Behoefteonderzoek binnen- en buitensport gemeente Súdwest-Fryslân

In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de ruimtelijke behoefte voor de buiten- en binnensport in 2016, 2020 en 2030 in de gemeente. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  • Huidige en toekomstige behoefte aan buitensportvoorzieningen
    We maken inzichtelijk wat de huidige vraag is naar buitensportvoorzieningen voor voetbal, hockey, korfbal en atletiek en zetten dit af tegen het aanbod. Op basis van de verwachte bevolkingsontwikkeling, veranderende bevolkingssamenstelling en ontwikkelingen in de deelname aan takken van sport, bepalen we wat de vraag naar sportaccommodaties is in 2020 en 2030. Eventuele tekorten of overschotten worden zichtbaar door de toekomstige behoefte te vergelijken met het huidige aanbod, aangevuld met eventuele concrete uitvoeringsplannen voor extra velden, omzetting naar kunstgras of afstoting van velden.
  • Huidige en toekomstige behoefte aan binnensportvoorzieningen
    In het tweede deel van het onderzoek gaan we in op de behoefte aan ruimte voor de binnensportvoorzieningen (sporthallen, sportzalen en gymzalen), door met behulp van draagvlakcijfers, bevolkingsprognoses en leerlingprognoses het aantal benodigde accommodaties voor nu en in de toekomst te bepalen. Op basis van verhuuroverzichten maken we bovendien inzichtelijk wat de bezetting is van de gemeentelijke binnensportaccommodaties op de piek- en dalmomenten. Met het oog op bewegingsonderwijs brengen we in kaart hoe groot de afstanden zijn tussen onderwijslocaties en binnensportaccommodaties en geven we aan waar eventuele knelpunten (kunnen) ontstaan.