Sociale in- en uitsluiting

Het tegengaan van sociale uitsluiting is traditiegetrouw een belangrijk beleidsthema in de sport. Het is erop gericht dat iedereen ongeacht geslacht, leeftijd, sociaaleconomische achtergrond, etniciteit, fysieke/cognitieve beperkingen of seksuele voorkeur actief moet kunnen deelnemen aan sport en zich daar ook ‘thuis’ moeten kunnen voelen. Ook de ondervertegenwoordiging van vrouwen en minderheidsgroepen in leiderschapsposities in de sport (technisch kader, bestuur, management) is een belangrijke indicator van sociale uitsluiting. In het verleden was er specifieke beleids- en onderzoeksaandacht voor verschillende sociale groepen. Nu is veel geïntegreerd binnen Veilig Sportklimaat en daardoor minder zichtbaar en vindbaar. Binnen het Mulier Instituut bestaat van oudsher veel onderzoeksexpertise op het terrein van sociale uitsluiting. Verwante themadossiers zijn Veilig Sport Klimaat en Gehandicaptensport.

Actueel

Minder wangedrag in de Nederlandse sport

In de Nederlandse sport komt minder ongewenst gedrag voor. Sporters ervaren in het afgelopen jaar minder ongewenst gedrag dan in 2014 (32% vs. 36%), het aantal gerapporteerde excessen in het voetbal daalde voor het vijfde jaar op rij (184 in seizoen 16/17; 305 in 15/16) en ook verenigingsbestuurders ontvingen minder klachten over wangedrag dan in 2015 (47% vs. 56%). De Nederlandse bevolking voelt zich over het algemeen veilig in de amateursport (95%). Lees verder

Sportdeelname van mensen met een beperking blijft achter

De sportdeelname van mensen met een beperking blijft ver achter op de sportdeelname van mensen zonder beperking. Onder verschillende doelgroepen van mensen met een beperking is verschil te zien in sportdeelname, motieven en belemmeringen. Om de verschillende doelgroepen succesvol te bereiken is dan ook telkenmale een aangepaste aanpak nodig. Lees verder

Sociale aspect belangrijk voor leden bij Europese sportvereniging

Bijna negen van de tien leden en vrijwilligers van Europese sportverenigingen hebben door hun lidmaatschap bij de sportvereniging nieuwe vrienden gemaakt. De overgrote meerderheid van de respondenten is trots op hun sportvereniging en voor meer dan de helft (59%) is de sportvereniging een van de belangrijkste sociale groepen waartoe ze behoren. Lees verder

Kinderen positief over kansen via Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds

Een sport- en cultuurlidmaatschap via het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds draagt bij aan de psychosociale ontwikkeling van kinderen uit gezinnen rond de armoedegrens. Voor deze kinderen kan sport- of cultuurdeelname als uitlaatklep dienen. Ze kunnen hun emoties kwijt, leren doorzetten en vinden in de sport en cultuur rust en afleiding. Lees verder

Sekse-ongelijkheid in de sport, ondanks voortschrijdende emancipatie

Nederlandse jongens en meisjes en mannen en vrouwen doen ongeveer even veel aan sport en ook in de topsport hebben vrouwelijk topsporters zich de afgelopen jaren nadrukkelijk gemanifesteerd. Een nadere inventarisatie van sekse-ongelijkheid in de sport laat zien dat er in de Nederlandse breedte- en topsport veel positieve ontwikkelingen zijn als het om gelijke kansen van mannen en vrouwen gaat. Tegelijkertijd is sprake van een structurele onderwaardering van vrouwelijke topsporters in media-aandacht en beloning in (semi)professionele sporten. Bovendien zijn vrouwen in leidinggevende posities (bestuur, coaches) op het hoogste niveau sterk ondervertegenwoordigd. Lees verder

 

Publicaties Mulier Instituut (selectie)

VSK Monitor 2017. Voortgangsrapportage Actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (2017) (pdf)

Involvement and commitment of members and volunteers in European Sports Clubs (2017) (pdf)

Characteristics of European sports clubs (2017) (pdf)

Samenwerking sport & sociaal domein in Houten (2017) (pdf)

Veelbetekenende kansen. Een kwalitatief onderzoek naar de bijdrage van het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds door de ogen van kinderen (2016) (pdf)

Sekse(on)gelijkheid in de sport (2016) (pdf)

Werkzame elementen sportstimulering jongeren. Factsheet 2016/3 (2016) (pdf)

Evaluatie Work2Move. Hardloopchallenge voor werkzoekenden (2015) (pdf)

Vrouwenvoetbal en de media (1). Factsheet 2015/3 (2015) (pdf)

Sportdeelname van kinderen in armoede (2014) (pdf) 

Ontwikkeling genderdiversiteit sportbesturen 2002-2012 : factsheet

Homo-acceptatie in de sport. Factsheet (2014) (pdf)

Wie ziet zichzelf als sporter (2014) (pdf)

(On)beperkt sportief 2013 (2013) (pdf)

50-plussers en sport : motieven, belemmeringen en blessures : factsheet (2013)

'Het kost veel tijd en je wordt er moe van'. Verklaringen voor sportdeelname en inzichten in de leefwereld van niet-sporters (2011)

School, bewegen en sport. Onderzoek naar relaties tussen de school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen (2011) (pdf)

Opbrengsten van Meedoen : eindevaluatie programma Meedoen Alle Jeugd door Sport (2011)

Seksuele diversiteit in de sport: sportdeelname en acceptatie (2011)

Zoek in de Kennisbank voor meer publicaties.