Sport en Bewegen in de Buurt

De overheid investeert via het programma Sport en Bewegen in de Buurt (SBB) fors in het stimuleren dat voor iedere Nederlander passend sport- en beweegaanbod in de buurt aanwezig is, dat bovendien veilig en toegankelijk is. Uiteindelijk doel is dat meer mensen gaan sporten en bewegen. Het Mulier Instituut brengt de processen, resultaten en effecten van dat beleid in beeld. Daarbij kijken we naar opbrengsten van de inzet van buurtsportcoaches en Sportimpulsprojecten. Daarnaast volgt het Mulier Instituut de problematiek rond het stimuleren van lokaal sport- en beweegaanbod, de ontwikkelingen in de sportdeelname van burgers in het algemeen en specifieke doelgroepen in het bijzonder (sociale in- en uitsluitinggehandicapten), en de betaalbaarheid van sport. Ook kunnen we bogen op ervaringen met onderzoek over vraag naar en gebruik van openbare voorzieningen voor sport en bewegen, waaronder de Cruyff Courts.

Actueel

Zowel Sportimpuls als buurtsportcoaches impuls voor gemeentelijk sportbeleid

De meerderheid (83%) van de gemeenten ziet de buurtsportcoach als een integraal en belangrijk deel van het lokale sportbeleid. Ruim twee derde van de gemeenten (69%) heeft de beleidsdoelen voor de Brede impuls combinatiefuncties (Bic, inzet van buurtsportcoaches) in een gemeentelijke beleidsnota verankerd. Bij de meeste Sportimpulsprojecten (90%) is een buurtsportcoach betrokken. De laatste jaren is meer aandacht gekomen voor de borging van een Sportimpulsproject en voor het bereiken van kwetsbare doelgroepen. Met name de Sportimpuls Jeugd in Lage InkomensBuurten (JILIB) wordt in achterstandswijken met meer kwetsbare bewoners vaak aangevraagd. Lees verder

Sportimpulsprojecten meest succesvol voor minder actieve doelgroep

Reguliere Sportimpulsprojecten zijn meestal succesvoller in het bereiken, werven en behouden van minder actieve doelgroepen dan projecten die zich richten op kinderen met overgewicht (Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht) of jeugd in lage inkomensbuurten (Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten). Lees verder

Buurtsportcoaches stimuleren om te sporten en te bewegen in de buurt

Bijna alle Nederlandse gemeenten zetten buurtsportcoaches in. Zij ervaren deze inzet als impuls voor hun lokale sportbeleid (95%) en willen (94%) dit beleid op lange termijn voortzetten. Lokale partijen en gemeenten zien dat door de buurtsportcoach meer verbindingen tussen organisaties zijn ontstaan en meer activiteiten voor bewoners worden georganiseerd. Op lange termijn zien zij dat mensen meer worden gestimuleerd om in de buurt te sporten en bewegen en dat dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen wordt gestimuleerd. Lees verder

Helft sport- en beweegaanbieders zet Sportimpulsactiviteiten door

De helft van de sport- en beweegaanbieders die in 2012 en 2013 sport- en beweegactiviteiten in het kader van de Sportimpuls hebben opgezet, voert deze nog volledig uit. Iets meer dan een derde voert nog een deel van de activiteiten uit. 10 procent heeft de activiteiten gestopt. Een gebrek aan financiële middelen, bij uitvoerende partijen en deelnemers, is de belangrijkste reden voor het stoppen van activiteiten. Lees verder

Buurtsportcoaches vinden pilot-traject EVC van toegevoegde waarde

Buurtsportcoaches en werkgevers vinden een traject voor erkenning van verworven competenties (EVC) van toegevoegde waarde. Dankzij het traject krijgen buurtsportcoaches meer inzicht in hun competenties en kunnen werkgevers de buurtsportcoaches gerichter inzetten. Het EVC pilot-traject is in 2016 aangeboden door het Kenniscentrum Sport. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

Literatuuronderzoek bewegen door kinderen met overgewicht (2017) (pdf)

Evaluatie buurtsportcoaches (2017) (pdf)

Bijlagenrapport Werkwijze naar type buurtsportcoach (2017) (pdf)

Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017 (2017) (pdf)

Sportimpuls, meting 2017 (2017) (pdf)

Borging Sportimpulsprojecten rondes 2012 en 2013 (2017) (pdf)

Evaluatie EVC-traject buurtsportcoaches (2017) (pdf)

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2016 (2016) (pdf)

Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2016 (2016) (pdf)

Sportimpuls, meting 2016 (2016) (pdf)

Sport en bewegen in de buurt. Bekendheid en tevredenheid. Factsheet 2016/9 (2016) (pdf)

Buurtsportcoach. Enquête gemeenteambtenaren sport. Factsheet 2016/10 (2016) (pdf)

Evaluatie Work2Move. Hardloopchallenge voor werkzoekenden (2015) (pdf)

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2015 (2015) (pdf)

Sportimpuls, meting 2015 (2015) (pdf)

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2014 (2014) (pdf)

Sportimpuls, meting 2014 (2014) (pdf)

Verdiepingsonderzoek buurtsportcoaches 2014 (2014) (pdf)

Voorstudie effectmeting Buurtsportcoaches 2014 (2014) (pdf)

Voortgangsrapportage monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2013 (2013) (pdf)

Sportimpuls: de eerste ronde (2013) (pdf)

Impuls lokaal bekeken: veelzijdig en van meerwaarde (2013) (pdf)

Impuls lokaal bekeken: verbinders in de tweede tranche (2012) (pdf)

Impuls lokaal bekeken: meer en beter (2011) (pdf)

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.