Ondersteuning wetenschappelijke onderbouwing Loopland Gelderland

Loopland Gelderland heeft als doel om kinderen beter te leren bewegen en lopen door middel van hardlopen. Er worden onder andere Beter Beweeg-& Loopclinics gegeven binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast worden vakdocenten uit het bewegingsonderwijs en trainers van sportverenigingen ondersteund en opgeleid om de motorische ontwikkeling op het gebied van lopen te verbeteren. Het Mulier Instituut ondersteunt Loopland Gelderland bij het wetenschappelijk onderbouwen van hun hardloopprogramma. Hierbij ligt de nadruk op de achteruitgang in motorische vaardigheden bij kinderen in Nederland en de relatie tussen motorische vaardigheden, bewegen en (over)gewicht.

Ruimtelijke implicaties Park Leudal-Oost en Verenigingsmonitor

Het Mulier Instituut ondersteunt de gemeente Leudal in de besluitvorming over Park Leudal-Oost door het doen van de volgende onderzoeken:

 1. Ruimte-onderzoek
 2. Verenigingsmonitor
 3. Onderzoek naar ruimtelijke implicaties Park Leudal-Oost
 4. Onderzoek naar beheer en exploitatie

Ad.1. Om tot een goede besluitvorming te komen over de nieuwe sportaccommodatie Park Leudal- Oost, is meer inzicht gewenst in het huidige aanbod aan en de huidige en toekomstige vraag naar voorzieningen voor binnen- en buitensport in de gemeente Leudal. Het ruimte-onderzoek biedt een helder beeld van de accommodatiebehoefte in de gemeente. Belangrijke te beantwoorden vraag is wat de optimale en toekomstbestendige configuratie van sportvoorzieningen is in de gemeente Leudal.

Ad.2. Ten behoeve van een goede besluitvorming over het dossier van Park Leudal-Oost wordt de Verenigingsmonitor ingezet als middel om inzicht te krijgen in de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente. De Verenigingsmonitor wordt bij de verenigingen afgenomen in de vorm van een webenquête. Voor de vraagstellingen maken we gebruik van de Verenigingsmonitor van het Mulier Instituut, zodat de vergelijking kan worden gemaakt met landelijke cijfers. Op die wijze geven we inzicht in de vitaliteit van de verenigingen. Dit is een hulpmiddel om met de verenigingen in gesprek te komen over knelpunten, ambities en toekomstperspectieven.

Ad.3. Voorts worden de ruimtelijke implicaties van het Park Leudal-Oost beschouwd, waarbij de volgende vragen centraal staan:

 • Wat betekent de realisatie van het plan Park Leudal-Oost voor de verhouding vraag en aanbod aan sportaccommodaties in de gemeente Leudal?
 • Welke opties zijn er voor de (her)inrichting van Park Leudal-Oost te identificeren op basis van de uitkomsten van het ruimte-onderzoek?

Ad.4. Om een beeld te bieden van de mogelijke gebruikersgroepen voor de multifunctionele accommodatie op Park Leudal-Oost en inzicht te geven in mogelijke beheerconstructies voor een optimale exploitatie, worden vijf multifunctionele accommodaties in landelijke gebieden in Nederland geselecteerd als case studies. Voor deze vijf multifunctionele accommodaties brengen we de werkzame bestanddelen in beeld en geven we aan wat hiervan geleerd kan worden voor het traject in Leudal.

Het eindproduct is een rapportage met een integrale beschouwing van de sportvoorzieningen (binnen- en buitensport) in de gemeente Leudal en inzicht in de vitaliteit van verenigingen, exploitatie- en beheervormen. Tevens geven we een integrale beschouwing van de mogelijkheden van het Park Leudal-Oost.

Verenigingsmonitor en Behoefteonderzoek sportvoorzieningen Schiedam

Verenigingsmonitor 2017 Schiedam

In opdracht van de gemeente Schiedam voert het Mulier Instituut een webenquête uit onder alle sportverenigingen in Schiedam. De verenigingsmonitor is gericht op de vitaliteit, ambities en ontwikkelmogelijkheden van de deelnemende verenigingen. De kernindicatoren voor de vitaliteit van verenigingen in Schiedam zijn: strategie en beleid, leden, organisatie, financiën, aanbod en samenwerking. Deze verenigingsmonitor is ook in 2012 uitgevoerd waardoor de ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden goed inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Contactpersoon: drs. Janine van Kalmthout.

