Gegevens uit Bibliotheek

Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen. Managementsamenvatting.

auteur(s):
Steeland, P., Scheerder, J., Broucke, L. Vanden, Claes, E., Hoekman, R.H.A., Poel, H. van der
plaats:
Leuven / Brugge
uitgever:
KU Leuven / wes research & strategy
jaar:
2017
collatie:
40 p. ISBN: 9789492134257
documenten:

Naar een globaal sportinfrastructuurplan in Vlaanderen : managementsamenvatting

samenvatting:

Dit document bevat de managementsamenvatting van de studie ‘Naar een Globaal Sportinfrastructuurplan in Vlaanderen’. Deze studie omvat een methodiek om bovenlokaliteit te bepalen, een behoefteanalyse en een advies met betrekking tot een strategische visie inzake sportinfrastructuur, waarbij beleidsaanbevelingen worden aangereikt. De Beleidsnota Sport (2014-2019) van de Vlaamse minister van Sport Philippe Muyters stelt immers de opmaak van een globaal sportinfrastructuurplan voorop. Dit infrastructuurplan moet de basis vormen voor een strategisch sportinfrastructuurbeleid in Vlaanderen, en dit op lokaal en bovenlokaal niveau, inclusief topsport. De focus van de voorliggende opdracht ligt op het bovenlokale niveau en op topsport. Desalniettemin komen er ook elementen omtrent sportinfrastructuur op het lokale niveau aan bod. Dit plan vormt het kader voor gerichte investeringen op lange termijn. In deze managementsamenvatting staan de auteurs kort stil bij het plan van aanpak (de gehanteerde methodiek) en worden de belangrijkste resultaten uit alle fases van het onderzoek besproken. Er is ook een Kaartenboek over- en ondervertegenwoordiging beschikbaar.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPIN-TB-0005
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-471
Wordt niet uitgeleend