Sociaaleconomische status (SES) en etniciteit

Ondanks dat de afgelopen jaren al de nodige beleidsaandacht was voor sportstimulering onder ‘kwetsbare’ groepen en ‘krachtwijken’ is de sportdeelname onder mensen met een lagere sociaaleconomische status en met een niet westerse etnische achtergrond nog steeds beduidend lager dan gemiddeld.

Het Mulier Instituut volgt behalve ontwikkelingen in (club)sportdeelname en specifieke sportvoorkeuren ook achterliggende verschillen in motieven en belemmeringen voor sportdeelname die samenhangen met de leefwereld van specifieke groepen. Het onderzoek is veelal gericht op het beter begrijpen van veelal duurzame patronen van sociale ongelijkheid in en door de sport. We willen meer zicht krijgen op ervaren uitsluiting en discriminatie en de werkzame mechanismen achterhalen om specifieke groepen (o.a. migrantenvrouwen) te bereiken en hun mogelijkheden tot actieve sportbetrokkenheid te vergroten.

In 2020/2021 verschenen publicaties over ongelijkheid in (club)sportdeelname naar sociaaleconomische status onder kinderen, middelbare scholieren en  volwassenen.

In 2020/2021 verschenen de volgende publicaties over etnische diversiteit en ervaren inclusie/uitsluiting in de Nederlandse sport:

Evaluatie project Wereldmeiden

Het Mulier Instituut verricht de monitoring en evaluatie van het project Wereldmeiden van Huis voor Beweging. Het betreft een door ZonMw gehonoreerd project vanuit het Actieprogramma Maatschappelijke Diensttijd. Wereldmeiden is een innovatief maatschappelijk project op het snijvlak van sport en sociaal domein. Het is gericht op het bevorderen van sportparticipatie en maatschappelijke integratie van meisjes en jonge vrouwen met een migratieachtergrond die recent in Nederland wonen door MBO jongeren in het kader van hun maatschappelijke diensttijd in zes regio’s van de provincie Overijssel. In 2021 verscheen een beknopte tussenevaluatie over het verloop en ervaren opbrengsten van het project in de tweede helft van 2020. Medio 2022 verschijnt een uitgebreidere evaluatie.

Monitoring Aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal

Het Mulier Instituut verricht ook de monitoring van het actieplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal ‘Ons voetbal is van iedereen’. Begin 2021 verscheen de eerste voortgangsrapportage en begin 2022 een tweede beknopte voortgangsrapportage. Eind 2022 rapporteert het Mulier Instituut in een meer verdiepende evaluatiestudie over de opbrengsten van het Aanvalsplan.

In 2019 verscheen de publicatie Racisme, sociale kramp en innerlijke drijfkrachten in het betaald voetbal.

Interviewstudies gezinnen met geldzorgen

In 2021/2022 voeren we twee interviewstudies uit om beter te begrijpen wat geldzorgen betekenen voor het (niet) kunnen meedoen aan zwemles en sport.

  1. Kinderen die opgroeien in armoede behalen minder vaak een zwemdiploma A dan andere kinderen en gaan ook minder vaak door voor B en C. We voeren gesprekken met ouders om beter te begrijpen waarom dat zo is en welke drempels zij ervaren om hun kind aan zwemles te laten deelnemen. Dit onderzoek doen we in opdracht van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ). De resultaten verschijnen in de eerste helft van 2022.
  2. Ook de structurele sportdeelname, bijvoorbeeld bij een vereniging of in een sportschool, ligt lager onder jeugdigen die opgroeien in een gezin met geldzorgen. Een groep die daarbij sterk achterblijft zijn tienermeiden met een migratieachtergrond. Met een open en creatieve interviewmethode gaan we in Utrecht in gesprek met tienermeiden en één van hun ouders over hun dagelijks leven, hun ervaringen met sport en bewegen en de impact van corona(maatregelen) hierop. Dit onderzoek voeren we uit in opdracht van Kenniscentrum Sport en Bewegen (KCSB) en wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw. De resultaten verschijnen halverwege 2022.

In beide studies kijken we nadrukkelijk naar de samenhang tussen belemmerende factoren en naar ervaringen met financiële tegemoetkomingen, bijvoorbeeld via de gemeente.

Neem voor meer informatie contact op met Mirjam Stuij.

Uitgelicht

GoldenSports biedt succesvol sport- en beweegaanbod voor migrantenvrouwen

Om de fysieke- en sociaalemotionele gezondheid bij migrantenvrouwen te verbeteren, heeft GoldenSports op vier locaties in Amsterdam en op drie locaties in Utrecht sport- en beweegaanbod georganiseerd, specifiek voor migrantenvrouwen. De deelnemende migrantenvrouwen ervaren het aanbod als erg positief. Zo geven zij aan minder last van lichamelijke pijnklachten te hebben, zijn de trainingen een moment voor hen waar ze kunnen ontspannen en heerst een veilige en gezellige sfeer tijdens en na de lessen. Ook andere betrokkenen, zoals de trainers, de programmacoördinatoren en de ambassadeurs (migrantenvrouwen die vrijwilliger zijn bij het werven van deelnemers en ondersteunen bij de training) zien de meerwaarde van het beweegaanbod van GoldenSports voor migrantenvrouwen.

Uitgelicht

Kinderen positief over kansen via Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Een sport- en cultuurlidmaatschap via het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds draagt bij aan de psychosociale ontwikkeling van kinderen uit gezinnen rond de armoedegrens. Voor deze kinderen kan sport- of cultuurdeelname als uitlaatklep dienen. Ze kunnen hun emoties kwijt, leren doorzetten en vinden in de sport en cultuur rust en afleiding. Dat stelt het Mulier Instituut, dat de bijdrage van sport- of cultuuractiviteiten in sportverenigingen en culturele instellingen aan de ontwikkeling van kinderen uit gezinnen rond de armoedegrens in kaart heeft gebracht. De meeste kinderen zijn erg positief en enthousiast over de sport- of cultuuractiviteiten waaraan zij via het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds kunnen deelnemen. Ze komen minimaal wekelijks op de vereniging of culturele instelling, waardoor deze plek vertrouwd voelt.