Ondersteuning monitoring en evaluatie sportbeleid Zeist

Om uitvoering te geven aan de sport- en beweegvisie 2015-2020 ‘Sport zet Zeist in beweging’ is er in de gemeente Zeist een uitvoeringsprogramma 2016-2020 vastgesteld. In het uitvoeringsprogramma ligt de focus vooral op de thema’s sport- en beweegstimulering en de maatschappelijke waarde van sport en bewegen.

Het Mulier instituut biedt de gemeente Zeist ondersteuning bij het plan van aanpak om het sportbeleid te monitoren en te evalueren. Het monitor en evaluatieplan kan gebruikt worden als leidraad voor de monitoring en evaluatie van het sportbeleid in de aankomende vijf jaar. Er zijn tevens aanbevelingen gedaan voor het formuleren van concrete doelen, inzetten van meetinstrumenten en rapporteren van de resultaten.

Klik hier voor de rapportage ‘Monitor en evaluatieplan sportbeleid gemeente Zeist. Adviesrapport’ (pdf, maart 2017).