Sportbeleid en regelgeving

Sport is historisch gezien een vorm van particulier initiatief. De overheid vervult vanouds daarbij vooral een randvoorwaardelijke rol. De laatste decennia wordt sport en bewegen daarnaast ingezet als beleidsinstrument, om maatschappelijke doelstellingen op het vlak van gezondheid, sociale cohesie en economie te bereiken. Het Mulier Instituut voert onderzoek uit ter onderbouwing van het sportbeleid van de diverse overheden, in de vorm van onder meer draagvlakmetingen, behoeftenonderzoek, kosten-batenanalyses, prognoses, beleidsmonitoring en evaluatie, effectstudies en Rekenkameronderzoek.

Actueel

Gemeenten geven per inwoner bijna 65 euro uit aan sport

De totale (netto) sportuitgaven van gemeenten in Nederland bedroegen in 2016 1.202 miljoen euro. Deze uitgaven zijn in 2016, net als in 2015 marginaal teruggelopen. Over deze beide jaren samen was de daling in uitgaven 1,3 procent. Gelet op de begrotingen voor 2017 is de verwachting dat de (geringe) daling in sportuitgaven van gemeenten zich in 2017 doorzet. Lees verder

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Nederlanders steunen sportstimuleringsbeleid

Een ruime meerderheid van de bevolking vindt het belangrijk dat de gemeente zich blijft inzetten voor sportstimulering en beheer en onderhoud van sportaccommodaties. Dit blijkt uit een peiling die het Mulier Instituut heeft uitgevoerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgende maand. Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen vier jaar geleden, gaat sport ook in 2018 een rol spelen bij de keuze in het stemhokje. Eén op de vijf kiesgerechtigden zegt de sportstandpunten van politieke partijen mee te nemen in de keuze op 21 maart 2018. Lees verder

Visiedocument lokaal sport- en beweegbeleid gepresenteerd op VSG Kennisdag

Op de Kennisdag Sport en Gemeenten 2018 in Almere heeft Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) het geactualiseerde visiedocument ‘Sport stimuleert! Naar een optimale inzet van uw sportkapitaal’ gepresenteerd. Hierin schetst VSG een samenhangende visie op het lokale sport- en beweegbeleid in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Het Mulier Instituut participeerde en deed de penvoering in de werkgroep die het visiedocument heeft opgesteld. Lees verder

Sport- en beweegbeleid breder dan sport alleen

Het gemeentelijk sport- en beweegbeleid is breder dan sport alleen. Het beleid wordt veelal ontwikkeld in samenwerking met andere beleidsafdelingen en in interactie met het lokale speelveld, waardoor de doelen van het sportbeleid gerelateerd zijn aan gezondheid en de bredere maatschappelijke betekenis van sport en bewegen. Lees verder

Afname gemeentelijke sportuitgaven tussen 2014 en 2015

De (netto) gemeentelijke sportuitgaven zijn tussen 2014 en 2015 met 1 procent afgenomen tot 1,21 miljard euro. Het is voor het eerst dat een afname van de uitgaven wordt vastgesteld. In een tijd van bezuinigingen bij gemeenten is het sportaandeel in de totale gemeentelijke uitgaven sinds 2010 wel enigszins gegroeid. Ook in vergelijking met andere vrijetijdsuitgaven van gemeenten staat sport er goed op. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Sport en GR2018. Burgers over lokale sportstandpunten en sportbeleid. Factsheet 2018/2 (2018) (pdf)

Monitor Lokaal Sportbeleid 2016 (2017) (pdf)

Sportuitgaven van gemeenten. Een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2016) (2017) (pdf)

Monitor en evaluatieplan sportbeleid gemeente Zeist. Adviesrapport (2017) (pdf)

Tussentijdse evaluatie sportbeleid gemeente Zeist (2017) (pdf)

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Limburg (2017) (pdf)

Samenwerking sport & sociaal domein in Houten (2017) (pdf)

Maatschappelijke betekenissen van sport (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Groningen 2016-2030 (2016) (pdf)

Behoefte aan overdekt zwemwater in Groningen (2016) (pdf)

Ruimte voor hockey in de regio Utrecht 2016-2035 (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Utrecht 2016-2035 (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Enschede (2016) (pdf)

Behoefte aan overdekt zwemwater in Enschede (2016) (pdf)

Ruimte voor sport in Heerenveen (2016) (pdf)

Sportuitgaven en beleidsinzet van Limburgse gemeenten (2016) (pdf)

Gehandicaptensportbeleid in gemeenten en provincies (2016) (pdf)

Evaluatie Sportplan Brabant 2016 (2016) (pdf)

Gehandicaptensport in Noord-Brabant (2015) (pdf)

Burgervisie op sporten, bewegen en spelen in Duiven (2015) (pdf)

Rekenkameronderzoek sportaccommodaties Albrandswaard (2015) (pdf)

Gemeentelijke uitgaven aan sport. Een overzicht van de ontwikkelingen (2010-2015) (2015) (pdf)

Sportbeleid (hoofdstuk in Rapportage Sport 2014, A. Tiessen-Raaphorst (red.), 2015) (pdf)

Sport en gemeenten. Handreiking voor onderbouwd sportbeleid. Factsheet (2014) (pdf)

Sport in collegeprogramma's 2014 (2014) (pdf)

Monitor Sportplan Brabant 2016, 1-meting (2014) (pdf)

Sport en GR2014: burgers over lokale sportstandpunten en sportbeleid (2014) (pdf)

The Netherlands (hoofdstuk in Comparative Sport Development. Systems, Participation and Public Policy, K. Hallmann & K. Petry (Eds.), 2013)

10 jaar sportonderzoek en -beleid. Essay ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het Mulier Instituut (2012) (pdf)

Beleidsdoorlichting sport. Hoofdrapport (2011) (pdf)

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.