Verdiepend onderzoek erkende interventies

In het kader van de Monitor Sport en Bewegen in de Buurt (SBB Monitor 2017-2019) start het Mulier Instituut eind 2017 een verdiepend onderzoek naar het gebruik van erkende sport- en beweeginterventies.

Het kabinet wil met het programma SBB en in het bijzonder met de Sportimpuls stimuleren dat bestaande sport- en beweeginterventies die hun waarde al hebben bewezen, worden toegepast. Dit moet uiteindelijk leiden tot een kwalitatieve verbetering van het sport- en beweegaanbod.

Het aanbod van sport- en beweeginterventies in Nederland is groot. De afgelopen jaren heeft Kenniscentrum Sport met het programma Effectief actief ingezet op het ondersteunen van interventie-eigenaren bij het verbeteren van de kwaliteit van hun interventie. Zij konden deelnemen aan een erkenningstraject, waarin interventies worden beschreven, ingediend, beoordeeld, erkend en gepubliceerd. De interventies zijn opgenomen in de database van het Loket Gezond Leven. Een deel van de sport- en beweeginterventies is opgenomen in de Menukaart Sportimpuls. Naast sport- en beweegaanbieders die bijvoorbeeld via de Sportimpuls projecten uitvoeren, kunnen ook buurtsportcoaches gebruikmaken van erkende interventies. Interventies worden echter nog niet door iedereen gevonden, dan wel gebruikt. Wat precies de ervaringen met én stimulansen en belemmeringen zijn bij het gebruik is niet bekend. Ook is niet bekend welke randvoorwaarden nodig zijn om de kwaliteit van interventies te verbeteren.

Bij het onderzoek staan de volgende vragen centraal:

  • In welke mate worden erkende sport- en beweeginterventies gebruikt en door wie, wat zijn behoeften en ervaringen van gebruikers met het werken met erkende interventies en welke stimulansen en belemmeringen ervaren zij daarbij?
  • Welke ervaringen hebben interventie-eigenaren zelf met het gebruik van hun interventie door derden en wat zijn randvoorwaarden waaronder zij bereid en in staat zijn om te werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun interventie?

Uitvoering en methode

We voeren het onderzoek uit in samenwerking met kenniscentrum Sport. Een klankbordgroep adviseert in de opzet en uitvoering van het onderzoek.

Bij het onderzoek maken we gebruik van panelonderzoek, documentanalyse en (groeps)interviews.