Behoefteonderzoek sportvoorzieningen

In opdracht van de gemeente Schiedam voert het Mulier Instituut onderzoek uit naar de ruimtelijke behoefte voor buiten- en binnensport nu en in de toekomst (2025 en 2035). Naast sportparken, sporthallen en gymzalen besteden we specifiek aandacht aan de zwembaden en het sportief gebruik van de openbare ruimte. Het onderzoek bestaat uit vier delen:

 • Huidige en toekomstige behoefte buitensport
  Op basis van de verwachte ontwikkeling in de bevolkingsomvang, bevolkingssamenstelling en deelname aan sporten, bepalen we wat de vraag naar sportaccommodaties is in 2017/2018, 2025 en 2035. Eventuele tekorten of overschotten worden zichtbaar door de (toekomstige) behoefte te vergelijken met het huidige aanbod, aangevuld met eventuele concrete uitvoeringsplannen voor extra velden, omzetting naar kunstgras of afstoting van velden.
 • Huidige en toekomstige behoefte binnensport
  In het tweede deel van het onderzoek gaan we in op de behoefte aan ruimte voor de binnensport, door met behulp van draagvlakcijfers het aantal benodigde binnensportaccommodaties te bepalen. We voeren deze analyse uit voor 2017/2018, 2025 en 2035. Op basis van recente verhuuroverzichten maken we inzichtelijk wat de bezetting is van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en waar zich eventuele knelpunten voordoen. We ondervragen ook de gebruikers van gemeentelijke binnensportaccommodaties om te onderzoeken hoe zij de kwaliteit en de gebruiksmogelijkheden van de accommodaties beoordelen.
 • Huidige en toekomstige behoefte aan zwemwater
  We beschrijven wat de gevolgen zijn van de verwachte bevolkingsontwikkeling voor de vraag naar instructiezwemmen en lidmaatschap van zwemverenigingen. Tevens brengen we in kaart wat binnen de gemeente de huidige capaciteit aan zwemwater is met betrekking tot instructiezwemmen en verenigingszwemmen. Door deze capaciteit, (toekomstige) vraag en het huidige gebruik van de zwembaden (bezetting) samen te nemen, ontstaat inzicht in de mogelijkheden tot optimalisering van het gebruik van overdekt zwemwater.
 • Analyse van de sportieve openbare ruimte
  In het vierde deel van het onderzoek verkennen we welke sportieve openbare ruimten beschikbaar zijn, hoe deze gebruikt worden en hoe deze (nog) geschikter gemaakt zouden kunnen worden. We besteden onder andere aandacht aan sportieve routestructuren (hardlooproutes, wandelroutes, etc.) en buitenfitnessvoorzieningen. We kijken verder naar mogelijkheden voor anders georganiseerde sport in de buitenruimte (o.a. bootcamp, loopgroepen) en lifestyle sports zoals skaten en free running.

Contactpersoon: ir. Karin Wezenberg-Hoenderkamp.

Behoefteonderzoek sportvoorzieningen en Verenigingsmonitor Schiedam

Behoefteonderzoek sportvoorzieningen

In opdracht van de gemeente Schiedam voert het Mulier Instituut onderzoek uit naar de ruimtelijke behoefte voor buiten- en binnensport nu en in de toekomst (2025 en 2035). Naast sportparken, sporthallen en gymzalen besteden we specifiek aandacht aan de zwembaden en het sportief gebruik van de openbare ruimte. Het onderzoek bestaat uit vier delen:

 • Huidige en toekomstige behoefte buitensport
  Op basis van de verwachte ontwikkeling in de bevolkingsomvang, bevolkingssamenstelling en deelname aan sporten, bepalen we wat de vraag naar sportaccommodaties is in 2017/2018, 2025 en 2035. Eventuele tekorten of overschotten worden zichtbaar door de (toekomstige) behoefte te vergelijken met het huidige aanbod, aangevuld met eventuele concrete uitvoeringsplannen voor extra velden, omzetting naar kunstgras of afstoting van velden.
 • Huidige en toekomstige behoefte binnensport
  In het tweede deel van het onderzoek gaan we in op de behoefte aan ruimte voor de binnensport, door met behulp van draagvlakcijfers het aantal benodigde binnensportaccommodaties te bepalen. We voeren deze analyse uit voor 2017/2018, 2025 en 2035. Op basis van recente verhuuroverzichten maken we inzichtelijk wat de bezetting is van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en waar zich eventuele knelpunten voordoen. We ondervragen ook de gebruikers van gemeentelijke binnensportaccommodaties om te onderzoeken hoe zij de kwaliteit en de gebruiksmogelijkheden van de accommodaties beoordelen.
 • Huidige en toekomstige behoefte aan zwemwater
  We beschrijven wat de gevolgen zijn van de verwachte bevolkingsontwikkeling voor de vraag naar instructiezwemmen en lidmaatschap van zwemverenigingen. Tevens brengen we in kaart wat binnen de gemeente de huidige capaciteit aan zwemwater is met betrekking tot instructiezwemmen en verenigingszwemmen. Door deze capaciteit, (toekomstige) vraag en het huidige gebruik van de zwembaden (bezetting) samen te nemen, ontstaat inzicht in de mogelijkheden tot optimalisering van het gebruik van overdekt zwemwater.
 • Analyse van de sportieve openbare ruimte
  In het vierde deel van het onderzoek verkennen we welke sportieve openbare ruimten beschikbaar zijn, hoe deze gebruikt worden en hoe deze (nog) geschikter gemaakt zouden kunnen worden. We besteden onder andere aandacht aan sportieve routestructuren (hardlooproutes, wandelroutes, etc.) en buitenfitnessvoorzieningen. We kijken verder naar mogelijkheden voor anders georganiseerde sport in de buitenruimte (o.a. bootcamp, loopgroepen) en lifestyle sports zoals skaten en free running,

