Evaluatie buurtsportcoaches 2016-2017

Sinds 2008 kunnen gemeenten met cofinanciering van het Rijk hun lokale sport- en beweegbeleid een impuls geven door het aanstellen van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches. Bijna alle gemeenten nemen deel aan de regeling (373 in 2016). Het doel is om eind 2016 2.900 fte buurtsportcoaches te realiseren. De inzet van de regeling, als onderdeel van het programma Sport en Bewegen in de Buurt, is stimuleren dat voor iedere Nederlander een passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig is, dat veilig en toegankelijk is. Het uiteindelijke doel is dat meer mensen kunnen sporten en bewegen.

Samen met acht hogescholen en met subsidie van het ministerie van VWS voert het Mulier Instituut in de periode 2016-2017 een omvangrijk evaluatieonderzoek uit naar de lokale implementatie en opbrengsten van de regeling Brede impuls combinatiefuncties (buurtsportcoachregeling). Dit onderzoek richt zich specifiek op de buurtsportcoaches, hoewel cultuurcoaches ook onder deze regeling vallen.

Het onderzoek bestaat uit twee deelonderzoeken:

  1. Een evaluatie van de lokale implementatie van de regeling (2016). Centrale vraag: hoe hebben gemeenten en hun lokale partners de regeling Brede impuls combinatiefuncties geïmplementeerd?
  2. Een evaluatie van de lokale opbrengsten van de regeling (2017). Centrale vraag: wat zijn de lokale opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches?

Met de uitkomsten uit de twee deelonderzoeken worden de landelijke opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties inzichtelijk gemaakt en wordt ingezoomd op de factoren die hierbij een rol spelen.

Het onderzoek wordt bij 34 casegemeenten uitgevoerd, met als doel een inclusie van kleine, middelgrote en grote gemeenten en een spreiding over het land. In het onderzoek is ongeveer een kwart van de bevolking en een kwart van het aantal fte buurtsportcoaches in Nederland vertegenwoordigd. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, waarbij diverse betrokkenen worden gehoord: beleidsambtenaren, lokale coördinatoren van de regeling buurtsportcoaches, lokale partijen die mede uitvoering geven aan de uitvoering van de regeling, buurtsportcoaches, eindgebruikers en landelijke beleidspartners en ondersteuningsorganisaties.

Voor een samenvatting van de onderzoeksopzet klik hier.

Het evaluatieonderzoek heeft ook een eigen website: zie www.evaluatiebuurtsportcoaches.nl.

Recente publicaties

Klik hier voor het Evaluatieonderzoek buurtsportcoaches (2017).

Klik hier voor het Bijlagenrapport bij het evaluatieonderzoek buurtsportcoaches (2017).

Klik hier voor het stagerapport De buurtsportcoach als verbinder (2017).

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017.

Klik hier voor het rapport Sportimpuls, meting 2017.

Klik hier voor de kamerbrief van minister Bruins, Voortgangsbrief Wetgevingoverleg Sport (13-11-2017).

Klik hier voor het Evaluatieonderzoek buurtsportcoaches.

Klik hier voor het Bijlagenrapport bij het evaluatieonderzoek buurtsportcoaches.

Klik hier voor het stagerapport De buurtsportcoach als verbinder.

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017.

Klik hier voor het rapport Sportimpuls, meting 2017.

Klik hier voor de kamerbrief van minister Bruins, Voortgangsbrief Wetgevingoverleg Sport (13-11-2017).

Klik hier voor het factsheet Landelijke enquête gemeenteambtenaren sport.

Klik hier voor het Verdiepingsonderzoek Buurtsportcoaches 2016.

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016.