Publicaties 2017

Klik hier voor de Voortgangsrapportage Monitor Sport en Bewegen in de Buurt 2017.

Klik hier voor het Evaluatieonderzoek buurtsportcoaches.

Klik hier voor het Bijlagenrapport bij het evaluatieonderzoek buurtsportcoaches.

Klik hier voor het rapport Sportimpuls, meting 2017.

Klik hier voor het factsheet Stappen op weg naar sport en/of bewegen.

Klik hier voor het factsheet Afstemmen vraag & aanbod voor sporten/bewegen.

Klik hier voor de kamerbrief van minister Bruins, Voortgangsbrief Wetgevingoverleg Sport (13-11-2017).

Evaluatie Bewegen en meedoen in Ooij

In de gemeente Berg en Dal, met als zwaartepunt de deelgemeente Ooij, wil de Gelderse Sport Federatie (GSF) vrijwilligers en professionals opleiden om, samen met het bestaande zorg- en beweegnetwerk, beweegactiviteiten te realiseren voor kwetsbare ouderen (65+). Dit project wordt gerealiseerd met behulp van (financiële) ondersteuning van FNO. Om te laten zien wat het project uiteindelijk heeft bereikt en wat werkzame elementen of verbeterpunten zijn, is het Mulier Instituut gevraagd om het project te monitoren en evalueren. Binnen het onderzoek worden activiteiten en deelnemersaantallen geregistreerd. Daarnaast houden we interviews met relevante professionals, deelnemende vrijwilligers en kwetsbare ouderen.

Kwalitatieve verdieping ruimteonderzoek Teylingen

In opdracht van de gemeente Teylingen doet het Mulier Instituut een verdiepend onderzoek naar de uitkomsten van het recent uitgevoerde ruimteonderzoek binnensport. Hierbij wordt ingegaan op de taakstelling van de gemeente en de situatie in andere gemeenten. Tevens vindt verdiepende discussie plaats, waarbij de verenigingscontext en andere lokale partijen worden geïntegreerd.

Om invulling te geven aan de kwalitatieve verdieping voeren we de volgende onderzoeksonderdelen uit:

 • Afstandsanalyse
  Een analyse van de afstanden van onderwijslocaties naar binnensportvoorzieningen, in functie van de taakstelling voor bewegingsonderwijs.
 • Benchmark
  Een vergelijking van de aanwezigheid van binnensportaccommodaties in Teylingen met vergelijkbare gemeenten op basis van de Database SportAanbod.
 • Discussiesessies
  Drie discussiesessies met gebruikers en potentiële gebruikers van binnensportaccommodaties (topsport – breedtesport – onderwijs) over huidige ervaringen en knelpunten, en oplossingsrichtingen voor de toekomst.

De resultaten worden in het eerste kwartaal van 2018 verwacht.

Ruimtelijke behoefte binnensport Nijmegen

In opdracht van de gemeente Nijmegen voert het Mulier Instituut een onderzoek uit naar de ruimtelijke behoefte aan binnensportmogelijkheden in 2025 en 2035 in Nijmegen. Op basis van bevolkingsprognoses en draagvlakcijfers wordt normatief het aantal benodigde binnensportvoorzieningen bepaald. Door het uitvoeren van een bezettingsanalyse bezien we hoe het huidige gebruik van de binnensportvoorzieningen zich verhoudt tot de normatieve behoefte.

De bevolkingsontwikkeling van de Nijmeegse stadsdelen zal sterk uiteenlopen: groei in Nijmegen-Noord en aan het Waalfront, grotere vergrijzing in Dukenburg, Lindenholt en Nijmegen Nieuw-West. De huidige ruimtelijke configuratie van het aanbod wordt in deze context beschouwd, alsmede de spreiding ten opzichte van de schoollocaties, om te bezien in hoeverre de configuratie aansluit bij de behoefte.

Met het rapport heeft de gemeente Nijmegen inzicht in de groei of afname van de behoefte aan binnensportvoorzieningen in Nijmegen en onderbouwing van waar eventuele planmatige aanpassingen nodig zijn in het voorzieningenaanbod.

Uitvoering en ondersteuning monitoring sportbeleid Overbetuwe

Om meer zicht en greep te krijgen op de effectiviteit van het sportbeleid in de gemeente Overbetuwe, biedt het Mulier Instituut de gemeente ondersteuning bij het monitoren van het sportbeleid. We voeren allereerst een 0-meting uit met beschikbare landelijke en/of lokale data van het sportbeleid. De beschikbare data hebben vooral betrekking op: sport- en/of beweegdeelname, gezondheid, lidmaatschap sportverenigingen en mogelijkheden om te sporten voor mensen met een beperking (hoeveelheid sportaanbod).

