Behoefteonderzoek sportvoorzieningen en Verenigingsmonitor Zoetermeer

In opdracht van de gemeente Zoetermeer voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de ruimtelijke behoefte voor de buiten- en binnensport in 2020 en 2030 in de gemeente. Het onderzoek bestaat uit vier delen:

Huidige en toekomstige behoefte aan buitensportvoorzieningen
Op basis van de verwachte ontwikkeling in de bevolkingsomvang, bevolkingssamenstelling en deelname aan sporten, bepalen we wat de vraag naar sportaccommodaties is in 2016/2017, 2020 en 2030. Eventuele tekorten of overschotten worden zichtbaar door de (toekomstige) behoefte te vergelijken met het huidige aanbod, aangevuld met eventuele concrete uitvoeringsplannen voor extra velden, omzetting naar kunstgras of afstoting van velden. In dit onderdeel brengen we met behulp van GIS-analyses ook in kaart waar de leden van de sportverenigingen wonen en brengen zo de verzorgingsgebieden van deze sportverenigingen in beeld.

Huidige en toekomstige behoefte aan binnensportvoorzieningen
In het tweede deel van het onderzoek gaan we in op de behoefte aan ruimte voor de binnensport, door met behulp van draagvlakcijfers het aantal benodigde binnensportaccommodaties te bepalen. We voeren deze analyse uit voor 2016/2017, 2020 en 2030. Op basis van recente verhuuroverzichten maken we inzichtelijk wat de bezetting is van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en waar zich eventuele knelpunten voordoen. We interviewen gebruikers van gemeentelijke binnensportaccommodaties om te onderzoeken hoe zij de kwaliteit en de gebruiksmogelijkheden van de accommodaties beoordelen.

Huidige en toekomstige behoefte aan zwemwater
We beschrijven wat de gevolgen zijn van de verwachte bevolkingsontwikkeling voor de vraag naar instructiezwemmen en lidmaatschap van zwemverenigingen. Tevens brengen we in kaart wat binnen de gemeente de huidige capaciteit aan zwemwater is met betrekking tot instructiezwemmen en verenigingszwemmen. Door deze capaciteit, (toekomstige) vraag en het huidige gebruik van de zwembaden (bezetting) samen te nemen, ontstaat inzicht in de mogelijkheden tot optimalisering van het gebruik van overdekt zwemwater.

Verenigingsmonitor met vitaliteitsindex
Door middel van een webenquête onder sportverenigingen brengen we de organisatiekracht van de sportverenigingen in de gemeente Zoetermeer in beeld en krijgen we zicht op welke verenigingen kansen zien en mogelijkheden hebben voor maatschappelijke activiteiten.