Gehandicaptensport

Sport en bewegen voor mensen met een beperking staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling van de landelijke en lokale overheid en eveneens bij het bredere publiek. Successen op de Paralympische Spelen, maar ook de toegenomen aandacht voor toegankelijke voorzieningen in de samenleving dragen daar in belangrijke mate aan bij. Ook weten we uit landelijk onderzoek dat deelnemen aan sport en bewegen voor mensen met een beperking of chronische aandoening niet vanzelfsprekend is en extra stimulans en ondersteuning behoeft, zowel aan de vraag- als aanbodzijde.

Het Mulier Instituut volgt al meer dan tien jaar de ontwikkelingen binnen de gehandicaptensport, op de voet door diverse groot- en kleinschalige onderzoek- en adviesprojecten voor diverse opdracht- en subsidiegevers. We hebben bijzondere aandacht voor:

  • Trends in de sportdeelname van verschillende groepen mensen met een beperking;
  • Ervaren stimulansen en belemmeringen ten aanzien van sport en randvoorwaarden voor deelname aan sport;
  • Ontwikkelingen in de toegankelijkheid (bereikbaarheid en bruikbaarheid) van sportvoorzieningen en –accommodaties;
  • Ervaren stimulansen en belemmeringen bij sportaanbieders voor het ontwikkelen van aangepast aanbod;
  • Aanpakken voor sportstimulering door bijvoorbeeld buurtsportcoaches en de inzet van interventies.
  • Match tussen vraag en aanbod van gehandicaptensport.
  • Wensen en behoeften om te sporten en bewegen bij mensen met een beperking.

Bij de projecten werkt het Mulier Instituut vaak samen met partijen die in het veld van de gehandicaptensport actief zijn, waaronder Kenniscentrum Sport, RIVM, NOC*NSF, gemeenten en regionale steunpunten.

In figuur 1 wordt een algemeen beeld gegeven van de deelname aan sport voor diverse groepen in de tijd. ‘Lichamelijke beperking’ is een samenvatting van de sportdeelname van mensen met een motorische, visuele en/of auditieve beperking. Kijk voor meer informatie in het websheet Ontwikkeling sport voor mensen met lichamelijke beperking.

 

Websheet

Ontwikkeling sport voor mensen met een beperking

Het Mulier Instituut heeft in een interactieve rapportage de ontwikkeling van sport voor mensen met een lichamelijke beperking in beeld heeft gebracht. De sportdeelname van volwassenen met een matige/ernstige lichamelijke beperking blijft een stuk lager dan van volwassenen zonder beperking. Waar voor mensen zonder beperking de sportdeelname de laatste jaren toeneemt, blijft de sportdeelname voor mensen met een beperking stabiel.

Factsheets

Sportdeelname mensen met beperking

De sportdeelname van mensen met een beperking blijft ver achter op de sportdeelname van mensen zonder beperking. Onder verschillende doelgroepen van mensen met een beperking is verschil te zien in sportdeelname, motieven en belemmeringen. Om de verschillende doelgroepen succesvol te bereiken is dan ook telkenmale een aangepaste aanpak nodig.

Product

Vraag-aanbodanalyse gehandicaptensport

Eén van de grootste uitdagingen in gehandicaptensport is het realiseren van een goede match tussen de vraag naar passend sport- en beweegaanbod door mensen met een beperking en het aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor deze doelgroep.

Het Mulier Instituut helpt gemeenten of regio’s die deze match willen verbeteren met het in kaart brengen van relevante data over de doelgroep en het aanbod. Hiervoor is de vraag-aanbodanalyse gehandicaptensport ontwikkeld.

Product

Toolbox behoefteonderzoek gehandicaptensport

Het Mulier Instituut heeft een toolbox behoefteonderzoek ontwikkeld die lokale of regionale organisaties (die zich bezighouden met gehandicaptensport) handvatten biedt om zelf een onderzoek uit te voeren naar de sport- en beweegbehoeften van mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening, zodat zij inzicht krijgen in deze sport- en beweegbehoeften.