Datagroep en sportdatabanken Mulier

Het onderzoek dat het Mulier Instituut verricht is wetenschappelijk verantwoord: het sluit aan op actuele kennis ter zake, het is transparant en herhaalbaar, wordt uitgevoerd volgens de gangbare normen in de sociale wetenschappen en is kritisch op de feiten. Om die reden onderschrijft het Mulier Instituut bij de uitvoer van onderzoek de privacyrichtlijnen van de Marktonderzoeksassociatie (MOA).

Mulier Datagroep

Het Mulier Instituut heeft sinds 2002 een schat aan ervaring opgedaan in het omgaan met statistische en geografische data. Het weet hoe het een beleidsvraag vertaalt naar onderzoeksvragen, wat belangrijk is in het uitzetten van het veldwerk, hoe analyses moeten plaatsvinden, hoe persoonsgegevens en onderzoeksdata verantwoord worden beheerd en hoe daar objectief en overtuigend over kan worden gerapporteerd. Het Mulier instituut weet welke data over sport door welke partijen worden verzameld en wat daarvan de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Dit betreft zowel statistisch als geografisch onderzoek.

Het Mulier Instituut houdt die kennis levend in zijn Datagroep, het netwerk van Mulier onderzoekers met statistische ervaring en interesse. Intern waakt de Mulier Datagroep over de kwaliteit van de omgang met statistische en geografische data en stimuleert ze het gebruik daarvan. Extern wil de Mulier Datagroep zich sterk maken voor betere benutting van de kansen die statistische en geografische data bieden voor het sportonderzoek. Om die reden participeren medewerkers van de Datagroep in allerhande werk- en klankbordgroepen. Daarnaast staan datagroepmedewerkers op verzoek ter beschikking van derden voor alle relevante vragen bij het verzamelen, beheren, analyseren en rapporteren van/over statistische én geografische data.

De Mulier Datagroep bestaat uit:

De Mulier Datagroep is bereikbaar voor vragen via r.vandendool@mulierinstituut.nl

Kwalitatief onderzoek

Het Mulier Instituut maakt behalve van allerhande kwantitatieve data ook veelvuldig gebruik van  kwalitatieve onderzoeksmethoden. Kwalitatief onderzoek levert doorgaans ‘rijkere’ informatie op dan standaardenquêtes en biedt antwoord op vragen als ‘hoe?’ en ‘waarom?’ Klik hier voor nadere informatie over de kansen met kwalitatief onderzoek.

Open databeleid

Veel van het onderzoek dat het Mulier Instituut doet, wordt gefinancierd met ‘publiek geld’ (overheidssubsidies). Het Mulier Instituut streeft ernaar om de opbrengsten uit dat onderzoek aan derden ter beschikking te stellen. Om die reden zijn de betreffende publicaties openbaar toegankelijk en stelt het Mulier Instituut de onderzoeksgegevens die het met overheidssubsidies verzamelt ter beschikking aan derden via DANS. Lees hier meer over de Mulier databestanden die momenteel beschikbaar zijn voor heranalyse (bijvoorbeeld: Nationale Sport Onderzoeken, Verenigingsmonitor).

Databestanden derden

Het Mulier Instituut verzamelt niet alleen zelf gegevens, maar beschikt ook over voor de sport relevante databestanden, bijvoorbeeld van het CBS (Gezondheidsenquête), het Sociaal en Cultureel Planbureau (AVO/Vrijetijdsomnibus) en VWS (OBiN). Een deel van de uitkomsten uit die onderzoeken wordt gepubliceerd door de betreffende instituten. Veel informatie echter wordt niet gepubliceerd, veelal vanwege ruimtegebrek in de betreffende rapportages. Op uw verzoek kan het Mulier Instituut nadere analyses op de betreffende bestanden uitvoeren. Daarbij kunt denken aan analyses als:

  • Verhouding sportende mannen en vrouwen, jongeren en ouderen naar sport. Maar ook bijvoorbeeld naar opleiding, inkomen of gezinssamenstelling;
  • Vergelijking met andere sporten;
  • Vergelijkingen in de tijd (vanaf 1979);
  • Percentage sporters naar doelgroep;
  • Motivatie per sport;
  • Loopbanen van sporters.

Verder kunt u bij het Mulier Instituut terecht voor:

  • Heranalyses op de eigen bestanden van het Mulier Instituut.
  • Vragen laten meelopen in een van de onderzoeken van het Mulier Instituut.
  • Advies over inhoud en opzet van de diverse databestanden over sport. Veel vragen zijn in het verleden al gesteld en hoeven niet nog eens te worden gesteld. Dat scheelt kosten.