Als is bepaald welke beleidsdoelstellingen centraal komen te staan in het sportbeleid van Overbetuwe, kan het Mulier Instituut assisteren bij de inrichting van de monitoring. Met de betrokken organisaties wordt besproken wat voor hen haalbaar is om bij te dragen aan de monitoring, en welke data en instrumenten zij daarvoor nodig hebben. Op basis van deze gesprekken ontwikkelen we een instrumentarium, zodat de gemeente zelf daarna de monitoring van het beleid ter hand kan nemen.

Behoefteonderzoek zwemwater en verkenning ijsbaan regio Ede/Wageningen

In opdracht van de gemeenten Ede en Wageningen onderzoekt het Mulier Instituut de huidige en toekomstige behoefte aan (binnen)zwemwater. In dit onderzoek wordt de planningsnorm – die het Mulier Instituut samen met de KNZB heeft ontwikkeld in onderzoek naar de Rotterdamse zwemwaterbehoefte – opnieuw ingezet. Met behulp van deze planningsnorm worden de huidige capaciteit en functionaliteit van de zwembaden afgezet tegen de behoefte. Knelpunten in onder- of overcapaciteit worden zo inzichtelijk, zowel voor de huidige situatie als voor de toekomst (2030). Naast cijfers zijn ook stakeholders in dit onderzoek van belang. Er worden verschillende lokale partijen uit Ede en Wageningen betrokken, zoals zwemverenigingen, zwembadmanagers en zwemscholen.

In het tweede deel van het onderzoek verkennen we het verzorgingsgebied van een mogelijk te realiseren 400-meterkunstijsbaan in Ede/Wageningen. We analyseren hiervoor het aantal inwoners en de bijbehorende reistijden in het potentiële verzorgingsgebied. We relateren deze uitkomsten aan de kenmerken van de verzorgingsgebieden van de bestaande 400-meterkunstijsbanen in Nederland.

Voor het zwemwateronderzoek werkt het Mulier Instituut samen met adviesbureau Treem. De eindrapportage wordt in februari 2018 verwacht.

Ondersteuning wetenschappelijke onderbouwing Loopland Gelderland

Loopland Gelderland heeft als doel om kinderen beter te leren bewegen en lopen door middel van hardlopen. Er worden onder andere Beter Beweeg-& Loopclinics gegeven binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast worden vakdocenten uit het bewegingsonderwijs en trainers van sportverenigingen ondersteund en opgeleid om de motorische ontwikkeling op het gebied van lopen te verbeteren. Het Mulier Instituut ondersteunt Loopland Gelderland bij het wetenschappelijk onderbouwen van hun hardloopprogramma. Hierbij ligt de nadruk op de achteruitgang in motorische vaardigheden bij kinderen in Nederland en de relatie tussen motorische vaardigheden, bewegen en (over)gewicht.

Ruimtelijke implicaties Park Leudal-Oost en Verenigingsmonitor

Het Mulier Instituut ondersteunt de gemeente Leudal in de besluitvorming over Park Leudal-Oost door het doen van de volgende onderzoeken:

 1. Ruimte-onderzoek
 2. Verenigingsmonitor
 3. Onderzoek naar ruimtelijke implicaties Park Leudal-Oost
 4. Onderzoek naar beheer en exploitatie

Ad.1. Om tot een goede besluitvorming te komen over de nieuwe sportaccommodatie Park Leudal- Oost, is meer inzicht gewenst in het huidige aanbod aan en de huidige en toekomstige vraag naar voorzieningen voor binnen- en buitensport in de gemeente Leudal. Het ruimte-onderzoek biedt een helder beeld van de accommodatiebehoefte in de gemeente. Belangrijke te beantwoorden vraag is wat de optimale en toekomstbestendige configuratie van sportvoorzieningen is in de gemeente Leudal.

Ad.2. Ten behoeve van een goede besluitvorming over het dossier van Park Leudal-Oost wordt de Verenigingsmonitor ingezet als middel om inzicht te krijgen in de vitaliteit van de sportverenigingen in de gemeente. De Verenigingsmonitor wordt bij de verenigingen afgenomen in de vorm van een webenquête. Voor de vraagstellingen maken we gebruik van de Verenigingsmonitor van het Mulier Instituut, zodat de vergelijking kan worden gemaakt met landelijke cijfers. Op die wijze geven we inzicht in de vitaliteit van de verenigingen. Dit is een hulpmiddel om met de verenigingen in gesprek te komen over knelpunten, ambities en toekomstperspectieven.

Ad.3. Voorts worden de ruimtelijke implicaties van het Park Leudal-Oost beschouwd, waarbij de volgende vragen centraal staan:

 • Wat betekent de realisatie van het plan Park Leudal-Oost voor de verhouding vraag en aanbod aan sportaccommodaties in de gemeente Leudal?
 • Welke opties zijn er voor de (her)inrichting van Park Leudal-Oost te identificeren op basis van de uitkomsten van het ruimte-onderzoek?

