Geschiedschrijving van de Nederlandse paralympische beweging

Recent is een tweetal ‘vooronderzoeken’ (Verhaag 2013 en Meijer 2014) uitgevoerd dat een vliegende start mogelijk maakt van een vervolgstudie waarin de Nederlandse paralympische beweging in historisch perspectief wordt geplaatst.

De beoogde studie heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds gaat het om het vastleggen (empirisch/beschrijvend) van de ontwikkeling van de gehandicaptensport in ons land naar verschillende dimensies zoals sportdeelname, sportvorm en organisatiewijze. De focus ligt daarbij op het in beeld brengen van verbindingen met het paralympische gedachtegoed zoals dat midden vorige eeuw werd uitgedragen. Anderzijds dient de studie de ontwikkeling van de paralympische beweging ook (theoretisch/verklarend) te plaatsen in de bredere maatschappelijke context en te koppelen aan relevante beleidsontwikkelingen in de beschreven periode. Op deze wijze kan een interpretatie gegeven worden aan de ontwikkelingsgang van de gehandicaptensport en zijn beoefenaren in ons land. Die ontwikkeling wordt meestal geduid in termen van het overwinnen van een dubbele achterstelling: als sporter en als participant in de samenleving.

Door deze studie zal een witte vlek in de geschiedschrijving van de Nederlandse sport en de paralympische beweging in het bijzonder, zeg vanaf 1980, ingekleurd worden. Bij de uitwerking van de studie is er de keuze voor een wetenschappelijk of een meer journalistiek eindproduct. In de rapportagefase zal een dergelijke accentlegging nadrukkelijk aan de orde zijn. Welke keuze ook gemaakt wordt, er zal in beide gevallen sprake zijn van een standaardwerk gewijd aan de gehandicaptensport en paralympische beweging in Nederland.

De gegevens die reeds in beide voorstudies verzameld zijn, dienen verder aangevuld te worden. Het aldus bijeengebrachte materiaal kan na afronding van de hier bedoelde rapportage weer voor andere publicaties benut worden. Denk aan artikelen in vak- of sporttijdschriften, brochures, opleidingsdocumentatie et cetera.

Voor deze studie wordt samenwerking gezocht met de afdeling geschiedenis van de Radboud Universiteit.