Jaarverslag 2017

Mulier Instituut

juni 2018

 

1. Woord van het bestuur

In 2017 bestond het Mulier Instituut 15 jaar. Een mijlpaal, waar we in het voorjaar kort bij hebben stil gestaan. Maar we hebben vooral vooruit gekeken door te werken aan een nieuwe strategische visie. Dit is ontwikkeld in nauwe samenspraak met het personeel en externe belanghebbenden en heeft geleid tot een heldere missie en koersbepaling.

Organisatorisch was 2017 een ietwat onrustig jaar door het vertrek van een aantal personeelsleden, hetgeen heeft geleid tot veel werkdruk in de tweede helft van het jaar. Inmiddels zijn alle vacatures vervuld en is de werkdruk genormaliseerd.

Koen Breedveld was een van de MI’ers die de overstap heeft gemaakt naar een nieuwe baan, in zijn geval naar de directie van de Reddingsbrigade Nederland. Koen heeft ruim tien jaar leiding gegeven aan het Mulier Instituut. In die tijd is het instituut in omvang verdubbeld, qua thematiek verbreed en is het onderzoek meer gericht op beleidsondersteuning. Namens alle collega’s dank ik Koen nogmaals voor de indrukwekkende wijze waarop hij het Mulier Instituut heeft verankerd in de kennisinfrastructuur sport.

Opdrachtgevers laten in projectevaluaties weten tevreden te zijn over het werk dat het Mulier Instituut oplevert. Dit ervaren we als blijk van waardering en stimulans om te blijven werken aan kwaliteitsverbetering en beleidsrelevantie.

In financieel opzicht is 2017 goed afgesloten en inhoudelijk hebben we vele mooie onderzoeken mogen uitvoeren. Het was al met al een prima jaar!

Hugo van der Poel
Directie/bestuur Mulier Instituut

2. Woord van Raad van Toezicht

In 2017 kwam de RvT driemaal bijeen: op 16 januari, 12 juni en 2 oktober. Het belangrijkste gespreksonderwerp was de strategische visie van het Mulier Instituut. De RvT herkent zich in de missie en uitgezette koers, samengevat in de slogan ‘sportonderzoek voor beleid en samenleving’.

In 2017 heeft Koen Breedveld de overstap gemaakt naar de Reddingsbrigade Nederland. Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet voor het Mulier Instituut en de profilering ervan als onafhankelijk en gezaghebbend instituut voor beleidsrelevant sportonderzoek.

De RvT is tevreden over de kwantiteit en kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek en de financiële prestaties van het instituut. Het personeel is positief over de werksfeer en draagt de nieuwe strategische visie.

Dit jaarverslag laat zien dat het, met alle personele wisselingen, toch weer een mooi jaar is geweest voor het Mulier Instituut. Het instituut staat er goed voor en kan met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet zien.

Rinda den Besten, voorzitter Raad van Toezicht.

Klik hier voor het overzicht van de neventaken van de Raad van Toezicht van het Mulier Instituut.

Raad van Toezicht Mulier Instituut, vlnr: Rinda den Besten, Henk Wals, André van Schaveren, Roel Roelfzema en Dick Schiethart.

 

3. Financiën

De omzet van het Mulier Instituut bedroeg in 2017 ruim 2,4 miljoen euro (2.439.981 euro). Dat betekent een groei van 10 procent ten opzichte van 2016.

Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2017 364.942 euro.

De lasten (2.383.545 euro) waren als volgt verdeeld: personeel: € 1.787.917 (75%); huisvesting: € 106.929 (5%); projectkosten: € 370.271 (15%) en organisatiekosten: € 118.428 (5%).

Het batig saldo bedroeg in 2017 44.058 euro.

 

4. Personeel

Omvang en samenstelling

Eind 2017 werkten bij het MI 28 medewerkers (22,7 fte; 2016: 21,8 fte), waarvan 61% vrouw en 39% man. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was 38 jaar (2016: 39 jaar). Het ziekteverzuimpercentage daalde in 2017 naar 2,0% (2016: 3,6%).

Kwalificaties

Het Mulier Instituut telde eind 2017 23 medewerkers met een academische opleiding. Vijf medewerkers daarvan zijn gepromoveerd. In 2017 werkten bij het MI 16 stagiairs/ trainees, 6 assistent-onderzoekers, 7 onderzoeksassistenten en 1 gelieerde onderzoeker voor kortere of langere tijd.

Klik hier voor het complete personeelsoverzicht.

 

5. Publicaties

Van aanbieders tot deelname, en van financiën tot voorzieningen: over verschillende thema’s in de sport bracht het MI in 2017 meer dan honderd rapporten naar buiten. Naast de rapporten en factsheets die werden uitgebracht, gaven onderzoekers van het Mulier Instituut 137 presentaties op congressen.

Websheet

Het Mulier Instituut publiceerde in 2017 ook zijn eerste interactieve websheet over het gebruik van elektronische hulpmiddelen bij sporten en bewegen.

Klik hier voor het volledige publicatieoverzicht.

 

6. Media & Evenementen

Media

Van zwemdiploma’s tot gym op school, van financiële zorgen bij sportclubs tot cijfers over het aantal vrijwilligers in de sport. Zowel in de traditionele als nieuwe media duidden de onderzoekers van het Mulier Instituut ontwikkelingen in sport en bewegen. Op sociale media bleef het MI groeien, met eind 2017 5400 volgers op Twitter en 2600 volgers op LinkedIn.

Evenementen

Tijdens de openingswedstrijd van het EK vrouwenvoetbal in stadion Galgenwaard, thuisbasis van het Mulier Instituut, organiseerde het MI een symposium over ontwikkelingen, kansen en uitdagingen in het vrouwenvoetbal.

Op 1 november organiseerde Windesheim in Zwolle de 8e Dag van het Sportonderzoek, die werd ingeluid met de Nacht van het Sportonderzoek.

Klik hier voor een overzicht van alle bijdragen in landelijke media.

 

Bijlagen & download (PDF)

 

Download PDF

Klik hier om het jaarverslag in pdf te downloaden, inclusief overzicht van personeel, publicaties en bijdragen in de media.

Mulier Instituut

Sportonderzoek voor beleid en samenleving

Postbus 85445 | 3508 AK Utrecht
Herculesplein 269 | 3584 AA Utrecht
+31 (0)30 721 02 20 | www.mulierinstituut.nl
info@mulierinstituut.nl | @mulierinstituut