Gegevens uit Bibliotheek

'We zijn nog wel een beetje zoekende'. Eindrapportage monitoring en evaluatie pilotprojecten KNVB en KNGU participatie allochtone vrouwen in de sport.

auteur(s):
Elling, A., Jong, M. de, Wisse, E.
plaats:
's-Hertogenbosch
uitgever:
W.J.H. Mulier Instituut
jaar:
2010
collatie:
34 p.
documenten:

'We zijn nog wel een beetje zoekende' : eindrapportage monitoring en evaluatie pilotprojecten KNVB en KNGU participatie allochtone vrouwen in de sport

samenvatting:
De directie Sport van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is eind 2008 in samenwerking met de directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het project '(maatschappelijke) participatie allochtone vrouwen in de sport' gestart. Het project maakt deel uit van de doelstellingen zoals verwoord in de emancipatienota 2008-2011 'Meer kansen voor vrouwen' en in het verlengde van het in 2007 gestarte project 'Duizend en één Kracht: vrouwen en vrijwillige inzet'. Het project beoogt om meer (niet-westerse) allochtone vrouwen te betrekken bij (vrijwilligers)werk in sportverenigingen en op die wijze de emancipatie en maatschappelijke participatie van vrouwen met een niet-westerse etnische achtergrond te bevorderen. Om de kans van slagen van het structureel binden van deze nieuwe doelgroep bij sportverenigingen te vergroten, is gestart met een pilot bij twee sportbonden, te weten de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). De pilot vond plaats in de gemeenten Amsterdam en Arnhem. Het Mulier Instituut is benaderd om het verloop van de pilotfase te beschrijven en evalueren. De vraagstelling die hierbij centraal staat, luidt als volgt: Hoe succesvol zijn de bonden KNVB en KNGU in de werving en ondersteuning van vrouwelijke allochtone kaderleden en welke kritische succes- en faalfactoren kunnen hierbij worden onderscheiden? De resultaten worden in deze eindrapportage gepresenteerd.
organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
ALLO-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-234
Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport
ALLO-TB-0004
Beschikbaar