Contactpersoon: ir. Karin Wezenberg-Hoenderkamp.

Verenigingsmonitor 2017 Schiedam

In opdracht van de gemeente Schiedam voert het Mulier Instituut een webenquête uit onder alle sportverenigingen in Schiedam. De verenigingsmonitor is gericht op de vitaliteit, ambities en ontwikkelmogelijkheden van de deelnemende verenigingen. De kernindicatoren voor de vitaliteit van verenigingen in Schiedam zijn: strategie en beleid, leden, organisatie, financiën, aanbod en samenwerking. Deze verenigingsmonitor is ook in 2012 uitgevoerd waardoor de ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden goed inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Contactpersoon: drs. Janine van Kalmthout.

Ruimte- en tarievenonderzoek binnensport Schagen

De gemeente Schagen ontvangt signalen waaruit blijkt dat het huidige binnensportaanbod niet voldoende zou zijn en heeft het Mulier Instituut opdracht gegeven om een ruimte-onderzoek te doen naar de binnensportaccommodaties in de gemeente. Met dit onderzoek wordt inzicht verkregen in de huidige en toekomstige (2020 en 2028) vraag naar en bezetting van de binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzalen en gymzalen) en hoe dit zich verhoudt tot het huidige aanbod. Daarbij schetsen we een beeld van de aanwezige binnensportaccommodaties en de geschiktheid voor bewegingsonderwijs en sportgebruik. Daarnaast geven we inzicht in de huurtarieven voor de binnensportaccommodaties en laten we zien hoe deze zich verhouden tot de tarieven in andere (vergelijkbare) gemeenten. Op basis hiervan doen we in samenwerking met Sportservice Noord-Holland een voorstel voor een geharmoniseerde tarievenstructuur voor de binnensportaccommodaties in Schagen.

Verenigingsmonitor Tilburg 2017

In opdracht van de gemeente Tilburg voert het Mulier Instituut in de verenigingsmonitor Tilburg 2017 onderzoek uit naar de vitaliteit van de Tilburgse sportverenigingen. Dit is de derde lokale verenigingsmonitor die het Mulier Instituut uitvoert in Tilburg.

Bij vitaliteit van sportverenigingen gaat het in eerste instantie om de organisatiekracht van een vereniging: de mate waarin de vereniging nu en in de toekomst in staat is zijn eigen sport(en) aan te bieden aan de eigen en potentiële leden. Bij maatschappelijke activiteit gaat het om de rol van de verenigingen in hun omgeving. Door de organisatiekracht en de maatschappelijke index met elkaar te combineren, wordt in beeld gebracht hoe vitaal verenigingen zijn die een meer maatschappelijke functie vervullen en of vitale verenigingen maatschappelijk actief zijn.

De eerste verenigingsmonitor Tilburg vond plaats in 2009. Vitaliteit werd toen nog niet berekend, maar centraal stond in welke mate de sportverenigingen maatschappelijk actief waren en welke rol de gemeentelijke sportsubsidieregeling daarbij vervulde. In 2014 werd de verenigingsmonitor van 2009 deels herhaald en werd vitaliteit berekend in een op Tilburg toegesneden verenigingsmonitor. In 2017 wordt de monitor van 2014 herhaald, waardoor de meting van 2014 kan worden beschouwd als 0-meting voor vitaliteit en de meting van 2017 als 1-meting. De resultaten uit het vitaliteitsonderzoek kunnen worden gebruikt om de gemeente te adviseren over het sportbeleid en over ondersteuning van sportverenigingen bij het realiseren van hun ambities.

