op congressen.

Klik hier voor het volledige publicatieoverzicht.

 

6. Media & Evenementen

In 2019 is het Mulier Instituut wederom in veel verschillende media verschenen. Het aantal media-uitingen nam op televisie, radio, online en in dagbladen/tijdschriften (iets) af ten opzichte van 2018.

Op sociale media groeide het MI verder: naar 6.100 volgers op Twitter en 5.000 volgers op LinkedIn eind 2019.

Klik hier voor een overzicht van alle bijdragen in landelijke media.

 

Bijlagen & download (PDF)

 

Download PDF

Klik hier om het jaarverslag in pdf te downloaden, inclusief overzicht van personeel, publicaties en bijdragen in de media.

Mulier Instituut

Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Postbus 85445 | 3508 AK Utrecht
Herculesplein 269 | 3584 AA Utrecht
+31 (0)30 721 02 20 | www.mulierinstituut.nl
info@mulierinstituut.nl | @mulierinstituut