Sportklimaat

Met het doel om iedereen met plezier te laten sporten richt de overheid zich op bewustwording, preventie en het tegengaan van onwenselijk gedrag op en rond het sportveld. Het Mulier Instituut monitort de programma’s die hiervoor zijn opgezet. In het verleden rapporteerde het MI onder andere over de voortgang van het programma Sportiviteit en Respect (SRR) en Masterplan Arbitrage. Op dit moment onderzoekt het MI het sportklimaat in Nederland in de jaarlijkse VSK Monitor (2013 – 2018) die het huidige beleidsprogramma Naar een Veiliger Sportklimaat volgt. De ontwikkelingen op dit thema zullen ook voorbij 2018 door het MI nauwlettend worden gevolgd.

Naar een veiliger sportklimaat

Het actieplan “Naar een veiliger sportklimaat” (VSK) is eind 2011, op initiatief van VWS, van start gegaan en loopt tot en met 2018. Het doel van het actieplan is het tegengaan van geweld en intimidatie op en rond de sportvelden en het creëren van een veilig sportklimaat waarin iedereen met plezier kan sporten.

Het actieplan wordt uitgevoerd door NOC*NSF in samenwerking met de KNVB, de KNHB en de overige sportbonden, de VNG en de MO-groep en de betrokken ministeries. Het actieplan bestaat op hoofdlijnen uit maatregelen gericht op:

  • excessen;
  • lokaal veiligheidsbeleid;
  • tuchtrecht;
  • gedragsregels;
  • spelregels;
  • vrijwilligers (scheidsrechters, sportbestuurders, trainers en coaches).

Het Mulier Instituut rapporteert jaarlijks over de voortgang van het VSK-programma.
Doel van de ‘VSK-monitor’ is om vast te stellen:

  • welke voortgang met het VSK-programma wordt geboekt (lopen de onderdelen op koers, waar moet eventueel worden bijgestuurd);
  • hoeveel en welke groepen en organisaties met het programma worden bereikt, met welke programma-onderdelen;
  • wat daarvan de betekenis is in termen van gewenst en ongewenst gedrag en de veiligheid binnen het Nederlandse sportklimaat.

Om de betekenis van het programma vast te stellen, wordt gekeken naar ontwikkelingen in de bevolking in het algemeen, en bij specifieke doelgroepen (scheidsrechters, sportbestuurders, trainers en coaches) en organisaties die wel en die niet bij het programma zijn betrokken.

Klik hier voor de VSK Monitor 2017. Voortgangsrapportage Actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (pdf).

SportklimaatApp

Met de SportklimaatApp kan het Mulier Instituut op eenvoudige wijze, ‘real-time’, een grote hoeveelheid (on)sportieve gedragingen tijdens een sportwedstrijd vastleggen. Het Mulier Instituut ontwikkelde deze applicatie zelf, coördineert de dataverzameling en beheert en controleert de verzamelde data.

Na drie pilots is de SportklimaatApp sinds het voorjaar van 2017 officieel in gebruik. Tegen het einde van de vierde veldwerkperiode zijn ruim duizend wedstrijden bijgewoond in tien verschillende sporten. In die wedstrijden zijn ruim honderdduizend sportieve en onsportieve gedragingen geregistreerd. De uitkomsten zijn onderdeel van de Monitor Veilig Sportklimaat.

Naast de generieke analyses van de data voor de VSK Monitor wordt de SportklimaatApp ook gebruikt door andere partijen zoals verenigingen, gemeenten en (afstudeer)studenten. Zij kunnen met de SportklimaatApp zelf data verzamelen en vervolgens analyseren. Het Mulier Instituut begeleidt hen desgewenst bij een betrouwbare analyse.

Meer weten of de mogelijkheden om gebruik te maken van de SportklimaatApp verkennen? Neem contact op met David Romijn.

Kids first

Het Mulier Instituut maakt deel uit van het onderzoeksconsortium van Kids First: towards a pedagogical sport climate, van projectleider Nicolette Schipper-Van Veldhoven (Christelijke Hogeschool Windesheim). Het is een tweejarig onderzoek in het kader van het programma Sport & Bewegen 2017 van ZonMw. Binnen Kids First gaan de betrokken partijen onderzoek doen naar het pedagogisch sportklimaat onder 12-15-jarigen in acht hockey- en voetbalverenigingen. Kindgerichtheid, sportplezier, veiligheid zijn belangrijke voorwaarden voor een positieve psychosociale ontwikkeling van kinderen in en door sport. De centraal onderzoeksvraag is wat de belangrijkste indicatoren zijn voor een pedagogisch sportklimaat op verenigingsniveau en hoe dit – met diverse (big) data – in kaart worden gebracht en gevolgd. Het Mulier Instituut zal vanuit haar expertise vanuit het programma Veilig Sport Klimaat onder meer bijdragen aan dataverzameling door middel van de SportklimaatApp en diverse landelijke benchmarks onder bestuurders van hockey- en voetbalverenigingen en de trainers en ouders van 12-15-jarige hockeyers en voetballers.

Infographic

VSK Monitor 2017

In de Nederlandse sport komt minder ongewenst gedrag voor. Sporters ervaren in het afgelopen jaar minder ongewenst gedrag dan in 2014 (32% vs. 36%), het aantal gerapporteerde excessen in het voetbal daalde voor het vijfde jaar op rij (184 in seizoen 16/17; 305 in 15/16) en ook verenigingsbestuurders ontvingen minder klachten over wangedrag dan in 2015 (47% vs. 56%). De Nederlandse bevolking voelt zich over het algemeen veilig in de amateursport (95%).

Uitgelicht

Vijf jaar VSK

Met het laatste programmajaar van VSK in zicht, wordt in Sport & Strategie teruggeblikt op vijf jaar Veilig sportklimaat. Op basis van vijf edities van de VSK Monitor (2013 tot en met 2017) beschrijven we vijftien opvallende veranderingen in deze periode. En vijf keer niet.