Sportief gebruik leefomgeving

De openbare buitenruimte is tegenwoordig een belangrijke sportruimte. Meer dan de helft van de bevolking gebruikt de openbare ruimte, zoals de openbare weg, het park, bos of strand voor de sportbeoefening. Deze publieke buitenruimte is daarmee een belangrijke sportvoorziening  die ook in sportbeleid een steeds prominentere rol in neemt (zie ook monitor lokaal sportbeleid).

Om goed grip te krijgen en houden op het sportief gebruik van deze ruimte en onderbouwing van beleidsactiviteiten op dit thema, is inzicht nodig in de aspecten van deze ruimte. Het Mulier Instituut heeft dit thema daarom geïdentificeerd als belangrijk onderzoeksthema voor de komende jaren. Daarbij heeft het Mulier Instituut niet alleen aandacht voor de hardware (de sportvoorziening), maar wordt ook ingegaan op de organisaties en aanbieders in deze buitenruimte (de orgware) en de activiteiten die in de buitenruimte plaatsvinden (de software). Daarbij wordt verondersteld dat een ideale afstemming van hardware, orgware en software in lijn met de wensen van de lokale samenleving bijdragen aan een optimaal gebruik van de publieke buitenruimte.

Het Mulier Instituut zet de komende periode in op onderzoek naar sportief gebruik van de leefomgeving en de hieraan gerelateerde hardware, orgware en software en bundelt de opgedane kennis in een Brancherapport ‘Sport en sportief bewegen in de openbare ruimte’ dat in 2021 is verschenen. Daarnaast zal in de Rapportage Sport 2018 inzicht worden geboden in trends in de aanwezigheid van sportruimte en de gebruik van typen voorzieningen voor sportbeoefening. Tevens wordt die publicatie benut om een update te geven van de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving die voor het eerst werd gepresenteerd in het Brancherapport ‘Sportaccommodaties in Nederland.

Met onderzoek naar sportief gebruik van de leefomgeving sluit het Mulier Instituut aan op de beleidsactualiteit en de relatie die veronderstelt wordt tussen de inrichting van de fysieke omgeving, beweeggedrag en gezondheid. Het Mulier Instituut wil hiermee bijdragen aan beleidsontwikkeling en de onderbouwing van beleid. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet zien gemeenten zich voor opgaven gesteld om met de inrichting van de fysieke leefomgeving bij te dragen aan de gezondheid van de bevolking. Dit kan onder andere vorm krijgen door aandacht te hebben voor een beweegvriendelijke omgeving. Het Mulier Instituut kan gemeenten hierin bijstaan en via een omgevingsscan in kaart brengen waar mogelijkheden liggen om een meer beweegvriendelijke omgeving te realiseren.

Product

Beweegvriendelijke omgeving

Hoe zit het met de openbare ruimte? Welke ruimte is beschikbaar, hoe wordt deze gebruikt en waar liggen kansen om het gebruik van de sportieve openbare ruimte te verbeteren? Met de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving als startpunt wordt de aanwezige sportieve openbare ruimte per wijk in kaart gebracht en, met behulp van wijkkenmerken, vergeleken met de andere wijken in de gemeente.

Uitgelicht

Monitoring lokaal sportbeleid

Beleid maken, ook in de sport- en beweegsector, is een dynamisch proces. Het start veelal met een goede analyse van de huidige situatie en een visie waar het beleid zich in de (nabije) toekomst op zou moeten richten; op de gewenste doelen en effecten en wat daarin realistisch is.  Het Mulier Instituut ondersteunt in dit proces en verzamelt in bijvoorbeeld voortgangsrapportages relevante gegevens over de input, activiteiten, resultaten en effecten van beleid. Dit stelt de beleidsmaker in staat de voortgang in het (beleids)programma te verantwoorden of om het beleid bij te sturen.