Sport en Bewegen in de Buurt

De overheid investeert via het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) fors in het stimuleren dat voor iedere Nederlander passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig is, dat bovendien veilig en toegankelijk is. Uiteindelijk doel is dat meer mensen gaan sporten en bewegen. Het Mulier Instituut brengt de processen, resultaten en effecten van dat beleid in beeld. Daarbij kijken we naar opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches en Sportimpulsprojecten. Daarnaast volgt het Mulier Instituut de problematiek rond het stimuleren van lokaal sport- en beweegaanbod, de ontwikkelingen in de sportdeelname van burgers in het algemeen en specifieke doelgroepen in het bijzonder (gehandicapten), en de betaalbaarheid van sport. Ook kunnen we bogen op ervaringen met onderzoek over vraag naar en gebruik van openbare voorzieningen voor sport en bewegen, waaronder de Cruyff Courts.

Actueel

Buurtsportcoaches vinden pilot-traject EVC van toegevoegde waarde

Buurtsportcoaches en werkgevers vinden een traject voor erkenning van verworven competenties (EVC) van toegevoegde waarde. Dankzij het traject krijgen buurtsportcoaches meer inzicht in hun competenties en kunnen werkgevers de buurtsportcoaches gerichter inzetten. Het EVC pilot-traject is in 2016 aangeboden door het Kenniscentrum Sport. Lees verder

Programma SBB zorgt voor impuls lokaal sport- en beweegbeleid

In Nederland zijn per 1 september 2016 2.847 fte buurtsportcoaches actief om lokaal sport- en beweegaanbod te organiseren of te coördineren. De verwachting is dat de door het Rijk beoogde doelstelling van 2.900 fte buurtsportcoaches aan het eind van dit jaar ruimschoots wordt gehaald. Sinds het begin van de Sportimpulsregeling in 2012 zijn in totaal 770 Sportimpulsprojecten met een looptijd van twee jaar gestart. Lees verder

Anders georganiseerde sport kan grote rol spelen bij stimuleren sportdeelname

Veel volwassenen doen aan sport voor een betere gezondheid en opbouw van conditie, en kiezen ervoor om dat buiten de sportvereniging te doen. Daarbij kan ‘Anders georganiseerde sport’ een grote rol spelen bij het stimuleren van sport bij volwassenen. Dit blijkt uit de rapportage ‘Anders georganiseerd sport’ waarin het Mulier Instituut in opdracht van de gemeente Utrecht diverse aspecten van anders georganiseerde sport bij volwassenen heeft onderzocht. Lees verder

Investeren in kader, lokale samenwerking en plezierbeleving belangrijk bij succesvolle sportstimulering kwetsbare jongeren

Veel jongeren in de leeftijdsfase van 12 tot 18 jaar stoppen met sport, met name bij een club, maar de uitval is groter onder de groepen die toch al minder aan sport deelnemen (onder andere gezinnen met een lage sociaaleconomische status, laag opleidingsniveau en niet-westerse achtergrond). Hierdoor worden bestaande verschillen in sportdeelname en fysieke activiteit groter. Lees verder

Nederland telt meer dan 2600 fte buurtsportcoaches en 665 Sportimpulsprojecten

In Nederland waren aan het eind van vorig jaar 2.607 fte buurtsportcoaches actief om lokaal sport- en beweegaanbod te organiseren of te coördineren. Het einddoel van 2.900 fte buurtsportcoaches in 2016 is daarmee binnen bereik. Sinds het begin van de Sportimpulsregeling in 2012 zijn in totaal 665 Sportimpulsprojecten met een looptijd van twee jaar gestart. Dit jaar zijn 119 aanvragen voor de Sportimpuls gehonoreerd. Lees verder