Gegevens uit Bibliotheek

Ruimte voor sport in Groningen 2016-2030. Een vraag-aanbodanalyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2016-2030.

auteur(s):
Wezenberg-Hoenderkamp, K.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2016
collatie:
62 p. bijl.
documenten:

Ruimte voor sport in Groningen 2016-2030 : een vraag-aanbodanalyse van buitensport- en binnensportaccommodaties, 2016-2030

samenvatting:

De gemeente Groningen wil in 2016 over een update beschikken van het ruimteonderzoek dat het Mulier Instituut in 2008 en 2012 heeft uitgevoerd. Dit ruimteonderzoek moet bijdragen aan het nemen van gefundeerde besluiten over welke aanpassingen in aanmerking komen voor financiering vanuit het door de gemeente Groningen op te zetten investeringsfonds. De gemeente Groningen wenst daarom, ook gegeven de bevolkingsontwikkeling en de ontwikkelingen in het sportlandschap, de eerdere onderzoeken te actualiseren om grip te blijven houden op veranderingen in de behoefte aan ruimte voor de buiten- en binnensport, nu en in de toekomst. Met de prognoses die in dit onderzoek naar voren komen kan door de gemeente een juiste inschatting worden gemaakt welke investeringen op korte en lange termijn op het gebied van sportaccommodaties nodig zijn. Het ruimteonderzoek wordt grotendeels volgens dezelfde principes uitgevoerd als het onderzoek ‘Ruimte voor sport in Groningen 2012-2030’ uit 2012. Aan de hand van het door het Mulier Instituut ontwikkelde ruimte-instrument wordt een zo objectief mogelijk beeld van de behoefte aan sportruimte nu en op de langere termijn geschetst. Het instrument zet aantallen velden en teams en de daarbij behorende planningsnormen af tegen bevolkingscijfers en ledenontwikkelingscijfers, waarmee inzicht ontstaat in overschotten dan wel tekorten die mogelijk ontstaan.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
RUIM-TB-0018
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-426
Wordt niet uitgeleend