Gegevens uit Bibliotheek

Monitor sportbeleid 2006-2010. Annex 1 bij beleidsdoorlichting sport.

auteur(s):
Jong, M. de, Collard, D.C.M., Breedveld, K.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2011
collatie:
221 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg. ISBN: 9789054721635
documenten:

Monitor sportbeleid 2006-2010 : annex 1 bij beleidsdoorlichting sport

samenvatting:
Het sportbeleid in Nederland richt zich op het benutten van sport voor maatschappelijke doelen. De rijksoverheid, in het bijzonder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is verantwoordelijk voor het feit dat de sport voldoende is toegerust en dat de kwaliteit van het sportaanbod voldoende is. In de nota 'Tijd voor Sport', uit 2005, zijn doelstellingen geformuleerd en programma's om die doelstellingen te behalen. Het beleid heeft gestalte gekregen middels een drietal pijlers, te weten Bewegen, Meedoen en Presteren. In 2007 is door het Mulier Instituut, als onderdeel van haar meerjarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma 'Passie, Praktijk en Profijt', een onderzoeksinstrument ontwikkeld en een plan van aanpak geschreven om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het sportbeleid te evalueren. Op basis hiervan zijn in 2008 en 2009 twee tussentijdse monitorrapportages opgesteld. Deze 'Monitor sportbeleid 2006-2010' is de eindrapportage van dit monitortraject en maakt deel uit van de 'Beleidsdoorlichting Sport' waar het sportbeleid van VWS in 2010 aan onderworpen is. In de monitor is de stand van zaken van het sportbeleid van VWS voor de periode 2006-2010 inzichtelijk gemaakt. Per beleidsprogramma is informatie verzameld over de geformuleerde doelstellingen, de geïnvesteerde middelen, de uitgevoerde activiteiten en de bereikte resultaten. Informatie werd verkregen via projectleiders van VWS en van partijen in het veld, zoals NOC*NSF, NISB, TNO, NIVEL, Consument en Veiligheid, VSG, VNG, ZonMw, Stichting Homosport Nederland, gehandicaptensport Nederland, NCDO en de Dopingautoriteit.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPBELE-0054
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-B117
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
BELE-TB-0002
Beschikbaar
Kenniscentrum Sport
BELE-TB-0002
Beschikbaar
KVLO
VWSB-009
Beschikbaar