Sport in transitiegebieden

De Nederlandse sport staat voor uitdagende tijden. Veranderingen in de samenleving, zoals vergrijzing, individualisering en nieuwe vormen van binding vragen om continue aanpassing van het sportaanbod van lokale sportaanbieders. Deze uitdagingen laten zich voelen in het hele land, maar komen extra hard aan in gebieden die te maken hebben met een bevolkingskrimp. In deze gebieden zorgen vergrijzing en migratie voor een verminderde instroom van (jeugd)leden en een andere samenstelling van de sportaanbieders in krimpregio’s, hetgeen vele vragen oproept over de levensvatbaarheid en het veranderende karakter van deze organisaties.

In het kader van bovenstaande uitdagingen heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een subsidie toegekend aan NOC*NSF en Kenniscentrum Sport om in zes transitiegebieden (krimpgebieden of gebieden met andere ingrijpende demografische trends) pilotprojecten op te zetten. Binnen deze projecten worden sportverenigingen die moeten bijdragen aan een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van het lokale sportaanbod ondersteund. Het Mulier Instituut peilt binnen de zes transitiegebieden en in zes vergelijkbare transitiegebieden hoe de sportparticipatie zich ontwikkelt en hoe het de sportverenigingen in deze regio’s vergaat. Er is nadrukkelijk gekozen voor een vergelijkend perspectief, zodat de inzet van de pilotprojecten zo goed mogelijk op waarde kan worden geschat.

Aanvullend aan de kwantitatieve peiling zal het Mulier Instituut onderzoeken in hoeverre de Open Club-gedachte, die in de pilotprojecten wordt gestimuleerd, samenwerking tussen de sportverenigingen en de lokale partners stimuleert. Wij gaan groepsgesprekken aan met de lokale partners van sportverenigingen om na te gaan hoe zij aankijken tegen de rol van de sportverenigingen. Vinden zij dat het lokale speelveld is veranderd naar aanleiding van de pilotprojecten en welke impact heeft dit op de leefbaarheid van de regio?

De uitkomsten van het onderzoek worden in drie rapporten gepresenteerd: de eerste rapportage verscheen medio oktober 2016.

Klik hier voor de rapportage Sport in transitieregio’s. Ontwikkeling van de sport in gebieden met demografische uitdagingen (pdf).

In de zomer van 2017 zullen tussenrapportages uitkomen, waarin de levensvatbaarheid van de verenigingen aan bod komt. In het najaar van 2017 verschijnt het eindrapport. Dit eindrapport is een overkoepelende evaluatie van de pilotprojecten en bevat de laatste update over sportdeelname en de kenmerken van levensvatbaarheid van sportverenigingen zoals deze in de tussenrapporten zijn gepresenteerd. Bovendien bevat het eindrapport vergelijkingen tussen de verschillende regio’s en de uitkomsten van de groepsgesprekken met de lokale partners.