Sociaaleconomische status (SES) en etniciteit

Ondanks dat de afgelopen jaren al de nodige beleidsaandacht was voor sportstimulering onder ‘kwetsbare’ groepen en ‘krachtwijken’ is de sportdeelname onder mensen met een lagere sociaaleconomische status en met een niet westerse etnische achtergrond nog steeds beduidend lager dan gemiddeld.

Het Mulier Instituut volgt behalve ontwikkelingen in (club)sportdeelname en specifieke sportvoorkeuren ook achterliggende verschillen in motieven en belemmeringen voor sportdeelname die samenhangen met de leefwereld van specifieke groepen. Het onderzoek is veelal gericht op het beter begrijpen van veelal duurzame patronen van sociale ongelijkheid in en door de sport en gericht op het achterhalen van de werkzame mechanismen om specifieke groepen (o.a. migrantenvrouwen) te bereiken en hun mogelijkheden tot actieve sportbetrokkenheid te vergroten.

Sociale kramp rondom bespreken racisme in betaald voetbal

Uit een verkennende kwalitatieve studie onder een aantal jonge profvoetballers met een migratieachtergrond blijkt dat het bespreken van  discriminatie en racisme in het betaald voetbal een lastig thema is. Tegelijkertijd laten de resultaten zien dat erkenning van het bestaan van racisme en discriminatie in het leven van profvoetballers door middel van gesprek en beeldmateriaal ook positieve energie bij de jonge sporters kan genereren. Door te praten over diepere gevoelens naar aanleiding van ervaren racisme putten zij onder meer uit etnische en sociaaleconomische identificaties en uit morele en/of religieuze overtuigingen die bij lijken te dragen aan een ontlading van de bestaande ‘sociale kramp’ rondom dit thema. De uitkomsten impliceren het belang van het door coaches en managers blijvend bespreekbaar maken van ervaren discriminatie en de noodzaak tot (her)agendering van etnisch-raciale vooroordelen, discriminatie en machtsongelijkheid op verschillende niveaus in het betaald voetbal.

Klik hier voor de publicatie Racisme, sociale kramp en innerlijke drijfkrachten in het betaald voetbal.

 

Uitgelicht

GoldenSports biedt succesvol sport- en beweegaanbod voor migrantenvrouwen

Om de fysieke- en sociaalemotionele gezondheid bij migrantenvrouwen te verbeteren, heeft GoldenSports op vier locaties in Amsterdam en op drie locaties in Utrecht sport- en beweegaanbod georganiseerd, specifiek voor migrantenvrouwen. De deelnemende migrantenvrouwen ervaren het aanbod als erg positief. Zo geven zij aan minder last van lichamelijke pijnklachten te hebben, zijn de trainingen een moment voor hen waar ze kunnen ontspannen en heerst een veilige en gezellige sfeer tijdens en na de lessen. Ook andere betrokkenen, zoals de trainers, de programmacoördinatoren en de ambassadeurs (migrantenvrouwen die vrijwilliger zijn bij het werven van deelnemers en ondersteunen bij de training) zien de meerwaarde van het beweegaanbod van GoldenSports voor migrantenvrouwen.

Uitgelicht

Kinderen positief over kansen via Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Een sport- en cultuurlidmaatschap via het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds draagt bij aan de psychosociale ontwikkeling van kinderen uit gezinnen rond de armoedegrens. Voor deze kinderen kan sport- of cultuurdeelname als uitlaatklep dienen. Ze kunnen hun emoties kwijt, leren doorzetten en vinden in de sport en cultuur rust en afleiding. Dat stelt het Mulier Instituut, dat de bijdrage van sport- of cultuuractiviteiten in sportverenigingen en culturele instellingen aan de ontwikkeling van kinderen uit gezinnen rond de armoedegrens in kaart heeft gebracht. De meeste kinderen zijn erg positief en enthousiast over de sport- of cultuuractiviteiten waaraan zij via het Jeugdsportfonds of Jeugdcultuurfonds kunnen deelnemen. Ze komen minimaal wekelijks op de vereniging of culturele instelling, waardoor deze plek vertrouwd voelt.