Monitor Sport en Bewegen in de Buurt (SBB)

Het huidige landelijke sportbeleid is voor wat betreft de breedtesport voor een belangrijk deel gekaderd door het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB), waarbij de combinatiefunctionarissen, de buurtsportcoaches en de Sportimpuls als voornaamste instrumenten worden ingezet. Het programma SBB is verlengd tot en met 2018.

Tussen 2013 en 2016 voerde het Mulier Instituut de monitoring van het programma SBB uit. Met de verlenging van het programma SBB is ook de monitoring verlengd. Deze loopt door tot en met 2019. Jaarlijks brengt het Mulier Instituut integrale voortgangsrapportages uit, op basis van cijfers en inzichten uit registraties en onderzoeken van verschillende partijen. Daarin wordt verslag gedaan van de inzet van de diverse beleidsinstrumenten, het proces, de resultaten en effecten, afgezet tegen de ontwikkeling van enkele kernindicatoren met betrekking tot de sport- en beweegdeelname, nationaal en lokaal. De jaarlijkse rapportages bieden VWS en de uitvoerende partijen de mogelijkheid het beleidsproces (tussentijds) te evalueren en bij te sturen. Via de rapportages legt de minister van VWS jaarlijks verantwoording af aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma SBB.

Inmiddels heeft het Mulier Instituut vijf maal een voortgangsrapportage uitgebracht (2013, 2014, 2015, 2016 en 2017). De volgende voortgangsrapportage verschijnt in 2018. De laatste rapportage in 2019 heeft een evaluerend karakter.

Doelstelling SBB Monitor 2017-2019

  • het blijven volgen van de voortgang van het programma SBB tegen het licht van de door de minister voorgestelde wijzigingen en gestelde landelijke doelen;
  • met de ervaringen uit voorgaande monitoring en onderzoek inzoomen op de lokale implementatie en opbrengsten van het beleid door te ondersteunen in tools voor lokale monitoring en evaluatie en daarover te rapporteren op meta-niveau;
  • de beleidsontwikkeling ondersteunen door actuele thema’s en voorgenomen beleidswijzigingen te peilen via panels.

Naast het opstellen van de jaarlijkse voortgangsrapportages, omvat de SBB Monitor 2017-2019 de volgende deelprojecten:

  1. Panelonderzoek Sport en Bewegen in de Buurt
  2. Ondersteuning gemeenten bij lokale monitoring en evaluatie van SBB-beleid
  3. Verdiepend onderzoek erkende interventies

Recente rapportages

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017.

Klik hier voor de kamerbrief van minister Bruins, Voortgangsbrief Wetgevingoverleg Sport (13-11-2017).

Klik hier voor het Evaluatieonderzoek buurtsportcoaches (2017).

Klik hier voor het Bijlagenrapport bij het evaluatieonderzoek buurtsportcoaches (2017).

Klik hier voor het rapport Sportimpuls, meting 2017.

Klik hier voor het factsheet Stappen op weg naar sport en/of bewegen (2017).

Klik hier voor het factsheet Afstemmen vraag & aanbod voor sporten/bewegen (2017).

Voor meer informatie over de Evaluatie Buurtsportcoaches 2016-2017 klik hier.

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017.

Klik hier voor het Evaluatieonderzoek buurtsportcoaches.

Klik hier voor het Bijlagenrapport bij het evaluatieonderzoek buurtsportcoaches.

Klik hier voor het rapport Sportimpuls, meting 2017.

Klik hier voor het factsheet Stappen op weg naar sport en/of bewegen.

Klik hier voor het factsheet Afstemmen vraag & aanbod voor sporten/bewegen.

Klik hier voor de kamerbrief van minister Bruins, Voortgangsbrief Wetgevingoverleg Sport (13-11-2017).

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016.

Klik hier voor het Verdiepingsonderzoek buursportcoaches 2016.

Klik hier voor het rapport Sportimpuls, meting 2016.

Klik hier voor de kamerbrief van minister Schippers, Voortgangsbrief Sport (16-11-2016).

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015.

Klik hier voor het rapport Sportimpuls, meting 2015.

Klik hier voor de kamerbrief van minister Schippers, Voortgangsbrief Sport (17-11-2015).

Klik hier voor de Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014.

Klik hier voor de kamerbrief van minister Schippers, Rapporten Sport en Bewegen in de Buurt (3-2-2015).

Klik hier voor de Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches 2014.

Klik hier voor de kamerbrief van minister Schippers, Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt (21-10-2014).

Klik hier voor de Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2013.

Klik hier voor de kamerbrief van minister Schippers, Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt (5-11-2013).