Sportbeleid en regelgeving

Sport is historisch gezien een vorm van particulier initiatief. De overheid vervult vanouds daarbij vooral een randvoorwaardelijke rol. De laatste decennia wordt sport en bewegen daarnaast ingezet als beleidsinstrument, om maatschappelijke doelstellingen op het vlak van gezondheid, sociale cohesie en economie te bereiken. Het Mulier Instituut voert onderzoek uit ter onderbouwing van het sportbeleid van de diverse overheden, in de vorm van onder meer draagvlakmetingen, behoeftenonderzoek, kosten-batenanalyses, prognoses, beleidsmonitoring en evaluatie, effectstudies en Rekenkameronderzoek.

Actueel

Onderbouwing maatschappelijke betekenis sport biedt kansen, maar vergt ook aandacht

Er komt steeds meer bewijsvoering over de maatschappelijke betekenis van sport. In grote lijnen wordt deze trend doorvertaald naar gemeentelijk beleid. Binnen gemeenten wordt immers steeds meer herkend dat sport ook voor andere beleidsterreinen van betekenis kan zijn. Dat zijn de hoofdconclusies van een quick scan die door het Mulier Instituut en door Kenniscentrum Sport is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Lees verder

Toekomstanalyse voor sport biedt Groningen basis voor sportprogramma

In opdracht van de gemeente Groningen heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de ruimtelijke behoefte voor de buiten- en binnensport en zwemwater in 2020 en 2030 in de gemeente Groningen. Per sporttak is becijferd of er een overschot of tekort is of in de toekomst zich aandoet. Lees verder

Groeiende populariteit hockey leidt tot veldentekort in regio Utrecht

Ondanks de uitbreiding van het aanbod van hockeyvelden en de oprichting van meerdere hockeyverenigingen kampen 12 van de 19 verenigingen in de regio Utrecht (nog steeds) met een tekort aan velden en kunnen ze geen of maar beperkt nieuwe leden aannemen. In de toekomst zal de behoefte aan ruimte voor hockey alleen nog maar groter worden. Dit wordt veroorzaakt door de doorstroming binnen de jeugd en van jeugd naar senioren. Verder dragen de bevolkingsgroei en de enorme populariteit van de sport bij aan de groeiende vraag naar hockey. Lees verder

Meerdere knelpunten in beschikbare ruimte voor buitensport in gemeente Utrecht

De benodigde ruimte voor de voetbal- en tennissport is in Utrecht niet in balans met de huidige capaciteit. Een aantal voetbal- en tennisverenigingen kampt met ruimtetekort, terwijl andere voetbal- en tennisverenigingen een overschot aan velden of banen hebben. De behoefte aan hockeyvelden zal in Utrecht naar verwachting toenemen. Lees verder

Voldoende ruimt voor sport in Enschede, nauwelijks te veel

Het Mulier Instituut onderzocht voor de gemeente Enschede de behoefte aan sportaccommodaties en overdekt zwemwater nu en in de toekomst. Daarvoor maakte het gebruik van gemeentelijke accommodatiegegevens en demografische ontwikkeling, vragenlijstonderzoek, landelijke uitgangspunten en normen voor accommodatiegebruik en verenigingsgegevens (o.a. ledenbestanden en huurgegevens). Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Maatschappelijke betekenissen van sport (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Groningen 2016-2030 (2016) (pdf)

Behoefte aan overdekt zwemwater in Groningen (2016) (pdf)

Ruimte voor hockey in de regio Utrecht 2016-2035 (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Utrecht 2016-2035 (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Enschede (2016) (pdf)

Behoefte aan overdekt zwemwater in Enschede (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Heerenveen (2016) (pdf)

Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten (2016) (pdf)

Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies (2016) (pdf)

Evaluatie Sportplan Brabant 2016 (2016) (pdf)

Gehandicaptensport in Noord-Brabant (2015) (pdf)

Burgervisie op sporten, bewegen en spelen in Duiven (2015) (pdf)

Rekenkameronderzoek sportaccommodaties Albrandswaard (2015) (pdf)

Gemeentelijke uitgaven aan sport. Een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2015) (2015) (pdf)

Sportbeleid (hoofdstuk in Rapportage Sport 2014, A. Tiessen-Raaphorst (red.), 2015) (pdf)

Sport en gemeenten. Handreiking voor onderbouwd sportbeleid. Factsheet (2014) (pdf)

Sport in collegeprogramma's 2014 (2014) (pdf)

Monitor Sportplan Brabant 2016, 1-meting (2014) (pdf)

Sport en GR2014: burgers over lokale sportstandpunten en sportbeleid (2014) (pdf)

The Netherlands (hoofdstuk in Comparative Sport Development. Systems, Participation and Public Policy, K. Hallmann & K. Petry (Eds.), 2013)

10 jaar sportonderzoek en -beleid. Essay ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Mulier Instituut (2012) (pdf)

Beleidsdoorlichting sport. Hoofdrapport (2011) (pdf)

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.