Verenigingsmonitor

De Verenigingsmonitor

De Verenigingsmonitor is een uitgebreide vragenlijst die wordt verspreid onder de verenigingen van het Verenigingspanel. Dit panel staat model voor de bijna 29.000 sportverenigingen die Nederland telt en waarvan bijna 25.000 verenigingen bij sportbonden van NOC*NSF zijn aangesloten. De Verenigingsmonitor wordt uitgevoerd door het Mulier Instituut, met steun van het ministerie van VWS.

In de vragenlijst komen verschillende aspecten van het functioneren van een vereniging aan bod:

  • Algemene kenmerken: tak van sport, omvang, regio, aansluiting bij bond en/of koepel, eigen sportaccommodatie en/of kantine;
  • Leden en activiteiten: samenstelling ledenbestand (leeftijd, geslacht, etniciteit, sporters met een handicap), ledenverloop, ledenverwerving en activiteiten;
  • Bestuur en beleid: samenstelling bestuur (aantal bestuursleden, leeftijd, zittingsduur, geslacht en etniciteit, functie), grootste zorgen in de vereniging, beleidsvoering (beleidsplannen, prioriteiten, informatiebronnen);
  • Kader: vrijwilligers, vergoedingen en salarissen en professionalisering;
  • Externe contacten, adviezen en ondersteuning, samenwerking;
  • Financiën: contributies, financiële positie;
  • Sport en gezondheid: sociale hygiëne, hygiënecode.

Dit zijn de onderwerpen die terugkeren in vaste vraagstellingen. Naast deze vragen zijn er ook wisselende vragen die om de twee of drie jaar worden gesteld, bijvoorbeeld vragen over de verhouding recreatie-/prestatiesporters, zorgvoorzieningen in de vereniging, onderzoek, arbeidsomstandigheden of sportstimulering.

De Verenigingsmonitor wordt door middel van een webenquête aangeboden.

Resultaten

Jaarlijks verschijnen rapportages met de resultaten van de Verenigingsmonitor. Deze rapportages presenteren de stand van zaken en de ontwikkelingen in de Nederlandse sportverenigingen. Door de jaarlijkse herhaling van onderzoeksinspanningen en het gebruik van uniforme vragen en begrippen kunnen longitudinale ontwikkelingen duidelijk in kaart worden gebracht. De grootste gemene delers fungeren als kengetallen.

Ver monitor figuur 3

Ver orientatie verenigingen figuur 2