Gegevens uit Bibliotheek

De sportinfrastructuur in Nederland. Gezien in vogelvlucht.

auteur(s):
Poel, H. van der, Pulles, I.
plaats:
Utrecht
uitgever:
Mulier Instituut
jaar:
2013
collatie:
36 p. fig. tab.
documenten:

De sportinfrastructuur in Nederland : gezien in vogelvlucht

samenvatting:

In de beleidsbrief 'Cultuur beweegt' stelt minister Bussemaker dat cultuur belangrijke waarden in zich heeft op artistiek, maatschappelijk en economisch vlak. Daarmee legt ze in haar cultuurbeleid nadruk op de extrinsieke waarden en externe effecten van cultuur. De actieve cultuurparticipatie van burgers wordt door haar gezien als de voedingsbodem van het culturele leven in ons land. Terecht, want zonder participatie geen effecten. In dat licht is het van groot belang te weten wat de cruciale voorzieningen zijn voor een actieve cultuurparticipatie. In afstemming met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vraagt de minster de Raad voor Cultuur haar te adviseren over een optimale inrichting van de culturele infrastructuur. Een deelvraag bij deze adviesaanvraag is wat geleerd kan worden van andere lokale voorzieningen gericht op de participatie van burgers, zoals bijvoorbeeld beleid op het terrein van sport. De Raad voor Cultuur heeft het Mulier Instituut gevraagd een quick scan op te leveren waarin ingegaan wordt op de (lokale) infrastructuur ten behoeve van de actieve sportbeoefening, in het bijzonder de inrichting, organisatie en financiering daarvan. De resultaten van de quick scan worden in deze rapportage gepresenteerd.

organisatie
plaatsingkenmerk
status
Mulier instituut
SPIN-TB-0002
Beschikbaar
Mulier instituut
BIEB-312
Wordt niet uitgeleend