Procesevaluatie en ondersteuning theoretische onderbouwing Natuursprong

Natuursprong draagt ertoe bij dat kinderen structureel vaker buiten spelen (in de natuur). Het programma is bedoeld voor kinderen in de leeftijd 4-12 jaar. Het gaat met name om kinderen die de weg naar de natuur niet zelf weten te vinden. Specifiek is de interventie gericht op kinderen uit grote steden en kinderen met een migranten achtergrond. Het Huis voor Beweging is interventie-eigenaar van Natuursprong en heeft het Mulier instituut opdracht gegeven om een procesevaluatie uit te voeren en te ondersteunen bij het schrijven van een theoretische onderbouwing van de interventie.

Er wordt met behulp van vragenlijsten en interviews een evaluatie gedaan naar wat het bereik van de interventie Natuursprong is, hoe de praktische toepasbaarheid van de interventie door professionals wordt beoordeeld, wat de succesfactoren en verbeterpunten zijn en hoe tevreden professionals en de einddoelgroep over de interventie zijn. Daarnaast ondersteunt het Mulier Instituut het Huis voor Beweging met de ‘theoretische onderbouwing’ van de interventie Natuursprong.

Ondersteuning monitor Goldensports

Goldensports heeft als doel om ouderen te stimuleren om meer te gaan bewegen samen met buurtgenoten. Hiermee blijven ouderen langer gezond thuiswonen en ontmoeten zij leeftijdgenoten in de buurt.

Het Mulier instituut ondersteunt Stichting Goldensports bij het monitoren van de opbrengsten van het programma om meer zicht te krijgen op de impact van het beweegprogramma. Met behulp van vragenlijsten voor deelnemers en niet-deelnemers worden gegevens verzameld. In de monitor wordt onder andere nagegaan in welke mate de deelnemers als gevolg van Goldensports meer zijn gaan bewegen, meer sociale contacten hebben opgedaan, meer balans, conditie en spierkracht hebben gekregen en meer plezier hebben ervaren bij bewegen.

Vraag-aanbodanalyse gehandicaptensport regio Eindhoven

De gemeente Eindhoven werkt met een aantal omliggende gemeenten samen in een regionaal samenwerkingsverband gehandicaptensport. Dit samenwerkingsverband bestaat uit de gemeenten Eindhoven, Bergeijk, Cranendonck Heeze/Leende, Valkenswaard, Oirschot en Veldhoven. Een belangrijk speerpunt in deze regio is het verbeteren van de match tussen de vraag naar gehandicaptensport en het aanbod van sport en bewegen voor mensen met een handicap.

Het Mulier Instituut voert in opdracht van de gemeente Eindhoven een analyse uit naar de vraag (omvang doelgroep) en het aanbod van de gehandicaptensport in de regio Eindhoven. Op basis van deze resultaten wordt een interactieve presentatie georganiseerd voor lokale sportcoaches uit regio Eindhoven en een netwerkbijeenkomst over gehandicaptensport met diverse andere partijen uit de regio. Doel is het vergroten van het inzicht in de aansluiting tussen vraag en aanbod en het delen van tips en adviezen over de wijze waarop de regio in de toekomst zelf dit inzicht kan verwerven en hoe de match kan worden verbeterd.

In het project gaan we in op de volgende vragen:

 1. Waar bevindt zich de (potentiële) vraag naar sporten en bewegen van mensen met een beperking in de regio Eindhoven?
 2. Wat zijn benaderwijzen en vindplaatsen van mensen met een beperking?
 3. Hoe zit het met de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking (landelijke cijfers)?
 4. Waar bevindt zich het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking in de regio Eindhoven?
 5. Waar lijken de (potentiële) vraag naar en het aanbod van gehandicaptensport elkaar wel of niet te vinden (match)?
 6. Welke adviezen/oplossingsrichtingen zijn er om de match tussen vraag en aanbod te verbeteren?

Evaluatie Best Football Friends

In het kader van het project Best Football Friends (BFF) van de provincie Noord-Brabant organiseerde Sportservice Noord-Brabant in de periode maart – mei 18 lokale BFF-voetbaltoernooien voor meisjes van 10-14 jaar.  In juni vonden drie regiofinales plaats en op 8 juli werd de BFF-finale gespeeld. De doelstelling van het project is tweeledig: het stimuleren van bewegen en sport onder meisjes en het creëren betere randvoorwaarden voor meisjes bij voetbalverenigingen. BFF is een reeks Brabantse side events van het EK vrouwenvoetbal 2017. De provincie Brabant heeft het Mulier Instituut de opdracht gegeven BFF te evalueren.