Management van sportaccommodaties

Binnen management van sportaccommodaties spelen capaciteit, beheersmatige aspecten en tarieven een belangrijke rol. In relatie tot de capaciteit is het belangrijk om het aanbod af te stemmen op de vraag. Welke sportruimte heb je nodig om aan te sluiten op de sportvraag van de bevolking (zie ook het ruimte-instrument).

Naast de vraag hoeveel sportruimte nodig is, zijn er tal van beheersmatige aspecten waar gemeenten mee te maken hebben. Hierbij valt te denken aan vraagstukken omtrent multifunctionaliteit en meervoudig gebruik. Wat zijn de mogelijkheden en hoe kan dit bijdragen aan een betere inzet van sportaccommodaties? Daarnaast houden gemeenten zich bezig met de verduurzaming van sportaccommodaties in lijn met de duurzaamheidsopgave.

Het Mulier Instituut volgt de ontwikkelingen op de voet en is onder andere betrokken bij diverse duurzaamheidsstudies naar het besparingspotentieel van sportaccommodaties. In het Brancherapport Sportaccommodaties in Nederland heeft het Mulier Instituut een apart hoofdstuk gewijd aan duurzaamheid en een overzicht gegeven van de bestaande kennis over sport en duurzaamheid. Een ander vraagstuk is hoe beheer en exploitatie van sportaccommodaties vorm te geven. Een gemeente kan dit zelf op zich nemen, hier een sportbedrijf voor oprichten, de exploitatie overdragen aan een externe partij, of voor een van de vele andere vormen kiezen. Dit kan ook per accommodatietype verschillen. Er is weinig onderzoek beschikbaar over wat in welke situatie de meest gunstige vorm is. Wel is duidelijk dat er veel verschillen zijn in de wijze waarop dit vorm wordt gegeven (zie o.a. factsheet exploitatie en beheer buitensportaccommodaties). Zodoende zet het Mulier Instituut in op onderzoek naar verschillende exploitatievormen van sportaccommodaties om hiermee gemeenten inzicht te bieden in succes- en faalfactoren van diverse typen exploitatievormen voor sportaccommodaties. Hiermee kan het Mulier Instituut gemeenten bijstaan bij beheervraagstukken op lokaal niveau. Tot slot speelt de prijsstelling van de sportaccommodaties een rol bij het management van sportaccommodaties. Het gaat hierbij vooral om de huurtarieven die verenigingen betalen voor het gebruik van de gemeentelijke sportaccommodaties en de mede daaraan gerelateerde kostendekkendheid van de sportaccommodaties. Voor veel sportaccommodatie neemt de gemeente het leeuwendeel van de kosten voor zijn rekening, waardoor een groot deel van het sportbudget opgaat aan sportaccommodaties. Hierdoor is het voor gemeenten belangrijk om inzicht te hebben in hoeverre de prijsstelling en kostendekkendheid van sportaccommodaties zich verhouden tot landelijke kengetallen of tot omliggende of vergelijkbare gemeenten en of zich hierin verschillen voordoen tussen typen sportaccommodaties.

Het Mulier Instituut heeft voor diverse gemeenten tarievenvergelijkingen uitgevoerd en inzicht geboden in de kostendekkendheid van diverse typen sportaccommodaties (zie o.a. Tarievenvergelijking bij grote steden in Noord-Brabant). Het Mulier Instituut beschikt over diverse kengetallen en benchmarks gerelateerd aan het management van sportaccommodaties wat voor gemeenten waardevolle informatie biedt voor een goede onderbouwing van het beleid of voor beleidsevaluatie of beleidsontwikkeling.

Uitgelicht

Ruimte-instrument

Hebben we als gemeente voldoende accommodaties? Gegeven demografische veranderingen, waar gaan zich tekorten voordoen? Biedt kunstgras (voldoende) soelaas? Voor een snel en adequaat inzicht in de (toekomstige) behoefte aan sportaccommodaties heeft het MI een ruimte-instrument ontwikkeld.

Uitgelicht

Sportaccommodaties in Nederland

Negen van de tien Nederlanders kunnen binnen een straal van 3 kilometer voetballen, tennissen, fitnessen en/of een zaalsport beoefenen. Drie kwart van de Nederlanders vindt binnen die straal een zwembad. Gemiddeld ligt de dichtstbijzijnde sportaccommodatie op minder dan 800 meter van de eigen woning. Dit blijkt uit het brancherapport Sportaccommodaties in Nederland dat zicht biedt op het landschap van de sportaccommodaties in Nederland.