Monitoring Sportakkoord: Inclusief sporten en bewegen

Inclusief sporten en bewegen is een van de vijf centrale thema’s in het in 2018 afgesloten Nationaal Sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Binnen het deelakkoord inclusief sporten en bewegen gaat het erom dat iedereen in Nederland, ongeacht leeftijd, geslacht of etnische achtergrond met plezier kan meedoen, zich welkom voelt en niet uitgesloten wordt. Naast de drie hoofdpartners – het ministerie van VWS, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten – zijn de volgende zes partners betrokken bij de uitvoering van het deelakkoord Inclusief sporten en bewegen:  Sportkracht 12, MEE NL, Jeugdfonds Sport & Cultuur, John Blankenstein Foundation, Ouderenfonds, Stichting Life Goals, Uniek Sporten en Jeugdzorg Nederland.

Het Mulier Instituut heeft een rol in het monitoren en evalueren van de strategische doelstellingen binnen dit deelakkoord:
1. Inclusief sporten en bewegen wordt als vanzelfsprekend ervaren (= bewustwording) bij (potentiële) sporters, sport- en beweegaanbieders, sportbonden, gemeenten en overheden en andere betrokken organisaties.
2. Inclusief sporten en bewegen borgen in de regionale en/of lokale akkoorden.
3. Het wegnemen van belemmeringen. Hiermee wordt de toegankelijkheid van de sport bevorderd, waarbij het gaat om sociale, praktische, financiële toegankelijkheid en vindbaarheid van regelingen.

 

 

Indicatoren die het Mulier Instituut grotendeels zal monitoren via bestaande (panel)metingen:

  • Sociale diversiteit (naar gender, leeftijd, etnische achtergrond) in kaderfuncties op verschillende niveaus in de sport;
  • Agendering van ‘inclusief sporten en bewegen’ en/of ‘sociale diversiteit’ in lokale akkoorden en in beleid (o.a. gemeenten, bonden, lokale sportaanbieders);
  • Verleiden en begeleiden van potentiële sporters naar passend aanbod (o.a. via buurtsportcoaches).

Zie voor de monitoring van de pijler ‘Inclusief sporten en bewegen’ van het Nationaal Sportakkoord:

Klik hier voor cijfers over sportdeelname en sociale ongelijkheid.

Meerjarige monitor bevolkingsgroepen Inclusief sporten en bewegen

Naast het periodiek monitoren en evalueren van de strategische doelstellingen binnen dit deelakkoord volgt het Mulier Instituut via een meerjarig monitorplan periodiek de ontwikkeling van de sport- en beweegdeelname van vijf specifieke bevolkingsgroepen en de factoren die daarbij een rol spelen.

Het betreffen de volgende bevolkingsgroepen:

Hierbij wordt aandacht besteed aan het in beeld brengen van ontwikkelingen aan:

  • de ‘vraagzijde’ (sport- en beweegdeelname van de vijf genoemde bevolkingsgroepen en intersecties naar sociaal demografische kenmerken, belemmeringen en stimulansen om te sporten, betrokkenheid bij de organisatie van sport, opvattingen over inclusief sporten en bewegen) en,
  • de ‘aanbodzijde’ (kenmerken van het beleids- en organisatielandschap voor sporten en bewegen voor de vijf genoemde bevolkingsgroepen, opvattingen over inclusief sporten en bewegen, beleidsdoelstellingen en maatregelen, werkzame elementen en knelpunten).