Sport en bewegen in de buurt

Het huidige landelijke sportbeleid is voor wat betreft de breedtesport voor een belangrijk deel gekaderd door het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB), waarbij de combinatiefunctionarissen, de buurtsportcoaches en de Sportimpuls als voornaamste instrumenten worden ingezet. Het programma SBB loopt nog tot 2018. De inzet van buurtsportcoaches wordt gecontinueerd.

Het Mulier Instituut rapporteert jaarlijks over de voortgang van het programma SBB. Op basis van cijfers en inzichten uit registraties en onderzoeken van verschillende partijen stelt het Mulier Instituut voortgangsrapportages op. Daarin wordt verslag gedaan van de inzet van de diverse beleidsinstrumenten, het proces, de resultaten en effecten, afgezet tegen de ontwikkeling van enkele kernindicatoren met betrekking tot de sport- en beweegdeelname, nationaal en lokaal. De jaarlijkse rapportages bieden VWS en de uitvoerende partijen de mogelijkheid het beleidsproces (tussentijds) te evalueren en bij te sturen. Via de rapportages legt de minister van VWS jaarlijks verantwoording af aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma SBB. Inmiddels heeft het Mulier Instituut vijf maal een voortgangsrapportage uitgebracht (2013, 2014, 2015, 2016 en 2017). De volgende voortgangsrapportage verschijnt in 2018. De laatste rapportage in 2019 heeft een evaluerend karakter.

Klik hier voor de voortgangsrapportage  2017.

Uitgelicht

Evaluatie buurtsportcoaches

Bijna alle Nederlandse gemeenten zetten buurtsportcoaches in. Zij ervaren deze inzet als impuls voor hun lokale sportbeleid (95%) en willen (94%) dit beleid op lange termijn voortzetten. Lokale partijen en gemeenten zien dat door de buurtsportcoach meer verbindingen tussen organisaties zijn ontstaan (organisaties 74%, gemeenten 100%) en meer activiteiten voor bewoners worden georganiseerd (sportorganisaties 51%, onderwijsorganisaties 70%, gemeenten 100%).

Product

Monitor Sport en bewegen in de buurt

Het Mulier Instituut rapporteert jaarlijks over de voortgang van het programma SBB. Op basis van cijfers en inzichten uit registraties en onderzoeken van verschillende partijen stelt het Mulier Instituut voortgangsrapportages op. Daarin wordt verslag gedaan van de inzet van de diverse beleidsinstrumenten, het proces, de resultaten en effecten, afgezet tegen de ontwikkeling van enkele kernindicatoren met betrekking tot de sport- en beweegdeelname, nationaal en lokaal.