Ondersteuning beleidsplan breedtesport(stimulering) en sportaccommodaties Heerenveen

In opdracht van de gemeente Heerenveen doet het Mulier Instituut onderzoek en biedt zij ondersteuning bij het ontwikkelen van een lange termijn sportvisie. Het Mulier instituut voerde in 2015 reeds onderzoek uit naar de ruimte voor sport in Heerenveen. Klik hier voor de rapportage Ruimte voor sport in Heerenveen. Onderzoek naar de behoefte aan sportvoorzieningen in de periode 2015 tot en met 2030 (2016) (pdf).

Het doel van de ondersteuning is tweeledig. Als eerste zal het Mulier instituut de uitkomsten van het onderzoeksrapport ‘Ruimte voor sport in Heerenveen’ presenteren op vier bijeenkomsten die door de gemeente Heerenveen worden georganiseerd voor raadsleden, bestuurders van binnen- en buitensportverenigingen, beheerders van sportaccommodaties en vertegenwoordigers van dorpsbelangenorganisaties. Naar aanleiding van het rapport wordt er een discussie gevoerd over de te ontwikkelen sportvisie. Ten tweede ondersteunt het Mulier Instituut de gemeente om te komen tot een inhoudelijke en goed onderbouwde lange termijn sportvisie. Deze ondersteuning bestaat uit het beschrijven van de stand van zaken op het gebied van sport en bewegen op dit moment in Heerenveen. Op basis van wetenschappelijke literatuur en best practices adviseert het Mulier instituut de gemeente betreffende beleidsspeerpunten en het opstellen van een goed beleidsplan.