Evaluatie projecten sport en sociaal domein Vlaardingen

In opdracht van de gemeente Vlaardingen verricht het Mulier Instituut een monitoring en -evaluatiestudie (2017/2018) van twee sportprojecten met een expliciet sociaal-maatschappelijke doelstelling. Het betreft een basketbalproject van de YETS foundation in samenwerking met het Geuzencollege en een voetbalproject in Westwijk. De studie betreft een analyse op werkzame factoren uit de literatuur, diverse kwantitatieve registratiedata en interviews met deelnemers en begeleiders van betrokken organisaties.

Najaar 2017 verscheen een interne tussenrapportage (niet vrijgegeven door de opdrachtgever). De eindrapportage wordt verwacht in 2018.