Monitor Sport en Bewegen in de Buurt (SBB)

Het huidige landelijke sportbeleid is voor wat betreft de breedtesport voor een belangrijk deel gekaderd door het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB), waarbij de combinatiefunctionarissen, de buurtsportcoaches en de Sportimpuls als voornaamste instrumenten worden ingezet. Het programma SBB is verlengd tot en met 2018.

Tussen 2013 en 2016 voerde het Mulier Instituut de monitoring van het programma SBB uit. Met de verlenging van het programma SBB is ook de monitoring verlengd. Deze loopt door tot en met 2019. Jaarlijks brengt het Mulier Instituut integrale voortgangsrapportages uit, op basis van cijfers en inzichten uit registraties en onderzoeken van verschillende partijen. Daarin wordt verslag gedaan van de inzet van de diverse beleidsinstrumenten, het proces, de resultaten en effecten, afgezet tegen de ontwikkeling van enkele kernindicatoren met betrekking tot de sport- en beweegdeelname, nationaal en lokaal. De jaarlijkse rapportages bieden VWS en de uitvoerende partijen de mogelijkheid het beleidsproces (tussentijds) te evalueren en bij te sturen. Via de rapportages legt de minister van VWS jaarlijks verantwoording af aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma SBB.

Inmiddels heeft het Mulier Instituut vier maal een voortgangsrapportage uitgebracht (2013, 2014, 2015 en 2016). Met de verlenging van het programma SBB volgen nog drie rapportages (2017, 2018 en 2019). De laatste rapportage in 2019 heeft een evaluerend karakter.

Doelstelling SBB Monitor 2017-2019

  • het blijven volgen van de voortgang van het programma SBB tegen het licht van de door de minister voorgestelde wijzigingen en gestelde landelijke doelen;
  • met de ervaringen uit voorgaande monitoring en onderzoek inzoomen op de lokale implementatie en opbrengsten van het beleid door te ondersteunen in tools voor lokale monitoring en evaluatie en daarover te rapporteren op meta-niveau;
  • de beleidsontwikkeling ondersteunen door actuele thema’s en voorgenomen beleidswijzigingen te peilen via panels.

Naast het opstellen van de jaarlijkse voortgangsrapportages, omvat de SBB Monitor 2017-2019 de volgende deelprojecten:

  1. Panelonderzoek Sport en Bewegen in de Buurt
  2. Ondersteuning gemeenten bij lokale monitoring en evaluatie van SBB-beleid
  3. Verdiepend onderzoek erkende interventies

Recente rapportages

Op 16 november 2016 is de Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016 verschenen.

Klik hier voor de kamerbrief van minister Schippers over de voortgang van sportprogramma's (16-11-2016).

In de SBB Monitor 2016 zijn ook resultaten opgenomen uit lopende verdiepingsonderzoeken naar de Buurtsportcoachregeling en de Sportimpuls en uit een landelijke enquête over de Buurtsportcoachregeling onder gemeenteambtenaren sport. Dit laatste onderzoek maakt deel uit van een tweejarig evaluatieonderzoek naar de lokale implementatie van de Buurtsportcoachregeling dat het Mulier Instituut samen met 8 sporthogescholen uitvoert (Evaluatie Buurtsportcoaches 2016-2017).

Klik hier voor het Verdiepingsonderzoek Buurtsportcoaches 2016.

Klik hier voor het Verdiepingsonderzoek Sportimpuls 2016.

Klik hier voor het factsheet Sport en bewegen in de buurt, bekendheid en tevredenheid.

Klik hier voor het factsheet Landelijke enquête gemeenteambtenaren sport.

Klik hier voor meer informatie over de Evaluatie Buurtsportcoaches 2016-2017.

Op 16 november 2016 zijn de Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016, het Verdiepingsonderzoek buursportcoaches 2016 en het Verdiepingsonderzoek Sportimpuls 2016 verschenen. Klik op de titels om de rapporten te downloaden (pdf).

Klik hier voor de kamerbrief van minister Schippers over de voortgang van sportprogramma's (16-11-2016)

Op 17 november 2015 is de Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015 en het Verdiepingsonderzoek Sportimpuls 2015 verschenen. Klik op de titels om het rapport te downloaden (pdf).

Klik hier voor de kamerbrief van minister Schippers over de voortgang van sportprogramma's (17-11-2015).

De tweede voortgangsrapportage verscheen op 3 februari 2015. Klik hier om de Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014 te downloaden (pdf).

Lees hier de kamerbrief van minister Schippers over de belangrijkste resultaten van de jaarlijkse monitor Sport en Bewegen in de Buurt en de resultaten van de eerste effectmeting naar de inzet van buurtsportcoaches (03-02-2015).

Klik hier voor de Voorstudie effectmeting buurtsportcoaches 2014.

Lees hier de kamerbrief van minister Schippers over de voortgang van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (21-10-2014).

De eerste voortgangsrapportage verscheen op 5 november 2013. Klik hier om de Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt, 2013 te downloaden (pdf).

Lees hier de kamerbrief van minister Schippers over de voortgang van het programma Sport en Bewegen in de Buurt (2013).