Gegevens uit Bibliotheek

Behoefte aan sportvoorzieningen in Almere (intern rapport).

auteur(s):
Romijn, D., Bakker, S., Poel, H. van der
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2014
collatie:
58 p. bijl.
samenvatting:

De gemeente Almere wil de huidige behoefte aan sport(voorzieningen) in de gemeente in kaart brengen, in relatie tot het aanbod, en tevens de behoefte in 2020, 2025 en 2030 bepalen. De voorliggende rapportage levert een volledige stand van zaken en toekomstplanning voor heel Almere. Gekeken is naar sportvoorzieningen voor zowel binnen- als buitensporten. Naar schatting doet 69 procent van de bevolking van 6 tot en met 79 jaar in Almere minimaal twaalf keer per jaar aan sport (RSO), net iets meer dan in de rest van Nederland. De verwachting is dat daar tot 2030 nog ongeveer 28.600 mensen bij komen die minimaal twaalf keer per jaar sporten. De veranderende bevolkingssamenstelling en de bevolkingsgroei zullen voor een toename zorgen in het gebruik van de verschillende accommodaties tot 2030. De verwachting is dat in 2030 er minimaal twee en maximaal vijf nieuwe sporthallen nodig zijn, dat de overcapaciteit van tennis verder toeneemt en dat de behoefte aan voetbalvelden nagenoeg gelijk blijft maar wel meer over de stad verspreid zal zijn. De aanbevelingen beogen voornamelijk de gemeente verder vooruit te laten kijken. Om het huidige aanbod op het gewenste niveau te houden is het cruciaal oog te hebben voor de afschrijftermijnen van de huidige en de nieuwe accommodaties, voor de planning en de verdeling van voorzieningen over de stad en verder zicht te houden op externe factoren die de uitkomsten van het sportbeleid beïnvloeden. Deze rapportage schetst een gedetailleerd toekomstbeeld in relatie tot de huidige situatie en biedt daarmee een onderbouwd afwegingskader voor het te formuleren sportbeleid in de komende jaren.