Ad.4. Om een beeld te bieden van de mogelijke gebruikersgroepen voor de multifunctionele accommodatie op Park Leudal-Oost en inzicht te geven in mogelijke beheerconstructies voor een optimale exploitatie, worden vijf multifunctionele accommodaties in landelijke gebieden in Nederland geselecteerd als case studies. Voor deze vijf multifunctionele accommodaties brengen we de werkzame bestanddelen in beeld en geven we aan wat hiervan geleerd kan worden voor het traject in Leudal.

Het eindproduct is een rapportage met een integrale beschouwing van de sportvoorzieningen (binnen- en buitensport) in de gemeente Leudal en inzicht in de vitaliteit van verenigingen, exploitatie- en beheervormen. Tevens geven we een integrale beschouwing van de mogelijkheden van het Park Leudal-Oost.

Verenigingsmonitor en Behoefteonderzoek sportvoorzieningen Schiedam

Verenigingsmonitor 2017 Schiedam

In opdracht van de gemeente Schiedam voert het Mulier Instituut een webenquête uit onder alle sportverenigingen in Schiedam. De verenigingsmonitor is gericht op de vitaliteit, ambities en ontwikkelmogelijkheden van de deelnemende verenigingen. De kernindicatoren voor de vitaliteit van verenigingen in Schiedam zijn: strategie en beleid, leden, organisatie, financiën, aanbod en samenwerking. Deze verenigingsmonitor is ook in 2012 uitgevoerd waardoor de ontwikkelingen die sindsdien hebben plaatsgevonden goed inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Contactpersoon: drs. Janine van Kalmthout.

Behoefteonderzoek sportvoorzieningen

In opdracht van de gemeente Schiedam voert het Mulier Instituut onderzoek uit naar de ruimtelijke behoefte voor buiten- en binnensport nu en in de toekomst (2025 en 2035). Naast sportparken, sporthallen en gymzalen besteden we specifiek aandacht aan de zwembaden en het sportief gebruik van de openbare ruimte. Het onderzoek bestaat uit vier delen:

 • Huidige en toekomstige behoefte buitensport
  Op basis van de verwachte ontwikkeling in de bevolkingsomvang, bevolkingssamenstelling en deelname aan sporten, bepalen we wat de vraag naar sportaccommodaties is in 2017/2018, 2025 en 2035. Eventuele tekorten of overschotten worden zichtbaar door de (toekomstige) behoefte te vergelijken met het huidige aanbod, aangevuld met eventuele concrete uitvoeringsplannen voor extra velden, omzetting naar kunstgras of afstoting van velden.
 • Huidige en toekomstige behoefte binnensport
  In het tweede deel van het onderzoek gaan we in op de behoefte aan ruimte voor de binnensport, door met behulp van draagvlakcijfers het aantal benodigde binnensportaccommodaties te bepalen. We voeren deze analyse uit voor 2017/2018, 2025 en 2035. Op basis van recente verhuuroverzichten maken we inzichtelijk wat de bezetting is van de gemeentelijke binnensportaccommodaties en waar zich eventuele knelpunten voordoen. We ondervragen ook de gebruikers van gemeentelijke binnensportaccommodaties om te onderzoeken hoe zij de kwaliteit en de gebruiksmogelijkheden van de accommodaties beoordelen.
 • Huidige en toekomstige behoefte aan zwemwater
  We beschrijven wat de gevolgen zijn van de verwachte bevolkingsontwikkeling voor de vraag naar instructiezwemmen en lidmaatschap van zwemverenigingen. Tevens brengen we in kaart wat binnen de gemeente de huidige capaciteit aan zwemwater is met betrekking tot instructiezwemmen en verenigingszwemmen. Door deze capaciteit, (toekomstige) vraag en het huidige gebruik van de zwembaden (bezetting) samen te nemen, ontstaat inzicht in de mogelijkheden tot optimalisering van het gebruik van overdekt zwemwater.
 • Analyse van de sportieve openbare ruimte
  In het vierde deel van het onderzoek verkennen we welke sportieve openbare ruimten beschikbaar zijn, hoe deze gebruikt worden en hoe deze (nog) geschikter gemaakt zouden kunnen worden. We besteden onder andere aandacht aan sportieve routestructuren (hardlooproutes, wandelroutes, etc.) en buitenfitnessvoorzieningen. We kijken verder naar mogelijkheden voor anders georganiseerde sport in de buitenruimte (o.a. bootcamp, loopgroepen) en lifestyle sports zoals skaten en free running.

Contactpersoon: ir. Karin Wezenberg-Hoenderkamp.