Sporten en bewegen in de openbare ruimte

De openbare buitenruimte is een belangrijke plek om te sporten, spelen en bewegen. Meer dan de helft van de bevolking gebruikt de openbare ruimte actief. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om fietsen of wandelen op paden en wegen, hardlopen in het park of spelen in de speeltuin. De openbare ruimte is daarmee een belangrijke sportvoorziening die ook in sportbeleid een steeds grotere rol inneemt (zie ook de Monitor lokaal sportbeleid).

Om goed grip te krijgen en te houden op het actieve gebruik van de openbare ruimte en de onderbouwing van beleidsactiviteiten op dit thema, is inzicht nodig in de beweegvriendelijkheid van de openbare ruimte. Het Mulier Instituut heeft dit thema daarom geïdentificeerd als belangrijk onderzoeksthema. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor de hardware (de sportvoorziening), maar gaan we ook in op de organisaties en aanbieders in deze buitenruimte (de orgware) en de activiteiten die in de buitenruimte plaatsvinden (de software). We gaan ervan uit dat een ideale afstemming van hardware, orgware en software in lijn met de wensen van bewoners bijdraagt aan een optimaal gebruik van de openbare ruimte.

Het Mulier Instituut zet in op onderzoek naar sporten en bewegen in de openbare ruimte en de hieraan gerelateerde hardware, orgware en software. We hebben al veel kennis gebundeld in het Brancherapport ‘Sport en bewegen in de openbare ruimte’. Daarnaast geven we jaarlijks updates binnen dit onderzoeksthema in het Jaarrapport Duurzame Sportinfrastructuur of in losse eindrapporten. Hierin gaan we ook in op de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving, die voor het eerst werd gepresenteerd in het Brancherapport ‘Sportaccommodaties in Nederland’ .

Met onderzoek naar sporten en bewegen in de openbare ruimte sluit het Mulier Instituut aan op de beleidsactualiteit en de samenhang tussen de inrichting van de fysieke omgeving, beweeggedrag en gezondheid. Hiermee willen we bijdragen aan beleidsontwikkeling en de onderbouwing van beleid. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben gemeenten de opgave om met de inrichting van de fysieke leefomgeving bij te dragen aan de gezondheid van de bevolking. Dit kan onder andere vorm krijgen door aandacht te hebben voor een beweegvriendelijke omgeving. Het Mulier Instituut kan gemeenten hierin bijstaan en in kaart brengen waar mogelijkheden liggen om de openbare ruimte beweegvriendelijker in te richten.

Product

Beweegvriendelijke omgeving

Hoe zit het met de openbare ruimte? Welke ruimte is beschikbaar, hoe wordt deze gebruikt en waar liggen kansen om het gebruik van de sportieve openbare ruimte te verbeteren? Met de Kernindicator Beweegvriendelijke Omgeving als startpunt wordt de aanwezige sportieve openbare ruimte per wijk in kaart gebracht en, met behulp van wijkkenmerken, vergeleken met de andere wijken in de gemeente.

Uitgelicht

Monitoring lokaal sportbeleid

Beleid maken, ook in de sport- en beweegsector, is een dynamisch proces. Het start veelal met een goede analyse van de huidige situatie en een visie waar het beleid zich in de (nabije) toekomst op zou moeten richten; op de gewenste doelen en effecten en wat daarin realistisch is.  Het Mulier Instituut ondersteunt in dit proces en verzamelt in bijvoorbeeld voortgangsrapportages relevante gegevens over de input, activiteiten, resultaten en effecten van beleid. Dit stelt de beleidsmaker in staat de voortgang in het (beleids)programma te verantwoorden of om het beleid bij te sturen.