Ondersteuning gemeenten bij monitoring en evaluatie inzet buurtsportcoaches

Op basis van de ervaringen en kennis uit voorgaand en lopend onderzoek naar het programma Sport en Bewegen in de Buurt, is duidelijk dat vrijwel alle gemeenten het programma, in het bijzonder de inzet van buurtsportcoaches, als een impuls voor hun lokale sportbeleid zien. Ze zoeken nu instrumenten waarmee ze op lokaal niveau hun eigen beleid/implementatie van het programma kunnen monitoren en evalueren, om bijvoorbeeld hun eigen bijdrage aan het programma in de gemeenteraad te kunnen verantwoorden of om zelf verbeterslagen aan te brengen. Van belang daarbij is dat lokaal ‘eigen’ doelstellingen aan de uitvoering van het programma SBB zijn gekoppeld en dus in de sfeer van monitoring en evaluatie maatwerk nodig is.

In de periode 2017-2019 biedt het Mulier Instituut in samenwerking met Kenniscentrum Sport en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) gemeenten ondersteuning bij het opzetten van lokaal monitoring- en evaluatieonderzoek, met een focus op de inzet van buurtsportcoaches.

Doel ondersteuning

Het doel is enerzijds de kennis die gemeenten hebben over monitoring en evaluatie te vergroten zodat zij in staat zijn goede plannen voor de monitoring en evaluatie van hun lokale beleid ten aanzien van buurtsportcoaches te (laten) ontwikkelen en uitvoeren. Anderzijds willen we ervaringen van gemeenten met lokale monitoring en evaluatie en goede voorbeelden verzamelen en daarover rapporteren in de voortgangsrapportage van de Monitor Sport en Bewegen in de Buurt.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Productontwikkeling: o.a. (door)ontwikkeling monitoring- en evaluatiewijzer, voorbeelden van onderzoeksinstrumenten, antwoorden op veel gestelde vragen.
  • Valorisatie: verspreiden producten en kennis via internet (o.a. sportindebuurt.nl), bijeenkomsten, nieuwsbrieven.
  • Helpdeskfunctie: vraagbaak voor gemeenten die aan de slag gaan met monitoring en evaluatie. Het MI werkt hierin samen met Kenniscentrum Sport. Klik hier voor meer informatie over de helpdeskfunctie.
  • Bundeling ervaringen: bijhouden van goede voorbeelden en initiatieven van gemeenten, meta-analyse en rapportage.