Behoefte buitensportvoorzieningen en sportieve openbare ruimte Arnhem

In opdracht van Sportbedrijf Arnhem b.v. brengt het Mulier Instituut de huidige en toekomstige behoefte voor de buitensportaccommodaties in kaart. Omdat sportief gebruik van de openbare ruimte meer en meer in trek is, maken we ook de mogelijkheden die de openbare ruimte biedt voor sportdeelname en sportbeleid inzichtelijk.

Huidige en toekomstige behoefte aan buitensportvoorzieningen
We inventariseren de huidige vraag naar buitensportvoorzieningen voor voetbal, hockey, handbal, korfbal, honk- en softbal, tennis, rugby en atletiek en zetten die af tegen het huidige aanbod. Op basis van de verwachte bevolkingsontwikkeling, veranderende bevolkingssamenstelling en (lokale) ontwikkelingen in de deelname aan takken van sport, bepalen we hoe zich de vraag naar deze voorzieningen tot 2030 ontwikkelt. Eventuele tekorten of overschotten worden zichtbaar door de toekomstige behoefte te vergelijken met het huidige aanbod, aangevuld met eventuele concrete uitvoeringsplannen voor extra velden, omzetting naar kunstgras of afstoting van velden.

Sport- en beweegmogelijkheden in de openbare ruimte
De gemeente Arnhem kent een rijk aanbod van openbare sport- en beweegruimten. We verkennen welke ruimten beschikbaar zijn, hoe deze gebruikt worden en hoe deze (nog) geschikter gemaakt zouden kunnen worden. We besteden onder andere aandacht aan sportieve routestructuren (hardlooproutes, wandelroutes, etc.) en buitenfitnessvoorzieningen. We kijken verder naar mogelijkheden voor anders georganiseerde sport in de buitenruimte (o.a. bootcamp, loopgroepen) en lifestyle sports zoals skaten en free running. De bevindingen toetsen we in een werksessie bij lokale partijen die nauw betrokken zijn bij het vormgeven, beheren en gebruiken van de openbare ruimte.

Het onderzoek geeft de gemeente Arnhem handvatten voor de meest optimale en toekomstbestendige configuratie van sportaccommodaties, met aandacht voor de sport- en beweegmogelijkheden die de openbare ruimte kan bieden. Het Mulier Instituut benut het onderzoek om de kernindicator beweegvriendelijke omgeving te toetsen en te verfijnen. De resultaten presenteren we in het najaar op het VSG-congres in Arnhem.