Jaarverslag 2018

Mulier Instituut

mei 2019

 

1. Woord van het bestuur

Het sportbeleid heeft in 2018 een impuls gekregen door de ondertekening van het Nationaal Sportakkoord. Het doel van het Sportakkoord is iedereen actief en duurzaam aan het sporten of sportief in beweging te krijgen. Al enige decennia is het zo dat ruwweg een derde van de bevolking redelijk intensief sport, een derde wel sport, maar weinig, en een derde amper tot niet sport. Het doorbreken van deze verhoudingen vergt vernieuwing van beleid en gecoördineerde inzet van veel partijen. Het Mulier Instituut gaat de komende jaren de inzet van de maatregelen in functie van het Sportakkoord monitoren. Daarnaast draagt het instituut bij aan de onderbouwing van die inzet en het leren hoe de effectiviteit en doelmatigheid van de genomen maatregelen te vergroten. Zo geeft het Mulier Instituut invulling aan het motto ‘Sportonderzoek voor beleid en samenleving’.

2018 was een uitstekend jaar. De acquisitie verliep vlot en we hebben met ons onderzoek veel opdrachtgevers goed kunnen helpen met de onderbouwing en evaluatie van hun beleid op het gebied van sport en sportief bewegen. Nieuwe medewerkers hebben snel hun draai weten te vinden bij het Mulier Instituut. De omzet was stabiel en het resultaat beter dan in 2017. Daarmee is het weerstandsvermogen versterkt en de investeringsruimte van het instituut verder toegenomen.

Opdrachtgevers zijn tevreden over het werk van het Mulier Instituut. Wij zijn hen erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en de mogelijkheden die ze ons hebben geboden om gedegen, maatschappelijk relevant en vernieuwend sportonderzoek te doen. Ik dank alle (oud-)medewerkers en de leden van de Raad van Toezicht voor hun inzet en hun bijdrage aan de fraaie resultaten die we in 2018 hebben geboekt.

Op 26 april 2018 overleed Paul Verweel. Paul was hoogleraar bij USBO, mede-oprichter van het Mulier Instituut en 11 jaar lang voorzitter van het bestuur. De ‘linksbuiten van HVO’ combineerde een grote liefde voor het voetbalspel met een antropologische blik op de wereld. Met zijn inzet voor het Mulier Instituut heeft Paul een belangrijke impuls gegeven aan het sociaalwetenschappelijk sportonderzoek in Nederland. Daarbij had hij een scherp oog voor de relevantie van dat onderzoek voor het sportbeleid en de sportpraktijk. De missie die Paul voor ogen had leeft voort in het motto van het instituut.

Hugo van der Poel
Directie/bestuur Mulier Instituut

2. Woord van Raad van Toezicht

In 2018 kwam de RvT driemaal bijeen om te spreken over de jaarrekening en begroting, de interne organisatie, de ontwikkeling van de orderportefeuille en het strategisch beleid. Bijzondere aandacht was er voor ontwikkelingen in het personeelsbeleid zoals de uitbouw van het buddysysteem, het databeleid, de borging van de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek en de werving van een directeur. De remuneratiecommissie heeft zich gebogen over het functioneren van de directeur-bestuurder.

De RvT is zeer tevreden over de kwantiteit en kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek. We feliciteren Remco Hoekman met de afronding van zijn proefschrift en zien met genoegen dat het Mulier Instituut is gekomen met mooie overzichtsstudies, zoals het brancherapport Sportverenigingen in Nederland en de Rapportage sport 2018.

Het instituut draait voortreffelijk. In 2018 is een mooi resultaat geboekt en was de tevredenheid van de opdrachtgevers en medewerkers wederom hoog.

Wij vertrouwen erop dat het instituut ook in 2019 substantieel zal bijdragen aan de kennisontwikkeling in de wereld van sport en sportief bewegen en daarmee aan de onderbouwing van het landelijk en lokale sportbeleid en uitvoering van het Nationaal Sportakkoord.

Rinda den Besten, voorzitter Raad van Toezicht.

Klik hier voor het overzicht van de neventaken van de Raad van Toezicht van het Mulier Instituut.

Raad van Toezicht Mulier Instituut, v.l.n.r.: Rinda den Besten, Henk Wals, André van Schaveren, Roel Roelfzema en Dick Schiethart.

 

3. Financiën

De omzet van het Mulier Instituut bedroeg in 2018 ruim 2,4 miljoen euro (2.445.610 euro). Dat betekent een groei van 0,25 procent ten opzichte van 2017.

Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2018 501.577 euro.

 

4. Personeel

Omvang en samenstelling

Eind 2018 groeide het MI naar 34 medewerkers (28,2 fte; 2017: 28 medewerkers, 22,7 fte), waarvan 62% vrouw en 38% man. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was, net als in 2017, 38 jaar. Het ziekteverzuimpercentage was in 2018 3,7% (2017: 2,0%).

Kwalificaties

30 van de 34 medewerkers van het Mulier Instituut hebben eind 2018 een academische opleiding genoten. Zeven medewerkers zijn gepromoveerd. In 2018 werkten bij het MI voor kortere of langere tijd 15 stagiairs/afstudeerders, 3 assistent-onderzoekers, 5 onderzoeksassistenten en 1 gelieerde onderzoeker.

Klik hier voor het complete personeelsoverzicht.

 

5. Publicaties

Het MI publiceerde in 2018 zijn zesde brancherapport, dit keer over sportverenigingen in Nederland, en bracht samen met het SCP de Rapportage sport 2018 uit. Naast de 79 rapporten, 28 factsheets en 2 websheets die het MI schreef, gaven onderzoekers van het Mulier Instituut 76 presentaties op congressen.

Klik hier voor het volledige publicatieoverzicht.

 

6. Media & Evenementen

Media

Van Hart van Nederland tot het Jeugdjournaal; van De Telegraaf tot BNR Nieuwsradio. Niet alleen de media waarin het Mulier Instituut 2018 verschijnt zijn divers, ook de verdere stijging van mediabijdragen waarin cijfers of onderzoekers van MI een rol spelen valt op. Op sociale media groeide het MI verder: naar 5800 volgers op Twitter en 3600 volgers op LinkedIn eind 2018.

Promotie Remco Hoekman

Sportbeleid doet ertoe, maar sociale factoren zijn belangrijker bij het verklaren van verschillen in sportdeelname. Dat concludeerde Remco Hoekman, senior onderzoeker van het MI, bij zijn promotie aan de Radboud Universiteit op de onderwerpen sportbeleid, sportaccommodaties en sportdeelname en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Klik hier om het complete proefschrift te downloaden.

Klik hier voor een overzicht van alle bijdragen in landelijke media.

 

Bijlagen & download (PDF)

 

Download PDF

Klik hier om het jaarverslag in pdf te downloaden, inclusief overzicht van personeel, publicaties en bijdragen in de media.

Mulier Instituut

Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Postbus 85445 | 3508 AK Utrecht
Herculesplein 269 | 3584 AA Utrecht
+31 (0)30 721 02 20 | www.mulierinstituut.nl
info@mulierinstituut.nl | @mulierinstituut