Sociale in- en uitsluiting

Het tegengaan van sociale uitsluiting is traditiegetrouw een belangrijk beleidsthema in de sport. Het is erop gericht dat iedereen ongeacht geslacht, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond, etniciteit, fysieke/cognitieve beperkingen of seksuele voorkeur actief moet kunnen deelnemen aan sport en zich daar ook ‘thuis’ moeten kunnen voelen. Ook de ondervertegenwoordiging van vrouwen en minderheidsgroepen in leiderschapsposities in de sport (technisch kader, bestuur, management) is een belangrijke indicator van sociale uitsluiting. In het verleden was er specifieke beleids- en onderzoeksaandacht voor verschillende sociale groepen. Nu is veel geïntegreerd binnen Veilig Sportklimaat en daardoor minder zichtbaar en vindbaar. Binnen het Mulier Instituut bestaat van oudsher veel onderzoeksexpertise op het terrein van sociale uitsluiting. Verwante themadossiers zijn Veilig Sport Klimaat en Gehandicaptensport.

Actueel

Kinderen positief over kansen via Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Een sport- en cultuurlidmaatschap via het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds draagt bij aan de psychosociale ontwikkeling van kinderen uit gezinnen rond de armoedegrens. Voor deze kinderen kan sport- of cultuurdeelname als uitlaatklep dienen. Ze kunnen hun emoties kwijt, leren doorzetten en vinden in de sport en cultuur rust en afleiding. Lees verder

VSK Monitor 2016: op weg naar borging

Het programma Naar een Veiliger Sportklimaat (VSK) is in zijn vijfde jaar volop in beweging. In 2016 nam de aandacht voor het sociale klimaat op en rond de velden verder toe en daarnaast nam het aantal afgenomen interventies toe. Clubs herkennen vaker de noodzaak om zelf iets te doen en ondernemen meer om het sociale klimaat te bevorderen. Tegelijkertijd wordt, net als bij eerdere metingen, weinig invloed vanuit de ondernomen activiteiten op de veiligheid ervaren. Alleen in het voetbal is te zien dat het aantal zwaardere excessen ook dit seizoen verder daalde. Lees verder

Sekse-ongelijkheid in de sport, ondanks voortschrijdende emancipatie

Nederlandse jongens en meisjes en mannen en vrouwen doen ongeveer even veel aan sport en ook in de topsport hebben vrouwelijk topsporters zich de afgelopen jaren nadrukkelijk gemanifesteerd. Een nadere inventarisatie van sekse-ongelijkheid in de sport laat zien dat er in de Nederlandse breedte- en topsport veel positieve ontwikkelingen zijn als het om gelijke kansen van mannen en vrouwen gaat. Tegelijkertijd is sprake van een structurele onderwaardering van vrouwelijke topsporters in media-aandacht en beloning in (semi)professionele sporten. Bovendien zijn vrouwen in leidinggevende posities (bestuur, coaches) op het hoogste niveau sterk ondervertegenwoordigd. Lees verder

Investeren in kader, lokale samenwerking en plezierbeleving belangrijk bij succesvolle sportstimulering kwetsbare jongeren

Veel jongeren in de leeftijdsfase van 12 tot 18 jaar stoppen met sport, met name bij een club, maar de uitval is groter onder de groepen die toch al minder aan sport deelnemen (onder andere gezinnen met een lage sociaaleconomische status, laag opleidingsniveau en niet-westerse achtergrond). Hierdoor worden bestaande verschillen in sportdeelname en fysieke activiteit groter. Lees verder

Media-aandacht stijgt voor vrouwenvoetbal

In de aanloop naar het WK in Canada geniet het vrouwenvoetbal momenteel een sterke, bijna ‘sexy’, nieuwswaarde. Voorheen werd vrouwenvoetbal nauwelijks als volwaardige topsport gezien en had het eerder een rariteitenstatus. Door normatieve vergelijking met het mannenspel en de daarbij horende entourage blijft de berichtgeving – ook online – nog steeds wel veelal enigszins dubbelzinnig, zo laat onderzoek van het Mulier Instituut zien. Lees verder